Fag: Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
Klassetrinn: Videregående
Tid: 1-2 timer
Aktivitet: Gruppearbeid og diskusjon

Oppgaven kan organiseres på mange ulike måter, alt etter hvor lang tid man har og hvilke metoder dere ønsker. Velg mellom klassesamtale eller gruppeoppgave.

Klassesamtale

Hvordan påvirkes vi av store globale utfordringer, og hvordan påvirker vi dem? Gå gjennom listen under, eller velg ut noen spesifikke for å diskutere i fellesskap i klassen. Vi anbefaler å bruke aktuelle utfordringer fra nyhetsbildet, for å gjøre det lettere for elevene å gjøre de relevante koblingene.

Eksempler på globale utfordringer:

 • Krigen i Syria
 • USA har trukket seg fra Paris-avtalen
 • Halvparten av regnskogen i Brasil er ødelagt
 • Dårlige arbeidsforhold for tekstilarbeidere i Sørøst-Asia
 • Globalt utbrudd av Covid-19-viruset
 • 130 millioner jenter under 16 år går ikke på skole, ifølge UNESCO

Dersom dere velger å ta for dere dårlige lønninger og arbeidsforhold for tekstilarbeidere, kan denne filmen være til inspirasjon:

Gruppeoppgave

Gå sammen i grupper på fire, tegn et stort kryss på et ark og skriv ned én utfordring fra listen ovenfor i hver del. Plasser dere slik at hver elev sitter med en del av arket foran seg, og fyll inn stikkord for hvordan vi påvirkes av denne utfordringen. Snu arket etter ett minutt, slik at alle får en ny trekant. Den neste skal da fylle på om de kommer på noe mer. Gå rundt til alle har fylt ut alle fire deler. Bruk dette som utgangspunkt for diskusjon.

Kompetansemål

Kompetansemål for «Hvordan påvirkes vi av verdens utfordringer?»

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling

Geografi

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF:

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur
 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda
Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
Norsk

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv