Slavehandel og Ribeira Grande

Sist oppdatert: 01.06.2021

Dette undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter knyttet til slaveri og menneskerettighetsbrudd. Læringsmålet er å gi elevene kunnskap om den transatlantiske slavehandelen, Ribeira Grande, og UNESCO. 

Fag: KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 8-10 trinn
Tema: FN, Menneskerettigheter, UNESCO
Tidsbruk: 2 skoletimer (90 min)

Elevene får trening i å reflektere rundt hva slags konsekvenser slaveri og slavehandel har medført dagens samfunn. Denne siden inneholder en lærerveiledning og en egen side med elevoppgaver.

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter. I den første læringsaktiviteten skal elevene lese en tekst, studere kart og se på videoer og deretter besvare spørsmål knyttet til det de har lest og sett. Den andre læringsaktiviteten er en skriveoppgave hvor elevene skal skrive og/eller fremføre en appell. Utgangspunktet er Ribeira Grande på Kapp Verde, som var senteret for den transatlantiske menneskehandelen i flere hundre år. For best læringsutbytte anbefaler vi å gjøre begge læringsaktivitetene.

Av utstyr trenger elevene en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Forklaring og gjennomføring

Leseoppgave

Tidsbruk: 1 skoletime (45 minutter).

l leseoppgaven skal elevene lese og studere illustrasjoner, verdenskart og bilder som tar dem med tilbake i tid. De skal også se på en video, og få innblikk på slaveri som eksisterer i verden i dag. Videoen er på engelsk og kan inneholde fremmedord for elevene. Tekstene finner du ved å klikke øverst på siden hvor det står "For elever". Du velger selv lesemetode.

Deretter skal elevene gjøre skriftlige oppgaver nederst på elevsiden under overskriften "Arbeidsoppgaver". Oppgavene er delvis skjematisk bygget opp med både fakta- og refleksjonsspørsmål. Også her velger du selv arbeidsmåte. Vi gjør deg oppmerksom på at det ikke medfølger fasit til elevoppgavene her i lærerveiledningen. Vi anbefaler derfor at du leser igjennom elevoppgavene, og noterer egne stikkordssvar i forkant av undervisningstimen(e).

Skriveoppgave

Tidsbruk: 1 skoletime (45 minutter).

I skriveoppgaven skal elevene forestille seg at de lever på midten av 1850-tallet og er medlem av en menneskerettighetsorganisasjon som kjemper for å ende slaveri. På bakgrunn av denne konteksten skal elevene skrive en appell hvor de argumenterer for hvorfor slaveriet bør ta slutt. Elevene velger selv om de vil lage en en muntlig eller en skriftlig appell.

Sett av 5-10 min på slutten av timen til å la elevene presentere appellene sine høyt for klassen, eller for andre medelever i mindre grupper. Alternativt kan oppgaven brukes videre som hjemmearbeid, eller inn i et større vurderingsarbeid.

Tilleggsressurser

 1. 23. august er den internasjonale dagen til minne om slavehandelen. Dagen retter oppmerksomheten mot betydningen av den historiske slavehandelen, og avskaffelsen av den. Klikk her for å lese mer.
 2. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over. Klikk her for å lese mer om ILO.
 3. FNs temaside om arbeidsliv
 4. FNs temaside om menneskerettigheter
 5. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

Kompetansemål for Slavehandel og Ribeira Grande

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling 

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

 • beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa 
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Berekraftige samfunn

 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 

KRLE 

Kjerneelementer: Etisk refleksjon 

 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom 

I 250 år var Ribeira Grande på Kapp Verde sentrum for internasjonal slavehandel. Slaveriet hører til et dystert kapittel i verdenshistorien. Millioner av mennesker ble frarøvet frihet og utsatt for lidelse og død.

Oppdagelsesreiser og kolonisering

På 1400-tallet reiste flere europeiske oppdagelsesreisende ut for å undersøke ukjente områder av verden. De meste kjente er Vasco da Gama fra Portugal og Christopher Columbus fra Spania.

Oppdagelsesreisene ble begynnelsen på en periode hvor europeere reiste ut og bosatte seg i nye land i Afrika og Amerika. Portugal ble den første sjømakten og Spania grunnla hva vi i dag kaller Latin-Amerika. Mange regner denne utviklingen som et vendepunkt i verdenshistorien.

Reisene ut i verden gjorde det mulig å finne nytt land og nye ressurser. Det ville europeerne utnytte. Mange land ble koloniserte og mistet kontrollen over egne ressurser. Europeerne lagde et system der de fikk fordelene.

Tidslinje

1456 – Portugiserne oppdager øygruppen Kapp Verde.

1459 – Kapp Verde blir del av det portugisiske imperiet.

1462 – Ribeira Grande blir bygd.

1500 – 1800-tallet – Ribeira Grande blir brukt som en mellomstasjon for slavehandel til Karibia og Sør-Amerika.

1876 – Slavehandel blir forbudt.

2009 – Ribeira Grande blir lagt til i UNESCOs verdensarvliste.

Trekanthandelen

Skipene tok med seg varer fra Europa til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og ofte bomull eller sukker fra Amerika til Europa. En kaller ofte denne handelen for trekanthandelen.

Mellom 1500-tallet og fram til tidlig på 1800-tallet ble om lag 12,5 millioner afrikanere fraktet med tvang fra Afrika til Amerika. De var blitt røvet fra, eller solgt av, familiene sine til europeiske slavekjøpere som lastet dem tett på skip.

Oppdagelsesreiser og europeisk ekspansjon var også starten på en periode hvor europeerne tvang afrikanere til å arbeide for seg på store gårder og plantasjer. Millioner av mennesker fra det afrikanske kontinentet ble fanget og solgt som arbeidskraft.

Slaveri
Slaver ble kjøpt og solgt som varer. Her ser vi en slaveherres regnskap.

Slavehandel

På grunn av sin nærhet til den afrikanske vestkysten ble Ribeira Grande en mellomstasjon for slavehandel til Karibia og Sør-Amerika. Mellom 1500 og 1800-tallet ble mennesker i flere land i Afrika tatt til fange eller solgt av sine egne familier og sendt til Ribeira Grande. Herfra ble de fraktet videre med skip over Atlanterhavet til forskjellige steder i Karibia og Sør-Amerika.

Det var ingen mennesker som bodde på noen av øyene i øygruppen Kapp Verde før portugiserne oppdaget området på 1400-tallet. Portugiserne bygget byen Ribeira Grande på den største øya og bosatte seg her.

Slavene ble tvunget til å arbeide hardt på ulike gårder og plantasjer eid av europeere. Varer som ble dyrket og produsert ble fraktet til Europa og solgt der. Det var europeerne som tjente best på handelen, men afrikanske konger, høvdinger og kjøpmenn dro også nytte av virksomheten. I Vest-Afrika ble flere stater styrket av slavehandelen, men mange ble også svekket og ødelagt.

Skip med slaver
Skip med slaver gikk fra den afrikanske kysten ut til Ribeira Grande, og videre til Karibia og Amerika. Illustrasjon: iStockphoto

Hva er en slave?

En slave er en person som eies av en annen i rettslig forstand. Slaver har ikke egne rettigheter.

Slaveriets historie:

Avskaffelse av slaveriet

Utover på 1800-tallet ble slaveriet stadig mer svekket. Mange av de europeiske landene så ikke lenger på slaveriet som lønnsomt.

Kolonimaktene mente det ville være bedre å bruke arbeidskraften i koloniene i Afrika i stedet.

Samtidig begynte det å reise seg en sterk motstand mot slaver i de europeiske landene. Stadig flere stod opp mot det som var en ekstremt brutal behandling av mennesker.

