Fag: Norsk, Samfunnsfag, KRLE
Klassetrinn: 8.-10. trinn
Tid: 15 min hjemmearbeid + 60 min i klassen
Aktivitet: Omvendt undervisning, se film, lese, diskutere, quiz

Introduksjon

Målet med denne øvelsen er å gi en motiverende start til undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Introduksjonsøkta er tilrettelagt for omvendt undervisning, og anbefales å brukes slik. Øvelsen begynner derfor ved at elevene ser to animasjonsfilmer og leser to fagtekster, enten hjemme eller på skolen. Det vil danne grunnlaget for samtaler og diskusjoner i klassen om FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling.

Del 1: Film og fagtekst (hjemmearbeid, ca. 15 min)

Elevene ser følgende filmer og leser artiklene, enten hjemme eller på skolen:

Artikkel om bærekraftig utvikling

Artikkel om FNs bærekraftsmål

Be elevene skrive ned tre ting de lurte på, stusset over eller ikke forstod i filmene og artiklene. Disse spørsmålene blir utgangspunkt for klassesamtalen i etterkant.

Del 2: Kick-off (45 min)

Dersom dere skal bruke flere av aktivitetene fra opplegget over tid, så kan det være lurt å ha en kort innledning som forteller noe om hva og hvorfor bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål er relevant.

 1. Vis de to filmene om bærekraftig utvikling på nytt.
 2. Bruk 15 min til å snakke med elevene i plenum om de tre tingene de hadde notert seg hjemme. Noen spørsmål som kan brukes hvis samtalen går treigt:
 • Hva er kjennetegnene på en bærekraftig verden?
 • Hva kalles de tre delene bærekraftig utvikling består av?
 • Hvor bærekraftig er du/skolen/lokalsamfunnet?
 • Hva tenker dere er viktig å tenke på hvis vi skal nå alle FNs bærekraftsmål?
 • Hva tenker dere er de største utfordringene for å nå dem?

3. Dersom det er tid igjen kan elevene sitte i par og diskutere forslag til hvordan de selv, lokalsamfunnet og Norge som land kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Del 3: Quiz (15 min)

Quiz for ungdomstrinnet med fasit

Quiz for ungdomstrinnet uten fasit

Kompetansemål for Kick-off: Film, debatt og quiz om bærekraft

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn

 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
 • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Norsk

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Andre oppgaver

Oppgaven kan kombineres med flere av oppgavene i undervisningsopplegget Bærekraft

Oppgaven Hvis du bare hadde tre mål (45 min) er spesielt egnet som en fortsettelse av denne økta.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med din nærmeste regionavdeling.