Fag: Geografi, norsk, samfunnskunnskap, religion og etikk
Klassetrinn: Videregående
Tid: 2 timer og hjemmearbeid
Aktivitet: Film, analyse og skriving

Målet med oppgaven

Denne oppgaven skal gi elevene:

 • innsikt i hvordan ulike land snakker om verdens utfordringer
 • trening i å reflektere over hva de selv mener er viktig for de neste årene
 • trening i å gjenkjenne ulike retoriske virkemidler, ta standpunkt og argumentere

Oppgaven egner seg også godt til retorisk analyse, dersom læreren ønsker å inkludere dette. Den kan brukes alene eller i kombinasjon med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

1. Se verdensledere tale om bærekraftsmålene

Se ulike eksempler på hvordan verdensledere snakker om bærekraftsmålene. Alle eksemplene på taler er tatt fra "UN Summit for Sustainable Development Goals", hvor bærekraftsmålene ble vedtatt september 2015.

Tidligere president i USA, Barack Obama, september 2015 (28 min)

Transkribert versjon av talen til Barack Obama

Statsminister i Bhutan, Tshering Tobgay, taler i FN september 2015 (6:48 min)

Se talene til flere statsledere fra UN Summit for Sustainable Development Goals 2015.

2. Diskuter

 • Hvordan snakker de store verdenslederne om bærekraftsmålene?
 • Hva er forskjellene og likhetene?

3. Skriv egen tale

Velg mellom to alternativer:

 • Se for deg at du er statsminister i Norge for en dag, og skal holde nyttårstale til folket om årene fram mot 2030.
 • Du skal skrive en appell fra deg selv til statsministeren om hvordan du vil at samfunnet skal utvikle seg fram mot 2030.

Kompetansemål

Kompetansemål for «Lag en nyttårstale»

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap

Geografi

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF:

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda
Norsk

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

Kompetansemål Vg1 SF:

 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv
Religion og etikk

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Kompetansemål etter Vg3:

 • utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar
 • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling