Utdanning er en menneskerettighet, og FN jobber for at alle mennesker skal ha mulighet til å lære å lese og skrive. Andelen barn som kan lese og skrive går opp, men det er fortsatt mange voksne som ikke har disse ferdighetene. To tredeler av dem er kvinner.

Lese- og skriveferdigheter er utgangspunktet for videre læring, og gir også flere muligheter i arbeidslivet. Det blir enklere å delta i samfunnet, og enklere å forbedre sine egne levekår. Mulighetene for å få jobb, og muligheten til å gi barn og familien rett helsehjelp og ernæring, øker dersom man kan lese og skrive.

  • 617 millioner barn og unge mangler opplæring til å lese og regne på det nivået de burde.
  • I første del av koronapandemien i 2020 stengte mange skoler. Denne nedstengingen avbrøt utdanningen til over 60 prosent av verdens studenter. 
  • Mangel på utdanning under og etter pandemien har gjort at andelen av tiåringer som bor i mellom- og lavinntektsland, som verken kan lese eller forstå en enkel tekst, har steget fra 57 prosent i 2019 til omtrent 70 prosent i 2022.
  • Voksenopplæring i lesing og skriving har sjelden blitt tatt med i utdanningsplaner. Det har ført til at mange voksne aldri får den sjansen de burde hatt til å lære å lese og skrive.

(Kilde: UNESCO)

FNs bærekraftsmål

Lese- og skriveferdigheter er en del av FNs bærekraftsmål nr. 4. om god utdanning, som sier vi skal:

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Alle FNs medlemsland har forpliktet seg til et mål om at innen 2030 skal all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lære å lese, skrive og regne.

Historie

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) er sentral i arbeidet med å nå bærekraftsmålet om utdanning. Dette inkluderer arbeidet med å fjerne analfabetisme blant ungdom og voksne.

Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter ble opprettet av UNESCO i 1966. Dagen skal være en påminnelse om at å lese og skrive er en menneskerettighet, sammen med retten til utdanning.

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 4

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO)

Statistikk som viser graden av alfabetisme i verdens land

Bærekraftsbiblioteket