Slavehandel ble forbudt i 1876. Men selv om den transatlantiske slavehandelen mellom kontinenter var over, fortsatte den innad i Afrika der kolonimaktene hadde begynt å utnytte landene for ressurser.

Slavehandelen tok ikke dermed slutt fordi kolonimaktene mente den var feil, men fordi de ikke tjente penger på den lenger.

Minnesmerke

Slavehandelen mellom 1500- og 1800-tallet kalles trekanthandel. Slavene ble tatt i Afrika, måtte jobbe i Amerika og varene fra plantasjene ble solgt i Europa.

Ribeira Grande er på den måten ikke bare et minnesmerke over hvordan europeerne ville gjøre seg til herskere over andre folk, men også et minnesmerke over en felles kulturarv som deles av Afrika, Amerika og Europa. Byen kom på UNESCOs verdensarvliste i 2009.

Cidade Velha
I dag heter byen Cidade Velha, tidligere Ribeira Grande, og innehar et historiske minnesmerket over slavehandelen. Foto: CRAterre-ENSAG/Sébastien Moriset

Slaveri i dag

Selv om slaveriet ble avskaffet på slutten av 1800-tallet eksisterer mange steder i verden i dag. Fortsatt finnes tradisjonelt slaveri, som skyldes diskriminering i samfunnet over lang tid. Dette kan være basert på kulturelle tradisjoner og verdier, som det er vanskelig å endre, slik som kastesystemet i India er et eksempel på.

Men det har også oppstått moderne former for slaveri, som tvangsarbeid. Flyktninger er spesielt utsatt for menneskehandel og tvangsarbeid.

Slaveri i dag
Mange familier med små barn jobber og bor ved disse mursteinsfabrikkene i utkanten av Islamabad - ofte under forhold med tvangsarbeid. Foto: ILO/M.Crozet

FNs arbeidsorganisasjon ILO beregner at det er mer enn 40 millioner mennesker i verden i dag som er offer for moderne slaveri.

En ILO-rapport fra 2022 viser at over 50 millioner mennesker i 2021 var offer for moderne former for slaveri, og 160 millioner barn var offer for barnearbeid.

Moderne slaveri er en fellesbetegnelse for tvangsarbeid, gjeldsslaveri, menneskehandel, tvangsekteskap og andre former for slaveri. ILO-rapporten Global Estimates of Modern Slavery fokuserer på tvangsarbeid og tvangsekteskap, og viser at 28 og 22 millioner mennesker er offer for disse formene for moderne slaveri.

Arbeidsoppgaver

 1. Hva tenker du på når du hører ordene slavehandel og slaveri? Hva forbinder du med disse to ordene?
 2. Hva er trekanthandel?
 3. Hvorfor ble Ribeira Grande viktig for kjøp og salg av slaver?
 4. Hvorfor ble slaver fra Afrika sendt til Ribeira Grande?
 5. Hvorfor er det viktig å minnes byer og steder som Ribeira Grande?
 6. Millioner av mennesker lever fortsatt med tvangsarbeid og slavearbeid. Hva tror du er grunnen til at slaveri fortsatt eksisterer i dag? Hva kan vi gjøre for å avksaffe slaveri?
 7. Hva slags konsekvenser tror du har slavehandel og slaveri har fått for dagens samfunn?

Skriv en appell

Se for deg at du lever på midten av 1850-tallet i Afrika eller i Europa. Du er med i en menneskerettighetsorganisasjon, og vil kjempe for at slaveriet skal ta slutt. I avisene leser du om slaveriet som myndighetene i landet ditt har ansvar for.

Skriv en appell som du enten kunne ha lest opp på torget i byen (muntlig appell), eller sendt inn til en avis (skriftlig appell). I appellen skal du argumentere for hvorfor du mener slaveriet skal ta slutt. Husk at slaveri på denne tiden lenge hadde vært lovlig, og at mange ikke hadde fått opp øynene for hvorfor slaveri ikke var humanitært.