Hver femte arbeider lever fremdeles i moderat eller ekstrem fattigdom. Geografiske ulikheter gjør at mange ikke har tilgang på anstendig arbeid, og mange arbeidstakere har en lønn som står stille. Kvinnelige arbeidere opplever kjønnsdiskriminering i jobben.

Dette er noen av problemene som preger arbeidslivet og som skyldes sosial urettferdighet.

Sosial rettferdighet betyr rettferdig fordeling av rikdom, muligheter og privilegier i et samfunn. Sosial rettferdighet handler om at alle skal ha de samme forutsetningene til å lykkes. Verdensdagen for sosial rettferdighet setter fokus på arbeidet for å oppn¨å dette.

FNs mål om menneskelig utvikling

FNs mål om menneskelig utvikling (Human Development Index, HDI) måler forventet levealder, skolegang og inntektsnivå i hvert land. Et langt og sunt liv, kunnskap og en anstendig levestandard er med andre ord definert som viktige faktorer for menneskelig utvikling.

For at mennesker og samfunn skal kan kunne utvikle seg må man også legge til rette for det. Her er sosial rettferdighet, sammen med likhet og likestilling, viktig.

Verdien av indeksen går fra 0 til 1, der 0 er dårligst og 1 er beste verdi. Det er FNs utviklingsprogram (UNDP) som har utviklet metoden for å måle menneskelig utvikling, og hvert år kommer det en rapport som viser rangeringen av landene i verden – Human Development Report.

Sosial rettferdighet og bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle bærekraftsmålene henger sammen, og for å oppnå sosial rettferdighet behøves det arbeid og innsats på flere deler av verdenssamfunnet. Spesielt tre av bærekraftsmålene er tett knyttet til sosial rettferdighet.

Bærekraftsmål nummer 8 handler om at alle skal ha rett på anstendig arbeid. For at alle skal ha jobber, må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid.

Bærekraftsmål nummer 10 handler om å redusere ulikheten i og mellom land. Dette krever mer rettferdig fordeling av ressurser. De fattigste og de marginalisert gruppene må løftes opp, slik at alle har de samme forutsetningene for å leve et godt liv. Viktige tiltak er lik tilgang til skole, tilgang på helsetjenester og gode skattesystemer.

Bærekraftsmål nummer 4 handler om at alle skal ha tilgang på inkluderende, rettferdig og god utdanning. God skolegang for alle, er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn. Utdanning åpner en verden av muligheter og skaper bedre forutsetninger for å skape seg gode levekår.

Historie: FNs og ILOs erklæring om sosial rettferdighet

FNs generalforsamling erklærte i 2007 at 20. februar skulle markere verdensdagen for sosial rettferdighet, gjennom resolusjon A/RES/62/10. Resolusjonen understreker hvor viktig sosial utvikling og sosial rettferdighet er for å skape og opprettholde fred. I tillegg viser den til at sosial utvikling og sosial rettferdighet kan ikke oppnås uten respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

10. juni 2008 ble erklæringen Sosial rettferdighet for en rettferdig globalisering vedtatt i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Erklæringen gjenspeiler en bred enighet om at man trenger en sterk sosial dimensjon i globaliseringsarbeidet, slik at vi kan oppnå bedre og mer rettferdige resultater for alle.

Erklæringen fokuserer på å garantere et rettferdig utfall for alle i arbeidslivet, gjennom sosial beskyttelse, sosial dialog og grunnleggende prinsipper og rettigheter.

ILO mener at den eneste måten å oppnå sosial rettferdighet på er å sette mennesker og planeten først, bekjempe ulikhet, redusere fattigdom og stanse klimaendringene – slik som bærekraftsmålene tar sikte på å gjøre.

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 8

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

Resolusjon A/RES/62/10

ILOs erklæring om sosial rettferdighet for en rettferdig globalisering