Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag
Klassetrinn: 5.-7. trinn
Tid: 5-10 minutt hver runde
Aktivitet: Kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet

Introduksjon

Å utvikle et felles ordforråd er en viktig del av undervisning om bærekraftig utvikling, spesielt siden flere av begrepene kanskje ikke er del av elevenes daglige ordforråd. Begrepsøvelsen Loop trener faglige begreper på en morsom og lekende måte.

Begrepsøvelsene er del av undervisningsopplegget Bærekraft, som er et tverrfaglig opplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål tilpasset elever på mellomtrinnet i barneskolen. Oppgaven egner seg best når elevene har noe forkunnskap om tematikken og begrepene fra før. Vi anbefaler å ha vært gjennom øvelsen Kick-off: Film og fagtekst som et minimum, i tillegg til å ha jobbet med ordlisten.

Loop (5-10 min per runde)

Loop er en enkel, morsom og aktiviserende kortlek for å trene på begreper knyttet til bærekraft. Spillet består av 27 kort med begrep og beskrivelser innenfor emnet bærekraftig utvikling. Alle kortene er delt i to. Øverst på kortet står det et utsagn eller en beskrivelse av et begrep. Nederst på kortet finner du et begrep. Den øverste og den nederste delen på kortet henger ikke sammen, og målet er å finne begrepet som passer din beskrivelse på et annet kort.

 • Hver elev trekker hvert sitt kort.
 • Læringsaktiviteten starter med at en elev starter med å lese forklaringen øverst på kortet.
 • Den som mener å ha begrepet nederst på sitt kort, skal svare.
 • Når han eller hun har sagt begrepet nederst på sitt kort høyt, fortsetter han eller hun å lese forklaringen øverst på sitt eget kort.

På den måten vil forklaringene og begrepene gå på rundgang i klasserommet i en sirkel, før den kommer tilbake til utgangspunktet, som er hvor den første eleven startet.

Her er et eksempel med tre kort:

Loop eksempelkort

Eleven med kortet til venstre starter, og sier: «Hva heter det når alle trær i et område hogges ned?»

Eleven som har kortet i midten ovenfor svarer: «Avskoging.»

Denne eleven fortsetter da med å si: «Et system av rør. Noen leder vann til hus og andre brukes for å kvitte seg med skittent vann, urin og avføring.»

Slik fortsetter loopen til alle kortene er brukt opp.

Instruksjoner

 1. La hver elev trekke et kort fra en boks eller lignende. Dersom det ikke går opp med antallet elever i klassen kan noen trekke to, eller to kan gå sammen om et kort.
 2. Gi beskjed til den eleven du ønsker at skal starte. Det er det samme hvem som begynner.
 3. Loopen kan gjennomføres flere ganger, med ny trekning mellom hver runde, slik at elevene får nye utfordringer.

Kompetansemål

Kompetansemål for Begrepsøvelser om bærekraft

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Norsk

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Språket som system og mulighet

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn

 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

Naturfag

Kjerneelementer: Teknologi, Jorda og livet på jorda

 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Kompetansemål:

 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid