Fag: KRLE / Religion og etikk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 8-10 trinn, VGS
Tema: Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø
Tidsbruk: 90 minutter. (Du finner også et undervisningsopplegg som kan brukes i etterkant av spillet, som tar 45 minutter.)

Målet med denne læringsaktiviteten er å vise elever hvordan ulike forutsetninger og urettferdige strukturer fører til økt ulikhet mellom land, og hvordan produksjon og handel av varer henger sammen med klimaendringer.

Rollespill er en deltagende metode som vekker engasjement og innlevelse, og som bidrar til å skape identifikasjon hos elevene. Som metode gir rollespillet elevene innsikt i bakgrunnen for andres handlinger, og elevene får selv føle på kroppen hvilke utfordringer FN står overfor i dag. Ved å la elevene spille innbyggere fra lavinntektsland, mellominntektsland og rike land, fremkalles spørsmål og refleksjoner rundt hva som motiverer ens egne og andres handlinger.

Påmelding og pris

Handelsspillet gjennomføres ved besøk av FN-sambandet, og vi har kontorer over hele landet som står for gjennomføringen. Handelspillet tilbys til skoler over hele landet avhengig av kapasitet.

Handelspillet koster kr 600 for FN-skoler, og kr 1100 for andre skoler. Handelsspill som holdes hos FN-sambandets kontorer er gratis.

Kontakt ditt nærmeste kontor for å avtale et handelsspill.

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Introduksjon

Dette går spillet ut på

 • Elevene skal bruke teknologi (blyanter, linjaler, passere m.m.) til å produsere produkter (sirkler, rektangler m.m.) av råvarene (papir). Produktene selges til Verdensbanken, og dermed får landene penger som kan brukes til å gi befolkningen en bedre levestandard.
 • Teknologien og råvarene er imidlertid ikke jevnt fordelt i utgangspunktet, og landene må selv forhandle for å få tilgang til alt de trenger.
 • Når landene skal selge varene til Verdensbanken må de oppgi om de er produsert med lave CO2-utslipp eller ikke. Hvis de velger lavutslippsproduksjon, får de bare halvparten så mye betalt som ved ordinær produksjon. Men jo flere varer som ikke er produsert miljøvennlig som kommer inn, jo oftere blir et av landene rammet av en naturkatastrofe.
 • Underveis i spillet kan det bli kalt inn til klimaforhandlinger, der elevene skal prøve å komme fram til en løsning på klimaproblemet.

Gangen i undervisningsopplegget

1. Introduksjonsforedrag (10-15 minutter)

2. Gjennomføring av Handelsspillet (60 minutter)

3. Diskusjon i klassen (15 minutter)

For å øke læringsutbyttet anbefaler vi å gjennomføre etterarbeidet på (45 minutter). Du finner lærerveiledning under.

Ressurser: Gjennomføring av spillet

Det er organisasjonen Changemaker som har utviklet handelsspillet. Du finner detaljert beskrivelse av hvordan spillet gjennomføres på Changemakers hjemmeside.

Kompetansemål for handelsspillet

Kompetansemål etter videregående skole

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling

Samfunnskunnskap - VG1/VG2

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet 

Geografi - VG1/VG2

Kjerneelement: Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering 

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv 
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt 

Kompetansemål for handelsspillet

Kompetansemål etter 10. trinn

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet 

KRLE

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon   

 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom 

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt regionskontor:

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt

tor.arne.alseth@fn.no

+47 902 16 631

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark)

kine.olsen@fn.no

+47 959 21 685

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

kjetil.nordahl@fn.no

+47 934 55 221

Malgorzata Tumidajewicz Hauge

Rådgiver (Rogaland)

Malgorzata.Hauge@fn.no

+47 993 54 506

Insaaf Ali Ismail

Rådgiver (Vestland)

insaaf.ali.ismail@fn.no

+47 454 48 642

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland)

kai.grieg@fn.no

+47 456 54 132