Fag: Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn: 8.-10. trinn
Tid: 4 timer ( 2 skoletimer + eventuell reisevei)
Aktivitet: Presentasjon, framføring

Introduksjon

Hvordan undervise om bærekraftig utvikling til barn? Denne øvelsen går ut på at elever i ungdomsskolen skal forberede en presentasjon om bærekraftig utvikling til elever på 4.-7. trinn.

Gjennom å undervise yngre barn om bærekraftig utvikling, får de eldste elevene selv en bedre forståelse for temaet. I tillegg får de trening i å formidle komplekst faglig innhold til en yngre målgruppe. Og de får et variert faglig ordforråd knyttet til tematikken, da de må bruke andre ord, begreper og forklaringmåter. Øvelsen gir også god trening i samarbeid og presentasjonsteknikk.

Er det kun en liten gruppe som gjør denne oppgaven, så kan de presentere for en hel klasse. Er det flere grupper som skal presentere kan de velge å fordele undervisningen mellom seg og ha flere korte presentasjoner for den samme klassen. Alternativt kan de presentere for ulike klasser på samme trinn. Vi anbefaler at du som lærer koordinerer alt det praktiske rundt besøket.

Del 1: Bli kjent med bærekraftig utvikling (30 min)

Klassen deles inn i grupper på 3-4 elever. Se animasjonsfilm og fagtekst om bærekraftig utvikling som er laget spesielt for 7. klassinger. Filmen kan enten vises på storskjerm i klassen, eller hver gruppe kan se den sammen.

Del 2: Samle kunnskapen (15 min)

Denne øvelsen er med på å samle kunnskapen de ulike elevene i gruppa har, som kan være nyttig før elevene skal i gang med presentasjonen.

Alle gruppene setter seg sammen rundt et bord med et firedelt ark i midten, som på figuren under. Elevene skal fylle inn hver trekant med de samme overskriftene som figuren viser, og plassere seg slik at alle har en trekant foran seg. Alle må ha noe å skrive med.

 1. Når læreren sier «start» begynner elevene å skrive stikkord eller korte setninger i sin fjerdedel av arket, som de assosierer med sitt begrep.
 2. Elevene skriver i ett minutt, til læreren sier «snu», og snur deretter arket med klokken, slik at alle får et nytt begrep i en ny trekant foran seg. De bruker et nytt minutt til å skrive stikkord/setninger som de assosierer med det nye begrepet.
 3. Denne prosessen gjentas til alle i gruppen har skrevet ned sine assosiasjoner til alle de fire begrepene som står på arket.
 4. Når de er ferdige ber læreren elevene se hvor mye kunnskap gruppen har om bærekraftig utvikling til sammen.
 5. Læreren kan be noen av gruppene lese begrepene opp høyt for klassen, eller hun/han kan be gruppene bytte ark.

Del 3: Lag presentasjon (cirka 60 min)

Elevene skal lage en presentasjon om bærekraftig utvikling på 8-10 minutter tilpasset en barneskoleklasse. Husk å sette av noen minutter til spørsmål.

 • Alle på gruppen skal være aktive under planlegging og gjennomføring av presentasjonen.
 • Ord og uttrykk i presentasjonen skal være tilpasset elever i barneskolen. Husk at videoen og teksten dere brukte under forberedelsene er laget for 7. trinn. De dere skal snakke for kan være enda yngre.
 • Vær kreative! Prøv å variere undervisningen, ved å legge til rette for at elevene lærer på ulike måter. Det betyr at dere ikke bare trenger å snakke om hva bærekraftig utvikling er, men også forklare det gjennom bilder, tegning, en filmsnutt, eller andre virkemidler.

Del 4: Undervisning (45 minutter)

Hold en presentasjon om bærekraftig utvikling som varer i cirka 10 minutter. Legg inn 5 minutter på slutten av timen til spørsmål.

Tips til hva du bør tenke på når du holder presentasjonen:

 • Bruk tydelig stemme, snakk sakte og høyt nok til at alle får alt med seg
 • Se ofte på publikum
 • Ta gjerne noen korte pauser, slik at publikum får samlet tankene
 • Hold tiden
 • Prøv å variere presentasjonen på ulike måter. Vær kreativ!

Hold gjerne presentasjonene deres for de andre i gruppen før dere møter klassen, og gi hverandre tilbakemeldinger.

Del 5: Etterarbeid (15 min)

For at elevene skal få mest mulig ut av øvelsen, så kan det være nyttig å ta noen minutter til å reflektere over oppgaven i plenum eller individuelt.

Noen forslag til refleksjonsspørsmål:

 1. Hvordan var det å undervise om bærekraftig utvikling?
 2. Hva synes du at du mestret best?
 3. Hva opplevde du som mest utfordrende med øvelsen?
 4. Har du fått tydelig tilbakemelding fra læreren og medelevene på hva du gjorde bra og hva du kunne ha gjort annerledes?
 5. Fortell om noe som har vært positivt/lærerikt ved undervisningen i dette temaet.
 6. Har du et tips til andre som skal undervise i temaet for barneskoleelever?

Kompetansemål for Lærer for en dag

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Norsk

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Språket som system og mulighet

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

Andre oppgaver

Oppgaven er en del av undervisningsopplegget Bærekraft, som er et tverrfaglig opplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål tilpasset ungdomskolen.

Ressurser