Fag: Geografi, naturfag, samfunnskunnskap, norsk
Tid: 45 - 60 minutter
Aktivitet: Ordsky, fagartikkel, film, diskusjon og kahoot

Oppgaven er en enkel og morsom innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. For å se læringseffekten kan quizen brukes både i starten og i slutten av timen.

1. Lag ordsky

Be elevene skrive ned tre ord som de forbinder med bærekraftig utvikling. Samle ordene i en felles ordsky, eller tankekart på tavlen.

2. Film: Hva er bærekraftig utvikling?

Se filmen «Hva er bærekraftig utvikling?» (3,5 min)

3. Les fagartikkel

Be elevene lese denne fagartikkelen om bærekraftig utvikling.

4. Diskuter

 • Hvordan passet filmen og artikkelen med det dere tenkte om bærekraftig utvikling fra før?
 • Hva visste dere om bærekraftig utvikling fra før?
 • Hva tenker dere er kjennetegnene på et bærekraftig samfunn?
 • Hvor langt er vi fra et bærekraftig samfunn her i Norge?
 • Hva tenker dere om de tre delene av bærekraftig utvikling?
 • Hvor har dere hørt om bærekraftig utvikling tidligere?
 • Hva tenker dere er de største hindringene for en bærekraftig utvikling?

5. Film: Oppdrag Bærekraft

Se filmen «Oppdrag Bærekraft – en film om verdens viktigste kunde» (5,5 min).

6. Diskuter

 • Hva tenker dere om filmen dere nettopp så?
 • Var det noe dere reagerte på, eller dere var uenig i?
 • Hva tenker dere er den største utfordringen vi må ta tak i for å få til en bærekraftig utvikling?
 • Hva tenker dere er de største hindringene for en bærekraftig utvikling?
 • Hvordan kan vi som enkeltmennesker bidra til en bærekraftig utvikling?
 • Hvor bærekraftig er dere/skolen/lokalsamfunnet?
 • Har vi et etisk ansvar for forbruket vårt? Hvorfor, hvorfor ikke?

7. Quiz om bærekraftig utvikling

Quiz for videregående med fasit

Quiz for videregående uten fasit

Kompetansemål

Kompetansemål for «Hva er bærekraftig utvikling?»

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling

Geografi

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF:

 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur
 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda
Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv
Norsk

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

Kompetansemål:

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner (Vg1 SF)
 • bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner (Vg3 SF)