En tredjedel av jordens overflate er dekt av skog. Rundt 1,6 milliarder mennesker er avhengig av skogen for å sikre seg levebrød, medisiner, mat og husly. Skogen er også hjemmet til over 80 prosent av de jordiske artene av dyr, planter og insekter. Selv om skogen utfører noen av de mest vitale funksjonene over hele verden, fortsetter vi å hogge den ned. Avskoging er et stort problem i verden.

Hvorfor en dag om skog?

I 2012 vedtok FNs generalforsamling at 21.mars skulle markere den internasjonale dagen for skog (A/RES/67/200). Formålet med dagen er å øke bevisstheten om hvor viktig alle typer skog er. For å markere dagen oppfordres land og stater til å iverksette lokale, nasjonale og internasjonale tiltak, slik at mennesker blir mer involvert i arbeidet om å redde skogen. Treplantingskampanjer er et eksempel på slike tiltak.

FNs forum for skoger og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) er de som står ansvarlig for organisering av dagen. Målet deres er å samarbeide tett med myndigheter og andre relevante organisasjoner for å gjennomføre markeringen på best mulig måte. I tillegg er det FNs forum for skoger og FAO som setter temaet for markeringen. I 2022 er temaet skogens rolle i å sikre bærekraftig produksjon og forbruk.

Se filmen «International Day of Forests 2022 – Forests and sustainable production and consumption»:

Vårt globale miljø blir vanæret av valg som ikke er bærekraftige. Måten vi forbruker naturressurser på, akselererer tapet av biologisk mangfold og forverrer klimaendringene. På denne internasjonale dagen ber jeg alle regjeringer, bedrifter og sivilsamfunn om å iverksette hastende tiltak for å stoppe avskoging og gjenopprette skoger, slik at fremtidige generasjoner kan nyte en grønnere og sunnere fremtid

António Guterres

Skogen er avgjørende for å bekjempe klimaendringer og bidra til velstand og velvære – bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Skogen forvalter og bruker ressurser på en bærekraftig måte, og den tar vare på skjøre økosystemer som verden trenger. Bærekraftsmål 15 fokuserer nettopp på å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer. Dette er også noen av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å stoppe klimaendringene, noe bærekraftsmål 13 representerer. Skogen er altså en nøkkelfaktor for å bekjempe klimaendringer, og bidra til velstand og velvære for nåværende og fremtidige generasjoner.

I tillegg spiller skogen en avgjørende rolle i fattigdomsbekjempelsen og oppnåelsen av de andre bærekraftsmålene.
FNs strategiske plan for skog 2030

I 2017 vedtok FNs generalforsamling FNs strategiske plan for skog 2030. Denne planen gir et globalt rammeverk for handling på alle nivåer for bærekraftig forvaltning av alle typer skog og trær utenfor skog, for å stoppe avskoging og skogforringelse. Strategien inneholder seks hovedmål i tillegg til 26 undermål som skal nås innen 2030. I sin melding fra 2020 påpeker António Guterres at disse målene er oppnåelige, men at vi ikke er på riktig spor for å oppnå dem.

Lær mer

FNs forum for skoger

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)

FNs strategiske plan for skog 2030