Fag: Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn: 8-10. trinn
Tid: Variabelt
Aktivitet: Begrepsøvelse, kortspill, ordlek

Introduksjon

Å utvikle et felles ordforråd er en viktig del av undervisning om bærekraftig utvikling, spesielt siden flere av begrepene kanskje ikke er del av elevenes daglige ordforråd.

Med denne øvelsen lærer elevene å repetere fag- eller temaspesifikke begreper, og å bruke språket aktivt. Alle får delta, og det er lett å legge inn elementer av konkurranse ved å ta tiden og slå tidligere rekorder.

Det er lurt om du som lærer har lest gjennom loop-oppgavene under overskriften Ressurser, og laget en fasit for deg selv på forhånd.

Instruksjon

Loopen består av 27 kort med begreper og beskrivelser knyttet til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Alle kortene er delt i to. Øverst på kortet finner du et utsagn eller en beskrivelse av et begrep. Nederst på kortet finner du et begrep. Den øverste og nederste delene på kortet henger ikke sammen, og målet er å finne begrepet som passer din beskrivelse på et annet kort.

  1. La hver elev trekke et kort fra en boks eller lignende. Dersom det ikke går opp med antallet elever i klassen kan noen trekke to, eller to kan gå sammen om et kort.
  2. Aktiviteten starter med at en elev leser opp forklaringen øverst på kortet sitt. Det er det samme hvem som begynner.
  3. Eleven som mener å ha begrepet som passer til forklaringen nederst på sitt kort skal svare ved å lese opp begrepet høyt. Er det riktig, så kan samme elev fortsette med å lese forklaringen som er øverst på sitt kort.
  4. Loopen kan gjennomføres flere ganger, med ny trekning mellom hver runde, slik at elevene får nye utfordringer.

På denne måten vil forklaringene og begrepene gå på rundgang i klasserommet i en sirkel, før den kommer tilbake til utgangspunktet, som er hvor den første eleven startet.

Kompetansemål for begrepsøvelser om bærekraft

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn

  • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Norsk

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Språket som system og mulighet

  • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

Andre oppgaver

Begrepsøvelsene er del av undervisningsopplegget Bærekraft, som er et tverrfaglig opplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål tilpasset ungdomsskolen.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med din nærmeste regionavdeling.

Ressurser

Loop 1 - oppgaver (pdf)

Loop 2 - oppgaver (pdf)