Fag: KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 8-10 trinn
Tema: Befolkning og flyktninger, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk: 90 min (innledning + filmvisning). 90 +/- etterarbeid.

FN-film fra Sør tilbyr elevene filmopplevelser som åpner elevenes blikk mot verden. Opplegget er gratis og gjelder for FN-skoler.

Om filmen

— Hvis vi ikke kjenner fortiden vår, hvor vi kommer fra, hvem er vi da? spør Sidi sitt 11 år gamle oldebarn Wardi. Wardi vokser opp i en leir i Libanon som fjerde generasjons flyktning fra Palestina. Sidi, som måtte forlate Palestina i 1948, ser nå at huset han bare skulle være i en kort stund, er blitt et tårn med én etasje for hver generasjon. Han er døende og gir Wardi et viktig oppdrag: Hvilken vei skal hun ta? Hva kan hun lære av fortiden?

Tårnet er basert på historier fra intervjuer, samtaler og erfaringer regissør Mats Grorud hadde da han bodde ett år i en flyktningleir i Beirut, Libanon. Filmen berører, engasjerer og inspirerer. Den er et godt utgangspunkt for samtaler med elever om menneskerettigheter og om det å leve som flyktning.

FN-film fra Sør - Tårnet
Hva kan Wardi lære av oldefar Sidis historie?

Lærerveiledning

Innhold

 • Filmvisning: 15 minutters faglig innledning av FN-sambandet + 76 minutter filmvisning (norsk tale)
 • Etterarbeid som gjennomføres av lærer, enten som enkeltoppgaver eller som et helhetlig etterarbeid som inkluderer
  • Vote with your feet
  • Begrepsøvelse
  • Rettighetsskjema om menneskerettigheter
  • Videre arbeid om Israel/Palestina

Bestill FN-film fra Sør til din skole

Slik bestiller du oss

Kontakt FN-sambandet i din region for å bestille filmvisning på din FN-skole:

Etterarbeid

Etterarbeidet består av tre ulike klasseromsaktiviteter som kan benyttes hver for seg, eller som en helhet. Aktivitetene baserer seg på det elevene har sett i Tårnet og bygger videre på elevenes forståelse og refleksjoner rundt tematikken menneskerettigheter.

Før dere går i gang med aktivitetene under kan det være greit å plukke opp tråden etter filmen i fellesskap. Skriv f.eks. setningene under på tavla, og la elevene tenke/skrive setningene ferdig ut fra slik de opplevde filmen. Vurder om du ønsker at noen skal dele det de har skrevet med læringspartner eller med klassen:

 • Jeg likte godt at...
 • Jeg likte ikke at...
 • Det gjorde inntrykk på meg da…
 • Jeg synes filmen….
 • Jeg fikk lyst til å vite mer om...
FN-film fra Sør - Tårnet

Påstander – vote with your feet

Samle elevene i midten av klasserommet og les opp påstandene under, en av gangen. Elevene skal ta stilling til påstandene ved å gå til den ene siden av rommet, dersom man er enig i påstanden, eller andre siden av rommet dersom man er uenig. Gi elevene litt tid til å bestemme seg før velger går til den siden av rommet de. Spør gjerne elevene om hvorfor de er enige eller uenige underveis og forsøk å identifisere hvordan hvert utsagn handler om menneskerettighetene. Stopp gjerne opp og be om å få høre bakgrunnen for at elevene står der de står. Det er alltid mulig å la seg overbevise av andres argumentasjon, og å bytte plass. Elevene samles i midten igjen før neste påstand leses opp.

 • Wardi har mulighet til å gå på skole
 • Det er lett for Wardi å bestemme over sitt eget liv
 • Wardi har mulighet til å skape en god fremtid for seg selv
 • Det røde kortet Wardi bærer med seg gjør at hun trygt kan ferdes til og fra skolen
 • Wardi får oppfylt de viktigste menneskerettighetene
 • Det finnes en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina
 • Hendelser som har skjedd før man ble født er med på å påvirke hvem man er
 • Man kan ha hjemlengsel til et hjem man aldri har kjent
FN-film fra Sør - Tårnet

Begrepsøvelse

Her skal elevene jobbe sammen i læringspar eller små grupper for å bli bedre kjent med sentrale begreper når vi snakker om mennesker på flukt. Skriv ut like mange eksemplarer av begrepsparene som det er grupper, og klipp opp tabellene slik at hver lapp har enten ett begrep eller en forklaring.

