Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag
Klassetrinn: 5.-7. trinn
Tid: 45 minutter
Aktivitet: Kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet

Oppgaven egner seg best når elevene har noe forkunnskap om tematikken og begrepene fra før.

Begrepsøvelsene er del av undervisningsopplegget Bærekraft, som er et tverrfaglig opplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål tilpasset elever på mellomtrinnet i barneskolen. Oppgaven egner seg best når elevene har noe forkunnskap om tematikken og begrepene fra før. Vi anbefaler å ha vært gjennom øvelsen Kick-off: Film og fagtekst som et minimum, i tillegg til å ha jobbet med ordlisten.

Aktiviteten går ut på at eleven skal beskrive et bestemt begrep uten å bruke de ordene som kanskje er mest naturlig å bruke. Det kan virke lite logisk å tvinge elevene til å ikke bruke de ordene som det er mest naturlig å ty til, men det fører ofte til at elevene må tenke mer aktivt over betydningen av begrepet når de ikke kan støtte seg til de vanligste ordene. Å arbeide med alternativ ord og uttrykk er en enkel måte å utvide ordforrådet på og videreutvikle grunnleggende lese- og skriveferdigheter i klassen.

Øvelsen kan gjennomføres på mange ulike måter, alt etter hvilke forkunnskaper elevene har fra før om tematikken.

Del 1: Bli kjent med begrepene (15 min)

 1. Del inn elevene i par på to og to, og gi alle elevene ett kort hver.
 2. Be elevene forklare begrepet til partneren sin med de «forbudte ordene» som støtte.
 3. Bytt kort og send kortene videre til neste gruppe. Gjør dette helt til alle kortene har vært gjennom hele klassen.
 4. Bruk noen minutter på å snakke med elevene om det var noen ord som var vanskelige å forstå eller som virket uklare.

Del 2: Gjett begrepet (10 min)

 1. Samle inn alle kortene i en bunke i hånda.
 2. Bruk støtteord til å beskrive utvalgte begreper fra kortbunken, som elevene skal gjette. Hvor mye tid og hvor mange kort du bruker på denne delen kommer an på hvor ukjent begrepene er for elevene fra før.

Del 3: Forbudte ord (15-20 min)

 1. Del ut ett kort hver til alle elevene.
 2. Elevene skal nå forklare begrepet til sin partner uten å bruke de «forbudte ordene» eller ordene som er i selve begrepet.
 3. Hvert par får fem minutter til å skrive ned en forklaring av begrepene som skal leses høyt etterpå. Forklaringen skal vare i maks 15 sekunder, så det er viktig å være kort og konsis.
 4. Som en motivasjonsfaktor kan man legge inn at hvert par vil få ett poeng for hver av de andre parene som gjetter riktig på deres forklaring.
 5. Ett og ett par leser opp sin forklaring, og de andre parene skal skrive ned det de tror er det riktige begrepet eller uttrykket, uten å si det høyt.
 6. Når alle parene er ferdige med opplesingen, får de fasiten.

Forbudte ord - oppgaver (pdf)

Muntlig variasjon

Du kan også bruke begrepene på disse kortene sammen med ordene nederst på kortene i Loop 1 og Loop 2 i en muntlig aktivitet. I denne aktiviteten ser man bort fra de forbudte ordene og beskrivelsene av begreper på Loop-kortene.

To lag spiller mot hverandre. De deler kortene likt. Kortene legges med forsiden ned. En på lag A trekker første kort og forklarer ordet/begrepet på kortet uten å bruke ordet eller deler av det. De andre gjetter hvilket ord eller begrep det er. Gjetter de riktig, får laget trekke nytt kort. Oppgaven med å forklare ord sirkulerer mellom deltakerne. Etter ett minutt er det Lag B sin tur i ett minutt, deretter lag A osv. Laget som først har gjettet alle kortene i sin bunke, har vunnet.

Kompetansemål

Kompetansemål for Begrepsøvelser om bærekraft

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Norsk

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Språket som system og mulighet

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn

 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

Naturfag

Kjerneelementer: Teknologi, Jorda og livet på jorda

 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Kompetansemål:

 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid