Fag: Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag, Religion og etikk
Klassetrinn: Videregående
Tid: 1-2 timer
Aktivitet: Film, lesing og diskusjon

Målet med oppgaven

Elevene skal:

 • forstå og konkretisere samspillet i de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling; sosiale forhold, økonomi og klima og miljø

1. Finn en samfunnsutfordring

Elevene går sammen i par og noterer ned en konkret samfunnsutfordring de kommer på, enten lokal, nasjonal eller global. Bruk noen minutter på et par eksempler i plenum. Eksempler kan være: dårlig luftkvalitet i storbyene, lovlige skatteparadiser, plast i havet, økende antall papirløse migranter i Europa.

Filmen nedenfor nevner flere utfordringer og kan være til inspirasjon:

2. Definer perspektiver

De neste ti minuttene skal elevene prøve å definere de økonomiske, sosiale og miljømessige perspektivene i den konkrete samfunnsutfordringen.

Dere kan eventuelt øve på det en runde først ved å se filmen «Hvorfor er klær så billige? - En film om bærekraftig forbruk» (1:20 min):

Diskuter deretter:

 • Hva er de økonomiske perspektivene på lav lønn og dårlige arbeidsvilkår for tekstilarbeidere i andre land?
 • Hva er de sosiale perspektivene?
 • Hva er de miljømessige perspektivene?
 • Hvordan påvirker dette oss?

3. Diskuter

La noen av parene fortelle om sine eksempler i klassen. Bruk eksemplene fra klassen som utgangspunkt for en felles samtale om hvordan vi tenker rundt samfunnsutfordringer:

 • Er det slik de er vant til å tenke om utfordringer?
 • Hvordan var det å komme på de tre sidene ved saken?
 • Hvordan pleier mediene å presentere disse utfordringene?

4. Se film

Se filmen «Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling» (1:20 min):

5. Les om menneskerettigheter

I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Erklæringen består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter.

6. Svekkede menneskerettigheter?

Hver gruppe tar utgangspunkt i samfunnsutfordringen de har jobbet med, og finner en eller flere menneskerettigheter som blir svekket på grunn av denne utfordringen. Del funnene med resten av klassen.

Kompetansemål

Kompetansemål for «Tre sider av samme sak»

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling

Geografi

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF:

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda
Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø
 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
Norsk

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv
Religion og etikk

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Kompetansemål etter Vg3:

 • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling
 • ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål