Fag: Historie, KRLE / Religion og etikk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 5-7 trinn, 8-10 trinn, VGS
Tema: Befolkning og flyktninger, Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø, Menneskerettigheter
Tidsbruk: Varierende

Lærerveiledning

Trenger vi egentlig FN? I løpet av krigen i Ukraina har flere pekt på at FN er handlingslammet, og at organisasjonens storhetstid er forbi. Andre peker på at det er nå man trenger FN mer enn noen gang. Er Sikkerhetsrådet i stand til å ivareta internasjonal fred og sikkerhet? I dette undervisningsopplegget vil elevene utforske disse problemstillingene i to ulike diskusjonsoppgaver. Oppgavene er frittstående og kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Oppgavene er fullt mulig å tilpasse og inkludere for både barnehage, grunnskole og videregående.

Den første diskusjonsoppgaven "Hvordan kan man løse en krangel?" passer for elevgrupper som ikke har kjennskap til FN eller internasjonal politikk. Aktiviteten gir mulighet til å introdusere disse emnene med utgangspunkt i personlig erfaring. Diskusjonsoppgaven tar utgangspunkt i at alle elevene har en læringspartner, eller at de kan sitte sammen med noen i par/liten gruppe.

Den andre diskusjonsoppgaven "Tankeeksperiment: en verden uten FN?" krever en viss forkunnskap om FN, internasjonal politikk, eller en elevgruppe som kan jobbe deduktivt med en problemstilling. Denne aktiviteten vil også passe bra til elevgrupper som har jobbet med FN-relaterte temaer tidligere. Eksempelvis menneskerettigheter eller global oppvarming, da kan man tenke kontrafaktisk om det emnet og bygge forståelse for FN ved å bruke eksisterende «knagger».

1) Hvordan kan man løse en krangel?

1. La elevene reflektere rundt, eller diskutere med hverandre, følgende tre punkter:

 • Hvordan starter en krangel?
 • Hvordan kan man stoppe å krangle?
 • Er krangler forskjellige dersom man krangler med venn, sammenlignet med å krangle med en du ikke kjenner eller ikke liker så godt?

Velg ut noen til å dele hva de tenker rundt disse tre punktene. Etterstreb å få frem en bredde av meninger og eksempler.

2. La elevene komme med eksempler på land som krangler med hverandre.

 • Her kan det bli behov for at du beskriver hvordan, og hvorfor, krangler mellom land oppstår. Her kan eksemplene være konflikter om hvor landegrenser skal gå, hvem som eier vannet i bakken, eller at et land ikke liker hvordan et annet land behandler sine innbyggere. Krig kan også nevnes som den ytterste konsekvensen av at land er uenige.

3. La elevene diskutere hvordan land burde finne ut av kranglene sine uten at det blir krig.

 • Gjennomfør en perspektiveringsøvelse hvor elevene skal være en slags verdensregjering og få lov til å “styre" verden. “Hvis du styrte verden, hvordan ville du ha stoppet land fra å krangle så mye at det ble krig?”
 • Elevene deler sine forslag til hvordan unngå krig. I oppsummeringen bør du trekke frem elevenes refleksjoner, og forklare hvordan FN løser disse oppgavene.
 • Forslag til aktuelle avslutningspunkter og ressurser:
  • En av de viktigste oppgavene til Sikkerhetsrådet er å skape og ivareta fred i verden. Derfor er det viktig å heie på arbeidet de gjør og hva de får til.
  • Menneskerettighetserklæringen som et sett med felles verdier.
  • Arbeid med å stoppe klimaendringene, og å skape en bærekraftig verden som er bra for alle.
  • Bruk gjerne dette videoklippet som en sammenfattende avslutning og forklaring på hva FN er:
 • Denne diskusjonen kan gjerne brukes som grunnlag for å lage klasseregler for krangel (en lokal regelstyrt verdensorden), eller la elevene lage plakater med sine forslag til hvordan en kan løse krangler og/eller hindre krig mellom land. Man kan også trekke inn tegning istedenfor diskusjon på punktene hvor det legges opp til diskusjon med en læringspartner.

2) Tankeeksperiment: en verden uten FN?

Be elevene se for seg en verden hvor klimakrisen* skal bekjempes uten FN til å koordinere samarbeid, og gi forslag til løsninger. For FN er en organisasjon som er involvert i å hjelpe mennesker som deg og meg om kriser skal oppstå. Samtidig får ikke FN til mer enn det medlemslandene blir enige om. Dersom medlemslandene ikke bidrar, så kan ikke FN gjøre jobben sin.

*Man kan også bytte ut tema med emner som: fattigdomsbekjempelse, fremming av demokrati og menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, eller fredsarbeid.

1. Velg først en sak som FN jobber med, og introduser denne til klassen. Dette kan løses ved å lage et tankekart på tavlen, eller å la elevene raskt undersøke hva det går ut på og forklare til hverandre eller i plenum. Se forslag til aktuelle ressurser som elevene kan bruke under overskriften "Ressurser" nederst på denne siden.

2. Si til elevene at de nå skal se for seg en verden hvor FN ikke eksisterer, og be dem reflektere rundt følgende punkter:
- Hva hadde man mistet?
- Hva hadde blitt bedre?
- Hva måtte man ha gjort annerledes?
- Hvilke utfordringer ville man fått isteden?
- Hvordan ville samspillet mellom små og store land endret seg?

3. La elevene diskutere punktene i oppgave 2 i grupper. I den påfølgende diskusjonen og avslutningen av tankeeksperimentet, er det viktig at du som lærer trekker linjer mellom FNs arbeid med verdens stater for å sikre fred, utvikling og en verden vi kan leve i, til elevenes refleksjoner fra punkt 2.

4. Bruk gjerne disse to videoklippene som sammenfattende avslutninger av FNs viktige og uvurderlige betydning:

Kompetansemål historie, KRLE, norsk, politikk og menneskerettigheter

Historie

VG2
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
 • utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
VG3
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
 • utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker

KRLE

7. trinn
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid
10. trinn
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Norsk

7. trinn
 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
10. trinn
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 
VG1 SF
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig  
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner 

Politikk og menneskerettigheter

 • utforske, analysere og drøfte dagsaktuelle problemstillinger knyttet til bærekraft og fordeling
 • utforske og analysere nasjonale og internasjonale saker eller konflikter i et statsvitenskapelig perspektiv
 • reflektere over hva det innebærer å være medborger, sammenligne ulike staters styreform og analysere demokratiets utvikling og utfordringer
 • utforske og drøfte hvordan det internasjonale politiske systemet håndterer problemstillinger knyttet til krig og fred, sikkerhet, samarbeid og konfliktløsning

Kompetansemål samfunnsfag og samfunnskunnskap

Samfunnsfag

7. trinn
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
 • utforske og presentere en global utfordring ved bærekraftig utvikling og hvilke konsekvenser den kan ha, og utvikle forslag til hvordan man kan være med på å motvirke utfordringen, og hvordan samarbeid mellom land kan bidra
10. trinn
 • vurdere hvordan arbeid, inntekt og forbruk kan påvirke personlig økonomi, levestandard og livskvalitet
 • utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur
 • beskrive ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påvirker hverandre, og presentere tiltak for mer bærekraftige samfunn

Samfunnskunnskap

VG1/VG2
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunngjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt 
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen 
 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område 

For spørsmål, ta kontakt med:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

madeleine.solstad@fn.no

+47 98 45 83 37