Fag: Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn: 8.-10. trinn
Tid: 45 min
Aktivitet: Øvelse med diskusjon, refleksjon og argumentasjon

Introduksjon

Hvis du bare hadde tre bærekraftsmål, hvilke ville du da valgt?

Det er hovedprinsippet for denne oppgaven. Målet med oppgaven er å starte samtalen om hva en bærekraftig utvikling innebærer. Oppgaven gir elevene en god oversikt over helheten i FNs bærekraftsmål og er en fin innledning til å diskutere hvordan ulike utfordringer i samfunnet henger sammen. Elevene får trent på å reflektere, argumentere, diskutere og å ta standpunkt.

Del 1: Hva er verdens største utfordringer? (15 min)

Elevene settes sammen to og to med et stort ark foran seg hvor de skriver «Verdens største utfordringer» midt på arket.

 1. Elevene bruker først ett minutt hver for seg hvor de skriver ned egne stikkord på arket.
 2. Parene har fem minutter på å presentere egne synspunkter, stille spørsmål og diskutere seg imellom.
 3. Tilslutt presenteres det parene har kommet frem til i plenum. Her bør læreren være ordstyrer og vi anbefaler maks ett minutt per par.

Del 2: Hvis du bare hadde tre mål (30 min)

 1. Vis oversikt over bærekraftsmålene på tavla, eller skriv ut bærekraftsmålene og gi til elevene på forhånd.
 2. Som introduksjon til denne delen, så foreslår vi å minne elevene om de tre delene av bærekraftig utvikling (økonomi, sosiale forhold og klima/miljø) og oppfordre elevene til å velge en kombinasjon som ivaretar disse tre delene.
 3. Nå får elevene 6 minutter til å velge seg ut «sine» tre mål. For de som synes det er vanskelig å velge, kan det være lurt å begynne med å stryke ut de målene de mener er minst viktige, helt til de sitter igjen med bare tre mål.
 4. Elevene noterer seg argumenter for hvorfor de har valgt akkurat disse tre målene.
 5. Du som lærer kan ta en runde i klassen og sette strek ved målene etter hvert som stemmene avsies. Til slutt sitter du igjen med en liste fra klassen over hvilke tre mål som har fått flest stemmer.
 6. Diskusjon i plenum: Læreren åpner opp for at de som ønsker det kan argumentere for sine valg. Dette kan være starten på en debatt om temaet. Vi anbefaler å ha god tid (minst 20 minutter) til denne delen av øvelsen, for å sikre en god debatt.
 7. Spørsmål som kan egne seg til en slik debatt er:
 • Hvorfor har dere valgt akkurat disse målene?
 • Var det noen mål du stusset over?
 • Var det noen mål du stusset over?
 • Hvilken effekt vil det ha på vårt samfunn at dette målet blir nådd?
 • Er det lettere å nå et annet mål dersom dette målet blir nådd?
 • Hva med målene som hadde lavest oppslutning? Hvorfor mener dere at disse ikke er like viktige? Hva blir konsekvensen hvis dette målet ikke blir ivaretatt?

Kompetansemål for «Hvis du bare hadde tre mål»

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn

 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
 • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Norsk

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Andre oppgaver

Oppgaven er del av det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft, og egner seg godt i starten av et lengre undervisningsløp om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. 

Vi anbefaler å ha vært gjennom oppgaven Kick-off: Film, quiz og debatt (60 min) i forkant av denne øvelsen for å ha et best mulig grunnlag for å diskutere.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med din nærmeste regionavdeling.