Norge har ratifisert 111 ILO-konvensjoner og tre protokoller, og er blant de medlemslandene som har ratifisert flest ILO-konvensjoner. Her er oversikt over hvilke ILO-konvensjoner Norge ikke har ratifisert.

1Konvensjon nr. 1 om 8-timers dagen (1921)
2Konvensjon nr. 2 om arbeidsledighet (1921)
3Konvensjon nr. 3 om barsel og kvinner (1921)
4Konvensjon nr. 4 om nattarbeid (1921)
5

Konvensjon nr. 5 om barnearbeid (1921)

6Konvensjon nr. 6 om mindreåriges nattarbeid i industriell bedrift (1921)
7Konvensjon nr. 7 som fastsetter lavalderen for barns beskjeftigelse (1921)
8Konvensjon nr. 8 om erstatning for arbeidsløshet ved skibsforlis (1923)

9

Konvensjon nr. 9 om arbeidsformidling av sjøfolk (1921)
10Konvensjon nr. 10 om minstealder for sysselsetting av barn i landbruket (1923)
11Konvensjon nr. 11 om landarbeideres rett til å danne foreninger og slutte seg sammen (1923)
12Konvensjon nr. 12 om ulykkestrygd i jordbruket (1923)
13Konvensjon nr. 13 om bruk av blyhvitt i maling (1923)
14Konvensjon nr. 14 om ukentlig hvile i industrielle bedrifter (1923)
15Konvensjon nr. 15 om lavalder for kull-lempere og fyrbøtere ombord i skip (1922)
16Konvensjon nr. 16 om tvungen legeundersøkelse av barn og ungdom sysselsatt til sjøs (1922)
17Konvensjon nr. 17 om skadebot for arbeidsulykker (1927)
18Konvensjon nr. 18 om skadebot for arbeidere for bedriftssykdommer (1927)
19Konvensjon nr. 19 om likebehandling av et lands egne og dets utenlandske arbeidere i henseende til erstatning for ulykker (1926)
20Konvensjon nr. 20 om nattarbeid i bakerier (1928)
21Konvensjon nr. 21 om forenkling av tilsyn med utvandrere ombord på skip (1927)
22Konvensjon nr. 22 om sjømenns hyreavtale (1926)
23Konvensjon nr. 23 om hjemsendelse av sjømenn (1928)
24Konvensjon nr. 24 om syketrygd for arbeidere i industri, handel og husarbeid (1928)
25Konvensjon nr. 25 om syketrygd for landbruksarbeidere (1928)
26Konvensjon nr. 26 om ordning til å sette minstelønn (1930)
27Konvensjon nr. 27 om merking av vekt på tunge kolli som fraktes med skip (1932)
28Konvensjon nr. 28 om vern mot ulykker for arbeidere som er sysselsatt med lasting eller lossing av fartøier (1932)
29Konvensjon nr. 29 om tvangsarbeid (1932)
Protokoll til konvensjon nr. 29 om tvangsarbeid (2016)
30Konvensjon nr. 30 om regulering av arbeidstiden i handels- og kontorvirksomhet (1933)
31Konvensjon nr. 31 om begrensning av arbeidstiden i kullgruver (1931)
32Konvensjon nr. 32 om vern mot ulykker for arbeidere som er sysselsatt med lasting eller lossing av skip (1934)
33Konvensjon nr. 33 om lavalder for barns arbeid i ikke-industrielle virksomheter (1932)
34Konvensjon nr. 34 om arbeidsformidlingskontorer som tar betaling (1936)
35Konvensjon nr. 35 om tvungen alderstrygd for personer sysselsatt i industri og handelsvirksomheter, i de frie yrker, og for hjemmearbeidere og hushjelper (1937)
36Konvensjon nr. 36 om alderstrygd for landarbeidere (1937)
37Konvensjon nr. 37 om tvungen uføretrygd for personer sysselsatt i industri og handelsvirksomheter i de frie yrker og for hjemmearbeidere og hustjenere (1937)
38Konvensjon nr. 38 om uførhetstrygd for landarbeidere (1937)
41Konvensjon nr. 41 om kvinners nattarbeid (1936)
42Konvensjon nr. 42 om trygd for bedriftssykdommer (1936)
43Konvensjon nr. 43 om arbeidstiden i automatiske vindusglassverk (1938)
44Konvensjon nr. 44 om trygdestønad eller annen arbeidsløshetshjelp til ufrivillig arbeidsløse (1938)
47Konvensjon nr. 47 om 40-timers uke (1957)
49Konvensjon nr. 49 om forkortelse av arbeidstiden i flaskeglassverk (1938)
50Konvensjon nr. 50 om regler for verving av arbeidere (1939)
53Konvensjon nr. 53 om minstefordringer til faglig dyktighet hos fører og offiserer ombord i handelsskip (1939)
56Konvensjon nr. 56 om syketrygd for sjøfolk (1949)
58Konvensjon nr. 58 om fastsettelse av lavalder for barns beskjeftigelse til sjøs (1939)
59Konvensjon nr. 59 som fastsetter lavalderen for barns beskjeftigelse i industriell virksomhet (1941)

63

Konvensjon nr. 63 om statistikk over lønn og arbeidstid i de viktigste gruve- og fabrikkindustrier, byggevirksomhet medregnet, og i jordbruket (1940)
68Konvensjon nr. 68 om kost og forpleining for besetninger på skip (1957)
71Konvensjon nr. 71 om pensjoner til sjømenn (1962)
73Konvensjon nr. 73 om legeundersøkelse av sjøfolk (1955)
79Konvensjon nr. 79 om nattarbeid for ungdom (ikke-industrielle yrker) (1950)
81Konvensjon nr. 81 om arbeidstilsyn i industri og handel (1950)
87

Konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten (1950)

88Konvensjon nr. 88 om ordning av arbeidsformidlingen (1950)
90Konvensjon nr. 90 om nattarbeid for ungdom som er sysselsatt i industrien (1951)
91Konvensjon nr. 91 om ferie med lønn for sjømenn (1951)
92Konvensjon nr. 92 om besetningers lugarer m.v. ombord på skip (1953)
94Konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige arbeidskontrakter (1952)
95Konvensjon nr. 95 om sikring av arbeidstakers lønn (1952)
96Konvensjon nr. 96 om arbeidskontorer som tar betaling (1951)
97Konvensjon nr. 97 om arbeidssøkende inn- eller utvandrere (revidert 1949) (1952)
98Konvensjon nr. 98 om retten til å organisere seg til å føre kollektive forhandlinger (1951)
100Konvensjon nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi (1953)
101Konvensjon nr. 101 om ferie med lønn i jordbruket (1954)
102Konvensjon nr. 102 om minstestandard for sosial sikkerhet (1955)
105Konvensjon nr.105 om avskaffelse av tvangsarbeid (1959)
108Konvensjon nr. 108 om sjømenns nasjonale identitetskort (1961)
109Konvensjon nr. 109 om lønninger, arbeidstid og bemanning på skip (1958)
111Konvensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke (1960)
112Konvensjon nr. 112 om minstealder for sysselsetting i fiske (1961)
115Konvensjon nr. 115 om vern for arbeidere mot strålefare (1962)
116Konvensjon nr. 116 om revisjon av sluttartikler i ILO-konvensjoner (1962)
118Konvensjon nr. 118 om lik behandling av utlendinger og landets evne statsborgere når det gjelder sosialtrygd (1964)
119Konvensjon nr. 119 om sikring av maskiner (1965)
120

Konvensjon nr. 120 om hygiene i handels- og kontorvirksomhet (1966)

122Konvensjon nr. 122 om sysselsettingspolitikk (1966)
125Konvensjon nr. 125 om dyktighetssertifikater for fiskere (1969)
126Konvensjon nr. 126 om innredning for besetningen ombord på fiskefartøyer (1968)
128Konvensjon nr. 128 om uføre-, alders- og etterlatestønad (1967)

129

Konvensjon nr. 129 om arbeidstilsyn i jordbruket (1972)
130Konvensjon nr. 130 om sykehjelp og sykepenger (1972)
131Konvensjon nr. 131 om fastsetting av minstelønn, spesielt med sikte på utviklingsland (1972)
132Konvensjon nr. 132 om ferie med lønn (revidert) (1973)
133Konvensjon nr. 133 om mannskapsinnredning om bord - tilleggsbestemmelse (1991)
134Konvensjon nr. 134 om forebygging av ulykker (sjøfolk) (1973)
135Konvensjon nr. 135 om vern for arbeidstakerrepresentantene i bedriftene og deres muligheter for å utføre sin virksomhet (1973)
136Konvensjon nr. 136 om vern mot farer som skyldes benzen (1973)
137Konvensjon nr. 137 om sosiale følger av nye metoder for godsbehandling i havner (1975)
138Konvensjon nr. 138 om minstealder for adgang til sysselsetting (1976)
139Konvensjon nr. 139 om forebygging av og kontroll med yrkesrisiko som skyldes kreft-frambringende stoffer (1976)
140Konvensjon nr. 140 om betalt utdanningspermisjon (1976)
141Konvensjon nr. 141 om organisasjoner av arbeidere i bygdene og disse organisasjoners rolle i den økonomiske og sosiale utvikling (1977)
143Konvensjon nr. 143 om ut- og innvandring under forhold som innebærer misbruk og om fremme av likhet i muligheter og behandlingfor utenlandske arbeidstakere (1978)
144Konvensjon nr. 144 om trepartsrådslagning med sikte på å fremme gjennomføring av internasjonale standarder for arbeidslivet (1978)
145Konvensjon nr. 145 om kontinuitet i sjøfolks sysselsetting (1979)
146Konvensjon nr. 146 om ferie med lønn for sjøfolk (1973)
147Konvensjon nr. 147 om minstestandarder for handelsskip (1981)
148Konvensjon nr. 148 om vern for arbeidstakere mot yrkesrisiko i arbeidsmiljøet som skyldes luftforurensning, støy og vibrasjon (1979)
149Konvensjon nr. 149 om sysselsettings-, arbeids- og levevilkår for sykepleiepersonell (1979)
150Konvensjon nr. 150 om offentlig administrasjon for arbeidslivets saker - Rolle, funksjoner og organisasjon (1980)
151Konvensjon nr. 151 om vern av organisasjonsretten og ordninger for fastsetting av arbeidsvilkår i offentlig tjeneste (1981)
152Konvensjon nr. 152 om yrkesmessig sikkerhet og helse i havnearbeid (1981)
154Konvensjon nr. 154 om fremme av Kollektive forhandlinger (1983)
155Konvensjon nr. 155 om sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet (1983)
156Konvensjon nr. 156 om like muligheter og lik behandling for kvinner og menn i arbeidslivet: arbeidstakere med familieforpliktelser (1981)
158Konvensjon nr. 158 om oppsigelse av arbeidsforhold (1985)
159Konvensjon nr. 159 om yrkesrettet attføring og sysselsetting (funksjonshemmede) (1985)
160Konvensjon nr. 160 om arbeidsmarkedsstatistikk (1988)
161Konvensjon nr. 161 om bedriftshelsetjeneste (1988)
162Konvensjon nr. 162 om sikkerhet ved bruk av asbest (1989)
163Konvensjon nr. 163 om sjøfolks velferd til sjøs og i havn (1990)
164Konvensjon nr. 164 om helsevern og helsetjeneste for sjøfolk (1991)
165Konvensjon nr. 165 om sosial trygd for sjøfolk (revidert) (1992)
166Konvensjon nr. 166 om hjemreise for sjøfolk (1982)
167Konvensjon nr. 167 om sikkerhet i bygge og anleggsvirksomhet (1991)
168Konvensjon nr. 168 om fremme av sysselsetting og vern mot arbeidsledighet (1991)
169Konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater (1991)
170Konvensjon nr. 170 om sikkerhet ved bruk av kjemiske stoffer i arbeidslivet (1993)
171Konvensjon nr. 171 om nattarbeid (1995)
172Konvensjon nr. 172 om arbeidsforhold i hotell- og restaurantbransjen og liknende virksomheter (1994)
173Konvensjon nr. 173 om vern av arbeidstakernes krav ved arbeidsgivers insolvens (1995)
174Konvensjon nr. 174 om forebygging av industrielle storulykker (1997)
175Konvensjon nr. 175 om deltidsarbeid (1998)
176Konvensjon nr. 176 om sikkerhet og helse i bergindustrien (1998)
177Konvensjon nr. 177 om hjemmearbeid (2000)
178Konvensjon nr. 178 om tilsyn med sjøfolks arbeids- og levevilkår (2002)
179Konvensjon nr. 179 om rekruttering og arbeidsformidling av sjøfolk (1990)
180Konvensjon nr. 180 om sjøfolks arbeidstid og bemannings av skip (2002)
181Konvensjon nr. 181 om privat arbeidsformidling (2000)
182Konvensjon nr. 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid (2000)
183Konvensjon nr. 183 om revisjon av konvensjonen om mødrevern (revidert) (2002)
184Konvensjon nr. 184 om helse og sikkerhet i jordbruk (2003)
185Konvensjon nr. 185 om sjøfolks identitetsbevis (2005)
186Konvensjon nr. 186 om sjøfolks arbeids- og levevilkår (Maritime Labour Convention, 2006) (2013)
187Konvensjon nr. 187 om rammeverk til fremme av sikkerhet og helse i arbeidslivet (2009)
188Konvensjon nr. 188 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren (2007)
189Konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem (2013)
190Konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet
191Konvensjon nr. 191 om om endringer i arbeidsstandarder som følge av anerkjennelsen av et trygt og sunt arbeidsmiljø som en grunnleggende rettighet og prinsipp på jobben.

Ressurser