Dagen ønsker å anerkjenne den sentrale rollen multinasjonale utviklingsbanker og andre internasjonale utviklingsbanker har når det kommer til å finansiere bærekraftig utvikling. Dagen ønsker også å anerkjenne den sentrale rollen banksystemer i enkeltland kan ta for å bidra til å øke levestandarden i landet og drive utviklingen videre.

Hvem betaler for utvikling?

I 2019 ble det bestemt at FN skal markere 4.desember hvert år som den internasjonale dagen for banker, for å skape oppmerksomhet rundt bankers potensiale som bidragsytere for en bærekraftig verden. Banker har både evnen og muligheten til å finansiere bærekraftige prosjekter. Banker har også store nettverk, som gjør at de kan påvirke andre bedrifter, organisasjoner, og til og med land til å bidra i større grad enn før.

Både verdensøkonomien og nasjonale økonomier påvirkes i stor grad av sosiale og klimatiske forhold. En syklon i Mellom-Amerika vil for eksempel kunne påvirke handel av kaffe i Europa. Også covid-19 pandemien understreker hvor avhengig verden er av penger, og hvor mye bankene påvirkes av utenforstående forhold. Det er dermed også gunstig for verdens banker med en mer bærekraftig verden.

Banker og bærekraft

FNs bærekraftsmål består av 17 mål som ble fastslått i 2015 og som skal oppnås innen 2030, som sammen vil skape en mer bærekraftig verden. Alle målene er avhengige av internasjonalt samarbeid og finansiering. Både styresmakter, privat næringsliv og sivilsamfunn må jobbe sammen for å oppnå målene. Et solid globalt finanssystem legger grunnlaget for finansieringen, i tillegg til at nasjonale banker kan bidra med finansiering og investeringer i bærekraftig utvikling.

I 2015 ble det også avholdt tre konferanser i Etiopias hovedstad, Addis Abeba. Temaet for konferansen var finansiering av utvikling, og det ble i løpet av konferansen laget et rammeverk for hvordan bærekraftig utvikling skal finansieres av FNs medlemsland, deres nasjonalbanker og utviklingsbankene, kalt Addis Ababa Action Agenda (AAAA). Dette er en plan som gjelder både rike og fattige land.

I tillegg til dette finnes FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet, som er et rammeverk som skal sikre at de private bankene som slutter seg til avtalen har en strategi og praksis som stemmer overens med bærekraftsmålene og målene i parisavtalen.

Å oppnå bærekraftig utvikling – spesielt å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stanse klimaendringene – krever et langsiktig økonomisk perspektiv, med regjeringer, privat sektor og sivilsamfunn som jobber sammen for å takle globale utfordringer.

Historikk

Dagen ble vedtatt og implementert av FNs generalforsamling i desember 2019, og er en dag som inviterer alle medlemsland og FN-organisasjoner til å understreke bankers viktighet for finansiering av bærekraftig utvikling.

Lær mer