Fag: Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn: 8.-10. trinn
Tid: Varierende, men minimum 6 timer
Aktivitet: Prosjektoppgave med stasjonsundervisning

Introduksjon

Dette er en prosjektoppgave hvor elevene i grupper på 2-3 elever fordyper seg i ett eller flere av FNs bærekraftsmål, for så å presentere det til andre elever gjennom stasjonsundervisning.

Elevene får trening i å fordype seg i et bredt samfunnsfaglig tema, for deretter å trekke ut det de mener er viktigst å formidle til sine medelever. De får også trening i å presentere og arbeide med kunstneriske og kreative uttrykk.

Forberedelse

Læreren fordeler elevene på cirka åtte grupper for å få relativ jevn fordeling mellom elever og tema. Vi anbefaler å ha små grupper på 2-3 elever for å sikre at alle er aktive. Noen av elevene vil måtte jobbe med flere mål som hører sammen. Gi alle gruppene et nummer, slik at det blir lettere å organisere i klasserommet.

Elevene skal forberede et framlegg som skal presenteres gjennom stasjonsundervisning. Les mer om hvordan dette kan gjennomføres i praksis under punktet «Presentasjon» i instruksjonene.

De åtte temaene elevene skal fordeles på er:

 1. Fattigdom og sult (mål 1 og 2)
 2. Helse, utdanning og vann (mål 3, 4 og 6)
 3. Klima og energi (mål 7 og 13)
 4. Skog og hav (mål 14 og 15)
 5. Arbeid, produksjon og forbruk (mål 8 og 12)
 6. Fred og rettferdighet (mål 16)
 7. Bærekraftig samfunnsutvikling (mål 9 og 11)
 8. Likestilling og ulikhet (mål 5 og mål 10)

Hvis det er mange elever og du trenger flere tema, kan nummer 2 og 3 deles eller du kan legge til temaet Partnerskap, som tar for seg mål 17. Dersom det er få elever, kan 3 og 4 slås sammen og/eller 5 og 7.

Del 1: Faglig fordypning

Elevene går inn på FN-sambandets nettsider om bærekraftsmålene for å finne grunnleggende informasjon om målene de skal fordype seg i. Spesielt delmålene kan være nyttige å se på for å få forståelse for innholdet i målene. Søk gjerne på nett etter aktuelle nyheter om målene de jobber med.

Del 2: Forberede presentasjon

Etter at elevene har fordypet seg i de ulike målene, skal gruppa planlegge et fremlegg eller en presentasjon på 10 minutter av sine bærekraftsmål. Det kan være lurt å gi elevene litt tid til å jobbe med dette både på skolen og hjemme, slik at de får øvd på framlegget før det skal presenteres for medelevene.

Det varierer fra klasse til klasse hvor lang tid det tar å lage og forberede en slik presentasjon, men vi anbefaler å sette av minimum fire timer til denne delen. Det er viktig at alle elevene i gruppa har en rolle i presentasjonen, enten det er i forberedelsene eller i selve presentasjonen.

Noen veiledende spørsmål som kan hjelpe elevene med innhold til presentasjon:

 • Hva går målet og delmålene ut på?
 • Hva er status på disse temaene i verden i dag?
 • Hvordan kan vi jobbe med dette i Norge?
 • Hvem har ansvar for å bidra til at målet blir nådd?
 • Hva kan hindre at vi når målet innen 2030?

Elevene bestemmer selv hvilken presentasjonsform de ønsker, og oppfordres til å være kreative i formidlingen. Formålet er å vekke nysgjerrighet, oppmerksomhet og følelser. Eksempler på presentasjonsformer som kan brukes er:

 • Modell laget av papir, papp eller andre materialer
 • Kortfilm som kan presenteres på pc
 • Multimodal presentasjon (med bilder, video, infografikker e.l.)
 • Skuespill (med passive eller aktive tilhørere, f.eks. arrangere en debatt)
 • Dikt
 • Fotocollage
 • Tegneserie

Flere uttrykk kan gjerne brukes i samme presentasjon. For eksempel kan en elev skrive dikt, mens en annen tar bilder. Eller tre kan gå sammen om å lage en kortfilm.

Del 3: Presentasjon

Sett sammen pultene i grupper. Du trenger halvparten så mange gruppebord som du har grupper. Hvis du har åtte grupper, trenger du kun fire gruppebord. Gi alle gruppebordene tydelige nummer, slik at det er lett å identifisere hvilke grupper som sitter på hvilke bord. En partallsgruppe deler bord med en oddetallsgruppe. Legg ut en oversikt over undervisningsøkta sammen med oppgavene elevene skal arbeide med på bordene.

Partallsgruppene begynner med presentasjonene, med oddetallsgruppene som publikum. Gruppe 1 starter hos gruppe 2, gruppe 3 starter hos Gruppe 4 osv. Når presentasjonene er ferdig etter cirka 10 minutter, så skal publikumsgruppene bevege seg til neste gruppe. Gruppe 1 går videre til gruppe 4. Gruppe 7 går til gruppe 2 og så videre. Dette gjentar seg til alle oddetallsgruppene har vært innom alle partallsgruppene, altså fire ganger. Ideelt sett har det nå gått 40 minutter, men det er lurt å sette av en time.

Etter en kort pause, så kan oddetallsgruppene gjøre seg klare til å presentere. Gjenta samme runde som sist til alle elevene i klassen har fått presentert sitt emne fire ganger og har hørt alle de andres presentasjoner én gang.

Kompeansemål for Mitt bærekraftsmål

Tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Norsk

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Språket som system og mulighet

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter
 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer

Andre oppgaver

Oppgaven er del av undervisningsopplegget Bærekraft, som er et tverrfaglig opplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for ungdomsskolen. Oppgaven krever litt forkunnskaper om temaet fra før, og vi anbefaler å ha vært gjennom en introduksjonsøvelse med film, debatt og quiz om temaet først.