Det er ingen land i verden som kan si at de har oppnådd full likestilling, og derfor er det viktig at dagen markeres og minner oss på å fortsette kampen. FN arbeider aktivt for kvinners rettigheter, og i 2011 slo de sammen flere organer og opprettet UN Women.

Hvorfor feirer vi kvinnedagen?

Kvinnedagen er en av de største internasjonale dagene, og markeres 8. mars hvert år. Det er en av de viktigste dagene i året for å feire kvinners sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske prestasjoner, øke bevisstheten om kvinners rolle, og fremme likestilling mellom kjønnene.

Til tross for at mange land har kommet på lang vei, opplever mange kvinner og jenter fortsatt diskriminering basert på kjønn rundt om i verden. Dette omhandler blant annet vold i hjemmet, lavere lønn, mangel på rett til utdanning og helsetjenester. Derfor er dagen fortsatt svært viktig for å fremme kvinners posisjon i samfunnet.

Lilla, grønn og hvit er fargene som representerer den internasjonale kvinnedagen. Lilla symboliserer rettferdighet og verdighet, grønt symboliserer håp og hvitt representerer renhet.

FNs bærekraftsmål handler om likestilling

FNs bærekraftsmål er laget for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål 5 handler om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Jenter og kvinner opplever utstrakt diskriminering og vold i alle deler av verden. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettighetene, og hindrer utvikling og fred.

Manglende tilgang til reproduktiv helse utgjør en av de største truslene mot kvinner verden over. Tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlesting er utbredt praksis. Bærekraftsmålene skal stoppe dette.

Samtidig må kvinners deltagelse og lederskap i beslutningsprosesser sikres. Både politikk og lovverk må endres dersom kvinner skal sikres like rettigheter til økonomiske ressurser som land, eiendom og arv, i tillegg til naturressurser.

Kvinners rettigheter er nedfelt i Kvinnekonvensjonen

FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner, har som mål å beskytte kvinners rettigheter og forsterke likestillingsartiklene i de andre menneskerettighetskonvensjonene.

Kvinnekonvensjonen ble vedtatt i 1967, og den er basert på FNs erklæring om kvinners rettigheter. Erklæringen var et resultat av iherdig jobbing fra FNs kommisjon for kvinners rettigheter (CSW).

Likestilling i Norge

Norge er et av de ledende landene i verden når det gjelder likestilling. Likevel har også Norge flere utfordringer knyttet til likestilling. FNs menneskerettighetskomiteer anbefaler blant annet at Norge:

  • jobber hardere for å minske lønnsgapet mellom kvinner og menn
  • sikrer at familieliv ikke har negativ effekt på kvinners lønn
  • vurderer å innføre midlertidig kvotering for å sikre at flere kvinner får lederstillinger i akademia.

Lær mer