1. Hvorfor kalles dette møtet for HLPF?

HLPF står for «High-Level Political Forum» og er et toppmøte som holdes i New York hver sommer. Forumet består av delegater fra FNs medlemsland, multilaterale partnere, privat sektor, akademia og sivilsamfunnet.

HLPF er FNs viktigste plattform for bærekraftig utvikling, og forumet har en sentral rolle i oppfølgingen og gjennomgangen av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og bærekraftsmålene på globalt nivå.

Dette forumet setter også dagsordenen for FNs generalforsamling (som vi ofte kaller for «UNGA») som finner sted i september.

2. Når ble HLPF-forumet opprettet?

FNs konferanse om bærekraftig utvikling i 2012 (Rio+20) etablerte mandatet til FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF). Dette kan man se i møtets resultatdokument «The Future We Want,» eller «Fremtiden vi vil ha» på norsk.

Forumets første møte ble holdt 24. september 2013. Det erstattet Kommisjonen for bærekraftig utvikling, som samlet seg årlig siden 1993.

HLPFs format og alt som har med de organisatoriske sidene er skissert i FNs generalforsamlingsresolusjon 67/290.

3. Hva skjer under HLPF?

Forumet møtes årlig – som en del av arbeidet til FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Forumet vedtar mellomstatlige fremforhandlede politiske erklæringer, og land presenterer sin statusrapport mot å oppnå målene. Dette gjorde Norge i 2021.

Som regel holdes HLPF over åtte dager, inkludert et tredagers ministersegment, og hvert fjerde år deltar stats- og regjeringssjefer, i et to-dager langt toppmøte, under Generalforsamlingen. I fjor ble dette toppmøtet holdt den 19. og 20. september, og var høydepunktet i UNGAs høynivåuke. Da vurderte stats- og regjeringssjefer fra verdens land den felles innsatsen for å nå alle 17 bærekraftsmål.

Flere rapporter og innspill legges frem og brukes i gjennomgangene og diskusjonene på HLPF. Disse inkluderer som regel generalsekretærens statusrapport om bærekraftsmålene, bidrag fra ECOSOCs kommisjoner og andre mellomstatlige organer og fora, hovedbudskapene fra de lands frivillige nasjonale gjennomganger på målene, samt diskusjonsdokumentene om årstemaet for HLPF, laget av de største gruppene og andre aktører.

4. Hva er på HLPF-agendaen i 2024?

I sommer finner HLPF sted 8.–17. juli i New York, med et høynivåsegment fra 15. til 17. juli. Dette segmentet er integrert med ECOSOCs høynivåsegment den 18. juli, som summerer opp viktige signal fra HLPF 2024.

HLPF vil gjennomgå i dybde mål 1 om å utrydde fattigdom, mål 2 om å utrydde sult, mål 13 om å stoppe klimaendringene, mål 16 om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, og mål 17 om samarbeid for å nå målene (som gjennomgås hvert år). 40 land vil presentere sin innsats, som en del av de frivillige nasjonale vurderingene.

Temaet for forumet vil være «Forsterkning av 2030-agendaen og utryddelse av fattigdom i en tid med mange kriser: Effektiv iverksettelse av bærekraftige, motstandsdyktige og innovative løsninger».

Ifølge Utenriksdepartementet gir HLPF gode muligheter til å synliggjøre norske politiske prioriteringer nasjonalt og internasjonalt, og til å delta i diskusjoner om hvordan verden skal samarbeide om oppnåelsen av bærekraftsmålene.

I år er Norge, sammen med Den dominikanske republikk, tilrettelegger for den politiske slutterklæringen fra møtet, som innebærer først og fremst utformingen av «nullutkastet» og bearbeiding.

Hvert år er Norge bredt representert på FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF). Den norske delegasjonen ledes av statssekretær Bjørg Sandkjær i Utenriksdepartementet.

Delegasjonen består av representanter fra departementsfellesskapet og underliggende etater, samt sivilsamfunn, akademia og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Bredden i delegasjonen reflekterer hvordan bærekraftsarbeidet berører og engasjerer store deler av samfunnet.

I år er FN-sambandets seniorrådgiver for politisk påvirkning og bærekraftsmålene Nicholas Wilkinson en viktig del av den norske HLPF-delegasjonen.

5. Hvorfor er dette møtet så viktig i år?

Nå har vi kommet over halvveis mot oppnåelsen av 2030-agendaen, men globalt har verden endret seg mye siden 2015 da agendaen for bærekraftig utvikling ble vedtatt.

Mange land i verden sliter med alvorlige kriser utløst av covid-19-pandemien, klimakaos, geopolitiske spenninger, og store konflikter som Ukraina-krigen, krigen i Gaza og i Sudan. Flere land enn før pandemien sliter økonomisk i dag, og de fleste går nå i feil retning når det gjelder bærekraftig utvikling. Nylig ga FN-sjefen verden «strykkarakter» for fremgang på målene.

Norge kommer også dårligere ut enn tidligere i sitt arbeid med bærekraftsmålene, viser en rapport fra 2023. Dette har ikke forbedret seg siden.

HLPF i juli 2024 blir det første ECOSOC-forumet etter toppmøtet om bærekraftsmålene i 2023. Årets forum vil derfor støtte implementeringen av den politiske erklæringen og andre resultater fra toppmøtet for å fremme 2030-agendaen og bærekraftsmålene.

Forumet vil utforske de regionale og lokale dimensjonene ved effektiv iverksettelse av bærekraftige, motstandsdyktige og innovative løsninger for bærekraftsmålene.

Forumet vil derfor ta for seg de spesielle utfordringene som land i spesielle situasjoner står overfor. Forumet vil utforske de regionale og lokale dimensjonene ved effektiv iverksettelse av bærekraftige, motstandsdyktige og innovative løsninger for bærekraftsmålene.

I år vil HLPF være en viktig bro mellom toppmøtet om bærekraftsmålene i september i fjor og Fremtidens toppmøte, årets FN-høydepunkt, i september.

Hoveddebatten til HPLF vil derfor ha temaet «Fra toppmøtet om bærekraftsmålene til Fremtidens toppmøte», med deltakelse av ministre og andre høytstående delegater, representanter fra FN-systemet, samt sivilsamfunnsorganisasjoner, større grupper og andre aktører.

Debatten vil legge til rette for utveksling av erfaringer, lærdommer, politisk veiledning, endringstiltak- og initiativer for å følge opp fjorårets toppmøte om bærekraftsmålene, samt utveksling av prioriteringer og forventninger til Fremtidens toppmøte.

Lær mer om #HLPF og bærekraftig utvikling

Les mer om hva HLPF er, og hva dette forumet gjør

Følg med på agendaen og det siste fra HLPF på FNs nettsider

Les mer om statusrapporten 2024 for bærekraftsmålene

Finn ut mer om bærekraftig utvikling