1. Hvorfor kalles dette møtet for HLPF?

HLPF står for «High-Level Political Forum» og er et toppmøte som holdes i New York hver sommer. HLPF er FNs viktigste plattform for bærekraftig utvikling, og forumet har en sentral rolle i oppfølgingen og gjennomgangen av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og bærekraftsmålene på globalt nivå.

Dette forumet setter også dagsorden for FNs generalforsamlingsuke (som vi ofte kaller for «UNGA») som finner sted i september.

2. Når ble HLPF-forumet opprettet?

FNs konferanse om bærekraftig utvikling i 2012 (Rio+20) etablerte mandatet til FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF). Dette kan man se i møtets resultatdokument «The Future We Want,» eller «Fremtiden vi vil ha» på norsk.

Forumets første møte ble holdt 24. september 2013. Det erstattet Kommisjonen for bærekraftig utvikling, som samlet seg årlig siden 1993.

HLPFs format og alt som har med de organisatoriske sidene er skissert i FNs generalforsamlingsresolusjon 67/290.

3. Hva skjer under HLPF?

Forumet møtes årlig – som en del av arbeidet til FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Forumet vedtar mellomstatlige fremforhandlede politiske erklæringer, og land presenterer sin statusrapport mot å oppnå målene. Dette gjorde Norge i 2021.

Som regel holdes HLPF over åtte dager, inkludert et tredagers ministersegment, og hvert fjerde år deltar stats- og regjeringssjefer, i et to-dager langt toppmøte, under Generalforsamlingen. I år holdes dette toppmøtet den 19. og 20. september. Da vil stats- og regjeringssjefer fra verdens land samles for å vurdere den felles innsatsen for å nå alle 17 bærekraftsmål.

4. Hva er på HLPF-agendaen i 2023?

I sommer finner HLPF sted 10.-19. juli, og vil være en viktig startrampe mot bærekrafttoppmøtet i september. Under HLPF vil 40 land presentere sin innsats, som en del av de frivillige nasjonale vurderingene. HLPF vil gjennomgå i dybde mål 6 om rent vann og gode sanitærforhold, mål 7 om ren energi til alle, mål 9 om industri, innovasjon og infrastruktur, mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn, og mål 17 om samarbeid for å nå målene.

Hvert år er Norge bredt representert på FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene. Den norske delegasjonen ledes av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. For i tillegg til å sikre god kommuneøkonomi og spredt bosetting er han også ministeren med ansvar for FNs bærekraftsmål.

— En bærekraftig utvikling handler blant annet om trygghet og velferd, ivaretakelse av naturmangfold, tilgang til teknologi for folk og virksomheter, levedyktige distrikter og et godt miljø og klima, sa Gjelsvik. Dette jobber regjeringen målrettet med, nasjonalt og gjennom samarbeid med andre land, la han til.

Delegasjonen består av representanter fra departementfellesskapet og underliggende etater, samt sivilsamfunn, akademia og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Bredden i delegasjonen reflekterer hvordan bærekraftsarbeidet berører og engasjerer store deler av samfunnet. I år er FN-sambandets generalsekretær Catharina Bu en viktig del av den norske HLPF-delegasjonen.

5. Hvorfor er dette møtet så viktig i år?

I 2023 har vi kommet halvveis mot oppnåelsen av 2030-agendaen. Verden har endret seg mye siden 2015 da agendaen for bærekraftig utvikling ble vedtatt, og også siden 2020 da temaet for årets HLPF ble bestemt. Verden sliter med alvorlige finans-, energi-, mat- og humanitære kriser utløst av geopolitiske spenninger. Dette er på grunn av Covid-19-pandemien og klimakrisen. Flere land enn før pandemien sliter økonomisk i dag.

Det betyr at de fleste land går i feil retning når det gjelder bærekraftig utvikling. Norge kommer også dårligere ut enn tidligere i sitt arbeid med bærekraftsmålene, viser en fersk rapport.

Selv om verden så mange fremskritt fra 2015 til 2019 mot oppnåelsen av FNs bærekraftsmål, har tiltakene og handlingene vært utilstrekkelige. På grunn av dette vil årets tema være «Å øke farten for Covid-19 utvinningen mot en full implementering av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling på alle nivåer».

Lær mer om #HLPF og bærekraftig utvikling

Du lese mer om hva HLPF er, og hva dette forumet gjør her.

Du kan følge med agendaen og det siste fra HLPF på FNs nettsider her.

Du kan lese mer om bærekraftig utvikling her.