Manglende pasientsikkerhet er et alvorlig folkehelseproblem. Utrygg helsehjelp setter pasienter over hele verden i fare for skade og død under behandling.

Den internasjonale pasientsikkerhetsdagen markeres for å bedre sikkerheten i alle ledd av helsevesenet.

Pasientskader er svært belastende for helsevesenet, for behandleren, for pasienten og for pårørende. Dagen samler pasienter, familier, omsorgspersoner, lokalsamfunn, helsearbeidere, helsepersonell og beslutningstakere for å vise sin forpliktelse til pasientsikkerhet.

Hvordan utsettes pasienter for skade?

Følgende er en fiktiv historie for å illustrere ett tilfelle av hvordan manglende sikkerhetsrutiner kan føre til pasientskade. Se for deg følgende:

En pasient ved sykehuset får feil medisin fordi medisinen forveksles med en annen med lignende emballasje.

I dette tilfellet går resepten gjennom ulike behandlingsnivåer fra legen på avdelingen, deretter til apoteket for utlevering og til slutt til sykepleieren som gir medisinen til pasienten. Hadde det vært sikre vaktprosesser på plass på de ulike nivåene, kunne feilen raskt blitt identifisert og rettet.

I denne situasjonen kan mangel på standardprosedyrer for oppbevaring av medisiner som ser like ut, dårlig kommunikasjon mellom de ulike leddene, mangel på verifisering før medisinering og manglende involvering av pasienter i egen omsorg, alle være underliggende faktorer for feilen.

Fakta om pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet er grunnleggende for å levere essensielle helsetjenester av høy kvalitet.

Pasientsikkerhet sikter på å forebygge og redusere risiko, feil og skader for pasienter som mottar helsehjelp.

Nøkkeltall

  • Pasientskader som følge av uønskede hendelser er anslått til å være blant de 10 ledende årsakene til død og funksjonshemming over hele verden.
  • De fleste av disse dødsfallene og skadene kunne vært forhindret ved riktige sikkerhetsrutiner.
  • I høyinntekstland utsettes omkring 1 av 10 innlagte pasienter for skade mens de mottar sykehusbehandling. Nesten halvparten av disse skadene kunne vært unngått.
  • Hvert år oppstår 134 millioner uønskede hendelser på sykehus i lav- og mellominntektsland på grunn av utrygg behandling, noe som resulterer i 2,6 millioner årlige dødsfall.
  • Globalt blir så mange som 4 av 10 pasienter skadet i primær- og poliklinisk helsevesen. Feilene som utgjør mest skade er knyttet til diagnostikk, reseptforskrivning og bruk av legemidler.

Kilde: WHO

Det er menneskelig å feile. Derfor kreves det gode sikkerhetssystemer og -rutiner. Mennesker er beskyttet mot å gjøre feil når de plasseres i et feilsikkert miljø hvor systemene, oppgavene og prosessene de jobber med er godt utformet.

For å sikre vellykket implementering av pasientsikkerhetsstrategier, kreves det klare retningslinjer, gode ledere, data for å drive sikkerhetsforbedringer, dyktig helsepersonell og effektiv involvering av pasienter og pårørende i egen omsorg.

Bilde av en helsearbeider som holder frem en håndfull piller.
Mennesker gjør sjelden feil med vilje, men i stedet fordi systemene, prosessene og prosedyrene som skal beskytte dem mot feilhåndtering ikke er gode nok. Illustrasjonsfoto: Pexels/Artem Podrez

FNs innsats for bedret pasientsikkerhet

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Å ivareta og styrke pasienters sikkerhet er en forutsetning for å gjøre fremskritt mot å nå målet.

WHO: Verdens helseorganisasjon

Verdens helseorganisasjon (WHO) er FNs særorganisasjon for global helse og arbeider for at alle mennesker skal ha den beste helsetilstanden som er mulig å oppnå.

WHOs arbeid med pasientsikkerhet begynte med lanseringen av Verdensalliansen for pasientsikkerhet i 2004. Alliansens formål er å samordne utviklingen av politikk og praksis for økt pasientsikkerhet.

Alliansen utvikler rapporter på de største utfordringene innen pasientsikkerhet for å øke forståelsen av problemene og fremme tiltak for å løse utfordringene. Disse rapportene er hittil:

WHO samler også verdens helseministre, toppdelegater, eksperter og internasjonale organisasjoner til en årlig konferanse om pasientsikkerhet. Konferansen har som mål å sette pasientsikkerhet på den politiske dagsorden i alle land.

WHO utarbeider også ressurser, slik som sjekklister og standarder, og bistår med strategisk og teknisk veiledning for bedret pasientsikkerhet til alle medlemslandene.

Historie

Verdens pasientsikkerhetsdag er en av WHOs globale folkehelsedager. Det ble etablert i 2019 gjennom vedtakelsen av resolusjon WHA72.6 "Global handling for pasientsikkerhet".

Dagen har som mål å styrke den globale forståelsen av pasientsikkerhet, øke engasjementet for sikkerhet i helsevesenet og fremme globale tiltak for å forbedre pasientsikkerheten og redusere pasientskader.

Lær mer

Verdens helseorganisasjon (WHO)

Verdens helsedag

Internasjonal dag for universelle helsetjenester

Global Patient Safety Action Plan 2021-2030