Fag: Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
Klassetrinn: Videregående
Tid: 1-2 timer
Aktivitet: Klipp/lim, film og diskusjon

Målet med oppgaven

Elevene skal:

 • se sammenhengen mellom de ulike bærekraftsmålene
 • reflektere over hvordan de påvirker hverandre

Forarbeid

 • Del klassen inn i grupper på 3-4 elever.
 • Skriv ut ark med bærekraftssirkelen, ark med de 17 bærekraftsmålene og FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter i stikkordsform til hver av gruppene:

Bærekraftssirkelen

FNs bærekraftsmål

Verdenserklæring om menneskerettigheter i stikkord

1. Klipp og lim

Hver gruppe får utdelt arket med bærekraftssirkelen og arket med de 17 bærekraftsmålene, og klipper ut alle de 17 målene. Sirkelen skal de ikke klippe i.

Hver gruppe skal nå lime enten mål 1 om fattigdom, mål 10 om ulikheter eller mål 13 om klima i midten av arket, for så å diskutere følgende spørsmål: Hvilke andre mål må vi jobbe med for at dette målet skal nås? Plasser bitene som hører til målet på sirkelen etter hvor de hører hjemme.

2. Presenter og diskuter

Presenter resultatene i plenum. Bruk presentasjonene som utgangspunkt for en samtale i klassen:

 • Hvordan påvirker målene hverandre?
 • Klarer noen av gruppene å komme innom alle målene?
 • Hvilke mål er utelatt? Hvorfor?

3. Les om menneskerettighetene

I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Erklæringen består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter.

4. Se film

Se animasjonsfilmen «Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling» (01:30 min):

5. Diskuter

Diskuter følgende spørsmål:

 • Tar vi det for gitt at vi alle har like rettigheter?
 • Hvorfor tror dere filmen sier at «Skal vi nå bærekraftsmålene må menneskerettighetene respekteres»?
 • Hvordan kan vi bidra til at menneskerettighetene blir respektert?

Kompetansemål

Kompetansemål for «Hvilke mål henger sammen?»

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling

Geografi

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF:

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda
Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
Norsk

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner )
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Ressurser

Bærekraftssirkelen (pdf) 

FNs bærekraftsmål (pdf)