Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag
Klassetrinn: 5.-7. trinn
Tid: 45 minutter
Aktiviteter: Kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet

Elevene blir kjent med sentrale ord og begreper innenfor bærekraftig utvikling, og oppdager forskjeller og likheter mellom disse begrepene.

Begrepsøvelsene Loop, Forbudte ord og En må ut er korte aktiviteter som trener på faglige begreper på en morsom og lekende måte.

Begrepsøvelsene er del av undervisningsopplegget Bærekraft, som er et tverrfaglig opplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål tilpasset elever på mellomtrinnet i barneskolen. Oppgaven egner seg best når elevene har noe forkunnskap om tematikken og begrepene fra før. Vi anbefaler å ha vært gjennom øvelsen Kick-off: Film og fagtekst som et minimum, i tillegg til å ha jobbet med ordlisten.

Hvem skal ut? (45 min)

Dette er en øvelse som går ut på å finne det bildet som skiller seg ut. Den engelske versjonen heter «Odd one out». Det betyr at elevene må finne ut hva som karakteriserer et fenomen, enten det er en gjenstand, et bilde, en handling eller et ord. Dette er kjerneferdigheten i å utvikle og forstå begreper.

Elevene får flere sett med bilder som illustrerer temaer rundt bærekraftig utvikling. Det er 18 bildegrupper i alt som skal fordeles på elevene i par eller grupper. Beregn cirka 5 minutter per bildegruppe.

Hvert sett inneholder fire bilder hvorav tre hører sammen, og ett skiller seg ut. Elevene skal plukke ut det som skiller seg ut og forklare hvorfor. Vær klar over at det like gjerne kan være det positive som det negative som skal ut. En styrke ved aktiviteten er at elevene må begrunne valgene de gjør. I utgangspunktet kan det være andre løsninger enn dem fasiten foreslår.

Instruksjoner

 1. Fortell elevene at de skal arbeide i grupper for å trene på viktige begreper innenfor temaet bærekraftig utvikling.
 2. Del klassen inn i par eller grupper, og del ut kopioriginalen med bilder. Det er 18 bildegrupper i alt som skal fordeles mellom parene/gruppene. Beregn cirka fem minutter per bildegruppe.
 3. Forklar elevene oppgaven. «Dere har x bildegrupper foran dere. Hver gruppe har ett bilde som ikke passer inn sammen med de andre. Dere har 10-15 minutter til å arbeide sammen og bestemme dere for hvilket bilde som ikke hører til. Sett et kryss over bildet dere bestemmer dere for. Dere må kunne forklare hvorfor dere har valgt slik."
 4. La hver elev, hvert par eller hver gruppe presentere sitt forslag til løsning. Vær åpen for flere mulige løsninger blant elevene.
 5. Oppsummer aktiviteten sammen med klassen.

Tilpasning/differensiering

Noen elever vil kunne trenge konkrete eksempler på hva som skal gjøres. Bruk første bildegruppe som eksempel, og løs oppgaven i plenum i klassen før elevene går løs på oppgavene i grupper.

Kompetansemål

Kompetansemål for Begrepsøvelser om bærekraft

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Norsk

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Språket som system og mulighet

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn

 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

Naturfag

Kjerneelementer: Teknologi, Jorda og livet på jorda

 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Kompetansemål:

 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid