Den internasjonale dagen for politisamarbeid anerkjenner den viktige rollen politiet spiller for global sikkerhet. Dagen ble vedtatt av FNs generalforsamling 16. desember 2022, gjennom resolusjon A/RES/77/241.

Resolusjonen understreker «behovet for å styrke internasjonalt samarbeid på globalt, regionalt og subregionalt nivå, på ulike områder knyttet til forebygging og bekjempelse av transnasjonal kriminalitet, spesielt transnasjonal organisert kriminalitet, og forebygging og bekjempelse av terrorisme.»

På den første internasjonale dagen for politisamarbeid ønsker jeg å berømme politiet og rettsapparatet i hele verden for deres dedikasjon til fred, sikkerhet og rettferdighet.
FNs generalsekretær António Guterres

Behovet for globalt samarbeid 

Dagens kriminalitet går på tvers av både fysiske og virtuelle grenser; cyberkriminalitet, terrorisme, organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet har alle en internasjonal komponent. Nasjonalt politi trenger etterretning og støtte fra andre land for å beskytte sine borgere og stille kriminelle for retten. Noen eksempler:

Nye teknologier. Organiserte kriminelle grupper utnytter den økte digitaliseringen for å gjennomføre angrep og legge til rette for ulovlig virksomhet. Sosiale nettverk og teknologiplattformer brukes også til å finne og utnytte sårbare ofre.

Styrking av grensekontrollen. Kriminelle reiser ofte med stjålne pass og ID-kort for å flykte fra ett land til et annet. Handel med mennesker og ulovlige varer involverer ofte flere land.

Deling av kunnskap og beste praksis. Kriminelle utnytter svake ledd i den globale sikkerheten, så det er viktig at alle land har den nyeste etterretningen, tilgang til politiinformasjon og databaser samt opplæring i hvordan de kan bruke dette.

Kilde: Interpol

Interpol og FN 

Interpol er en internasjonal organisasjon etablert for å bidra til internasjonalt kriminalpolitisamarbeid. Samarbeidet mellom Interpol og FN, spesielt når det gjelder terrorisme og menneskehandel, er nedfelt i flere FN-resolusjoner.

De syv globale politimålene, utviklet sammen med FNs 2030-agenda, åpner for en helhetlig tilnærming til internasjonalt politisamarbeid og sikring av lokalsamfunn. Målene er i tråd med flere av FNs bærekraftsmål, inkludert:

Bærekraftsmålene fokuserer blant annet på å bygge inkluderende samfunn, sikre internasjonal fred og sikkerhet og redusere korrupsjon og kriminalitet. Delmål 16.a understreker spesifikt behovet for å styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet.

Lær mer

Temaside om FN, fred og sikkerhet

FNs egne sider om dagen (Engelsk)

Interpols sider om dagen (Engelsk)

United Nations Police (Engelsk)