Fag: Norsk, samfunnsfag
Klassetrinn: 5.-7. trinn
Aktivitet: Film, klassesamtale, oppgaver og quiz
Tid: 60-90 minutter

Opplegget er delt i fire:

 1. Klassesamtale: Hva er de største utfordringene i verden?
 2. Film og spørsmål
 3. Fagtekst og oppgaver
 4. Quiz

Vi anbefaler at du som lærer ser animasjonsfilmen og har noe forkunnskap om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål i forkant av øvelsen.

Del 1: Klassesamtale (30 min)

Målet med denne aktiviteten er at det skal være en engasjerende start på undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Her er tre forslag til hvordan du kan introdusere opplegget:

 1. I det elevene kommer inn i klasserommet kan følgende spørsmål være skrevet på tavla: "Hva er de største utfordringene for menneskene på jorda i dag?" La elevene sitte hver for seg eller i par og skrive ned sine tanker. Deretter presenterer de tankene for resten av klassen.
 2. Heng opp bilder på tavla, som hver representerer et tema knyttet til bærekraftsmålene. Det kan f.eks. være fattigdom, sult, utdanning, helse, fornybar energi, biologisk mangfold, klima. Be elevene om å stille seg foran det bildet de selv mener representerer den største utfordringen i verden. Elevene må forklare valget sitt i etterkant.
 3. Del ut listen over utfordringer (se Ressurser) og be elevene om å markere de utfordringene de synes er mest alvorlige i verden i dag. La elevene sammenligne listene med hverandre og lag en fellesliste med f.eks. topp 5 prioriterte utfordringer som klassen er enige om at det er viktig for verden å løse. Del ut kopier med de 17 bærekraftsmålene. Finn de målene som stemmer overens med utfordringer elevene har identifisert.

Del 2: Filmvisning (15 min)

Vis filmen om bærekraftig utvikling. Be elevene skrive ned tre ting de lurer på, stusset over eller ikke forstod fra filmen. Disse spørsmålene skal være utgangspunkt for senere arbeid.

Del 3: Fagtekst og oppgaver (45 min)

 1. Del ut fagteksten (se Ressurser) til alle elevene og gi dem 10-15 minutter til å lese den.
 2. Bruk 15-20 minutter til å snakke med elevene i plenum om noe av det de hadde notert seg etter filmen. Oppfordre alle til å være aktive og delta.

Noen spørsmål som kan brukes hvis samtalen går tregt:

 • Hva er kjennetegnene på en bærekraftig verden?
 • Hva kalles de tre delene bærekraftig utvikling består av?
 • Hvor bærekraftig er verden i dag?
 • Hvor bærekraftig er du/skolen/lokalsamfunnet?
 • Hva kan dere elever gjøre for en bærekraftig utvikling?
 • Hva tror dere er viktig å tenke på hvis vi skal nå alle FNs bærekraftsmål?
 • Hva tror dere er de største utfordringene for å nå dem?

Del 4: Quiz (5-10 min)

Quiz for mellomtrinn uten fasit (pdf)

Quiz for mellomtrinn med fasit (pdf)

Kompetansemål for «Kick-off: Film, samtale og quiz om bærekraft»

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring

Norsk

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster
Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn

 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
 • beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der