Fag: Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
Klassetrinn: Videregående
Tid: 60-90 minutter
Aktivitet: Tankekart, diskusjon og film

1. Hva er verdens viktigste utfordringer?

Elevene settes sammen to og to med et A3-ark foran seg hvor de skriver «Verdens største utfordringer» i en firkant midt på arket.

 1. Elevene får ett minutt til å skriver ned stikkord på arket hver for seg.
 2. Parene får fem minutter på å presentere egne synspunkter, stille spørsmål og diskutere med hverandre.
 3. Elevene presenterer den andres synspunkt gjennom øvelsen «Hva sa samtalepartneren din?». Maks ett minutt per person.

2. Hvis du bare hadde tre mål

Vis oversikten over bærekraftsmålene på smartboard/prosjektor, eller skriv ut bærekraftsmålene (pdf-en under Ressurser) og gi det til hver av elevene.

FNs bærekraftsmål

Hvilke tre mål syns de er viktigst? Gi dem noen minutter til å velge seg ut «sine» tre mål. Minn dem på de tre delene av bærekraftig utvikling (økonomi, sosiale forhold og klima/miljø) og oppfordre dem til å velge en kombinasjon som ivaretar de tre. For elevene som synes det er vanskelig å velge: begynn med å stryke ut målene de mener er minst viktige, helt til de sitter igjen med tre mål.

Be elevene noterer ned argumenter for hvorfor de har valgt akkurat disse tre målene.

Lærer lager en oversikt som viser hvilke tre mål flest elever i klassen har valgt.

Diskuter:

 • Hvorfor valgte du dine tre mål?
 • Var det noen mål du stusset over?
 • Hvorfor har de tre målene fått flest «stemmer» av klassen?
 • Hvilken effekt vil det ha på vårt samfunn at disse tre målene blir nådd?
 • Er det lettere å nå et annet mål dersom det ene målet blir nådd?
 • Hva med målene som hadde lavest oppslutning? Hvorfor mener dere at disse ikke er like viktige?
 • Hva blir konsekvensen hvis disse målene ikke blir ivaretatt?

3. Se film

Se filmen «Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling» (1:20 min):

4. Menneskerettighetene

Filmen sier at vi er nødt til å respektere menneskerettighetene for å oppnå bærekraftsmålene. Les gjennom de 30 artiklene som forklarer alle menneskers rettigheter i følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Er det noen av menneskerettighetene som kan bidra til å nå de tre bærekraftsmålene du valgte? Hvis ja, hvilke?

Kompetansemål

Kompetansemål for «Hvis du bare hadde tre må»

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling

Geografi

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF:

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur
 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda
Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
Norsk

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner )
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv