Fag: Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
Klassetrinn: Videregående
Tid: 1-2 uker
Aktivitet: Foto, tegning og presentasjon

Dette er en prosjektoppgave som kan gjennomføres på flere måter, alt etter hvor mye tid man har og hvordan elevene ønsker å jobbe med prosjektet. Velg mellom gruppeoppgave eller individuelt prosjekt. Hvert bærekraftsmål har ulike delmål, som elevene bør sette seg inn i før de begynner å illustrere målet de har valgt.

Gruppeoppgave

Elevene deles inn i grupper som hver skal lage en visuell framstilling av alle bærekraftsmålene - enten gjennom foto, grafisk design, tegning, tegneserie, bildecollage - eller andre visuelle virkemidler.

Individuelt prosjekt

Elevene får to uker til å ta bilder fra hverdagen sin som skal illustrere de 17 målene. Noen av bildene kan iscenesettes dersom det er vanskelig å finne ekte motiver. Bildene kan bli stilt ut i bildeserier, enten på nett, i klasserommet eller et annet sted på skolen.

Kompetansemål

Kompetansemål for «Illustrer målene»

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling

Geografi

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF:

  • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
  • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
  • utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur
Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

Kompetansemål etter Vg1 SF:

  • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
Norsk

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

Kompetansemål etter Vg1 SF:

  • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner )
  • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
  • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

  • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
  • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
  • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv