Bærekraftsmål 7 handler om at alle mennesker skal ha tilgang til energi. Energien skal være pålitelig, bærekraftig, moderne, og ikke altfor dyr.

Klikk på et delmål for å lese mer om det under

 • Delmål 7.1)

  Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris

 • Delmål 7.2)

  Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig

 • Delmål 7.3)

  Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort

 • Delmål 7.a)

  Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, inkludert fornybar energi, energieffektivisering og avansert og renere teknologi for fossilt brensel, og fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi

 • Delmål 7.b)

  Innen 2030 bygge ut infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes respektive støtteprogram

I Norge er vi i en prosess der vi forsøker å omgjøre all energien vi bruker fra fossil energi til fornybar energi. Dette gjør vi fordi det er mer klimavennlig og støtter opp om målene i Parisavtalen. I motsetning til Norge har mange land i Afrika, Asia og Sør-Amerika nok med å i det hele tatt produsere strøm til befolkningene sine, uavhengig om den er fossil eller fornybar.

Hvordan ligger verden an?

Dette målet henger tett sammen med de andre bærekraftsmålene. Særlig henger det sammen med mål 11 (bærekraftige byer og samfunn), og mål 13 (stoppe klimaendringene). For å kunne utvikle bærekraftige byer og samfunn er ren energi helt essensielt. Nesten all menneskelig aktivitet krever energi: Å drifte sykehus, kjøre busser og ferger, drive et kontorbygg, eller å lage middag, for å nevne noe.

En kvinne og et barn lager mat over et bål
De som mangler elektrisitet bruker ofte farlige og ineffektive energikilder til oppvarming og matlaging. Kun 66 prosent av verdens befolkning hadde tilgang til trygge energikilder for matlaging i 2019. Foto: Unsplash/Martin Jernberg

Tilgang til strøm

En av bærekraftsmålenes indikatorer er å måle hvor stor andel av befolkningen i et land som har tilgang til strøm. Da kan vi måle om vi klarer å øke tilgangen slik vi ønsker innen 2030.

 • Ni av ti mennesker i verden har tilgang på strøm.
 • I år 2030 vil fortsatt 660 millioner mennesker mangle strøm. Verden må gjøre mer for å nå bærekraftsmål 7.
 • Hele 75 prosent av alle som mangler strøm bor i Afrika sør for Sahara.

Koronapandemien kan reversere den positive utviklingen som har vært de siste årene. Økt befolkningsvekst og fattigdom i verden har også ført til at 25 millioner mennesker som hadde strøm, ikke har tilgang til det lenger.

Fornybar energi

Fornybar energi står for ca. 17 prosent av det totale energiforbruket i verden. Mye av veksten i fornybar energi har skjedd i Øst-Asia, gjennom sol- og vindkraft.

Det er viktig at energien vi bruker kommer fra fornybare, utslippsfrie energikilder for å skape bærekraftige byer og samfunn, og begrense klimaendringene. Vi må investere i vannkraft, vindkraft, bølgekraft, og solkraft samtidig som vi øker energieffektiviteten. FN mener også at kjernekraft er en viktig utslippsfri energikilde som verden bør ta i bruk for å løse klimakrisen.

Vi klarer i dag ikke å skille mellom den fornybare energien som er produsert bærekraftig og den som ikke er produsert bærekraftig. Dette jobber FN med å få målinger for.

Rent brennstoff

I mange deler av verden har ikke befolkningen mulighet til å tilberede mat på en trygg måte.

 • 2,6 milliarder mennesker har ikke rent brennstoff til matlaging. De bruker urent" brennstoff som parafin, ved, dyremøkk, eller ubehandlet kull for å tilberede mat hjemme.
 • I 2012 døde 4,3 millioner mennesker av innendørs luftforurensing, hovedsakelig fra oppvarming og matlaging.

Denne statistikken viser andelen av befolkningen som bruker rent brennstoff til matlaging.

Kilde: FNs bærekraftsmålsrapport (2021)

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?

I Norge er alle delmålene i mål nummer 7 så godt som oppnådd ifølge Regjeringen. Alle i Norge har tilgang til pålitelig og moderne energi. Hele 73 prosent av Norges totale energiforbruk kommer fra fornybar energi (inkludert transport), og Regjeringen jobber med å øke dette tallet.

Hva gjør Norge ikke så bra?

Norge må jobbe for å gjøre overgangen fra fossilt brennstoff til fornybar energi enklere og raskere. Vi må også øke energieffektiviteten, og bli flinkere til å spare på strømmen om vi skal nå bærekraftsmål 7. Strømbehovet i Norge forventes å øke når industri og transport også elektrifiseres.

Sivilsamfunnsorganisasjoner kritiserer Norge for å fortsette jakten på nye gass- og oljefelt, og for å bygge ut transportinfrastrukturen uten å tenke på behovet for mer energi som følge av dette.

Hva gjør Norge internasjonalt?

Norge støtter initiativ for fornybar energi i flere prosjekter og samarbeidsland.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021)

Olje- og energidepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge må gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 7

Elektrisk bil
I Norge er mer enn 50 prosent av alle nye biler elektriske, og bare elektriske biler vil bli solgt fra 2025. Foto: Unsplash/Allan Billyeald

Hva kan du gjøre?

Kjør mindre bil

Ofte kan man sykle, ta kollektiv transport eller gå dit man skal. Mange kommuner, spesielt større byer, har gode sykkelveier. Er det dårlig tilrettelagt for sykkel i din kommune, kan du foreslå at kommunen bør satse på dette gjennom kommunestyret. Dersom du skal kjøre bil, hjelper det å velge elektrisk bil fremfor fossil.

Spar på strømmen

Du kan for eksempel dusje kortere, ikke koke mer vann enn du trenger, slå av lyset etter deg når du går ut av et rom, og å lufttørke våte klær i stedet for å bruke tørketrommelen.

Du kan også erstatte gamle apparater som kjøleskap og vaskemaskiner med nyere modeller som bruker mindre strøm. Gamle lyspærer kan byttes ut med lavenergipærer. Forsikre deg og om vinduer eller dører er helt tette, så ikke kald luft lekker inn og varm luft lekker ut.

Velg lavutslippshus om du kan

Det er flere ting du kan gjøre i hverdagslivet ditt for å bidra til å nå dette målet. En enkel og effektiv ting å gjøre er å benytte seg av en bærekraftig energikilde for å varme opp huset. Dette kan gjøres ved å bytte ut oljetanken med for eksempel en varmepumpe eller et solcellepanel på taket.

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

For spørsmål om bærekraftsmålene, ta kontakt med:

Nicholas Wilkinson

Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene

nicholas.wilkinson@fn.no

+47 915 42 044