Se animasjonsfilmen om Mennesker på flukt.

Elevene skal nå se på begrepene og forklaringene som står på lappene og prøve å sette sammen de lappene som hører sammen. Det er ikke alle begrepene som er nevnt i filmen dere nettopp så. Da blir det opp til elevene å forsøke få på plass de begrepene som har blitt nevnt, før de kanskje forstår hvilke av de gjenværende lappene som hører sammen.

Oppsummer i fellesskap hva elevene har kommet fram til.

 • Var det noen ukjente begreper der?
 • Var det noe de ikke forstod?
 • Passer Wardi sin situasjon inn i noen av disse begrepene?
 • Wardi bor i en flyktningleir, og har flyktningstatus, men har aldri vært på flukt. Hvordan kan det ha seg?

Dersom dere vil dykke dypere ned i begrepene kan elevene i grupper gjøre grundigere research på hvert sitt begrep. Finn fram til statistikk, aktualitet og forhold i Norge på www.fn.no, Flyktningregnskapet o.l.

FN-film fra Sør - Tårnet

Rettighetsskjema

I denne øvelsen skal elevene reflektere over sin egen menneskerettighetssituasjon og Wardi sin menneskerettighetssituasjon. I dokumentet Rettighetsskjema står det listet opp et utvalg av artiklene fra FNs menneskerettighetserklæring. Elevene skal jobbe i læringspar eller i liten gruppe. Skriv ut ett skjema per elev.

Se først filmen «Hva er menneskerettigheter?» sammen.

Del så ut rettighetsskjemaene. Elevene skal nå i par/grupper reflektere over og krysse av for hvilke av rettighetene de selv får innfridd i sine liv i venstre kolonne. Deretter skal de krysse av for hvilke av rettighetene Wardi får innfridd i høyre kolonne.

Oppsummer og sammenlign felles i klassen hva de ulike gruppene har krysset av for. Kom gjerne inn på spørsmålene:

 • Var det noe som overrasket deg?
 • På hvilken måte er det forskjell på elevene sin situasjon og Wardi sin situasjon?
 • Hvilke likheter finnes?
 • Hva ved det å være flyktning gjør at menneskerettighetene er under press?
FN-film fra Sør - Tårnet

Vil dere jobbe mer med Israel/Palestina?

Oppgave 1: Tidslinje

Nivå 1: Les om Palestina-konflikten på fn.no og lag en tidslinje over historien til Palestina/Israel fra 1880 og fram til i dag. Hvilke hendelser og prosesser tenker du er viktig å få med for å forstå situasjonen i Palestina i dag?

Nivå 2: Les om Palestina-konflikten på fn.no. Historien bak Israel/Palestina-konflikten vil ofte oppleves ulikt ut i fra om du spør en israeler eller en palestiner. Lag to tidslinjer, en fortalt av en israeler bosatt i Israel og en av en palestinsk flyktning.

For eksempel: Den 14. mai 1948 vil det da stå opprettelsen av Israel i tidslinjen til den jødiske personen bosatt i Israel, mens det vil stå Al-Nakba (katastrofen) i den palestinske flyktningen sin tidslinje.

Oppgave 2: FN i Palestina-konflikten

Se på følgende ressurssider og svar på spørsmålene under:

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger

Konfliktprofil om Palestina (FNs rolle i konflikten)

 1. Hva har FN gjort i Israel/Palestina-konflikten?
 2. Hva mener FN om okkupasjonen av Palestina?
 3. Hvem er det som ivaretar de palestinske flyktningene og etterkommerne, som måtte flykte i 1948?
 4. På hvilken måte bidrar FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) i flyktningleirene i de palestinske områdene?
FN-film fra Sør - Tårnet

Kompetansemål etter 10. årstrinn – Tårnet

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap 

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking

Eleven skal kunne

 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
 • deflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og
 • reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

KRLE

Kjerneelementer: Kjennskap til religioner og livssyn, Etisk refleksjon

Eleven skal kunne:

 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon  

Eleven skal kunne

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt lokale kontor:

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark)

knut.straume@fn.no

+47 959 17 468

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark)

kine.olsen@fn.no

+47 959 21 685

Malgorzata Tumidajewicz Hauge

Rådgiver (Rogaland)

Malgorzata.Hauge@fn.no

+47 993 54 506

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland)

kai.grieg@fn.no

+47 456 54 132

Mari Eggen Sager

Seniorrådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal)

mari.eggen.sager@fn.no

+47 470 19 645