I dag er det omkring 281 millioner internasjonale migranter i verden, det vil si, personer som har flyttet seg over landegrenser med hensikt om å bosette seg.

Det overveldende flertallet av mennesker som migrerer gjør det av årsaker knyttet til arbeid, familie og studier. Men det finnes likevel mange som migrerer av tragiske årsaker, som konflikt, klimaendringer, fattigdom, forfølgelse og katastrofe.

Den internasjonale migrasjonsdagen markeres for å feire migrasjon som et gode for samfunnet og rette søkelyset mot migranters rettigheter. Migranter bidrar med kunnskap, nettverk og ferdigheter for å bygge sterkere, mer motstandsdyktige samfunn.

Hva er forskjellen på en flyktning og en migrant?

Det finnes forskjellige typer migranter. De aller fleste migranter flytter frivillig for å studere, gjenforenes med familie, eller søke jobb.

Men ikke all migrasjon er frivillig. Mange mennesker blir tvunget til å forlate hjemstedet sitt.

Migranter som har blitt fordrevet, som flyktninger og internt fordrevne, utgjør en relativt liten prosentandel av alle migranter, men er det ofte de som trenger mest hjelp og støtte.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) betrakter personer som flyktninger når deres hjemland ikke kan eller vil gi dem beskyttelse, og de risikerer å bli utsatt for forfølgelse i strid med menneskerettighetene. Flyktninger har spesielle rettigheter gjennom Flyktningkonvensjonen, som er ment for å beskytte dem.

Migranter og bærekraftsmålene

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). Dette må inkludere alle migranter.

Vi må beskytte migranters rettigheter og verdighet. Dette må gjøres gjennom å dekke humanitære behov og fremme bærekraftig utvikling.

Frivllig migrasjon, som følge av arbeid, familie og studier, har store positive konsekvenser for landet de kommer til fordi det bidrar til økonomisk vekst og fordi mange vestlige land har behov for arbeidskraft.

Det er også en klar sammenheng mellom migrasjon og utvikling. Pengene som migranter sender hjem til sine slektninger i sitt opprinnelsesland utgjør tre ganger mer enn all bistand til sammen. I tillegg kan migrantens arbeidserfaring og økt kunnskapsnivå ha en positiv utviklingseffekt dersom personen returnerer til hjemlandet.

For at verdenssamfunnet skal oppleve de positive konsekvensene av migrasjon må vi legge til rette for at mennesker kan migere enkelt og trygt. Delmål 7 av bærekraftsmål 10 sikter på å "legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regulerte og ansvarlige former, blant annet ved å føre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk".

I tillegg skal mål 8 sikre anstendig arbeid for innvandrere og avskaffe tvangsarbeid og menneskehandel. Dette er et viktig mål for å bedre arbeidsvilkårene for fremmedarbeidere.

Historie

FNs generalforsamling opprettet den internasjonale migrasjonsdagen i 2000. På samme dato i 1990 vedtok FN konvensjonen om beskyttelse av rettighetene til alle migrantarbeidere og deres familier, som er bakgrunnen for dagen.

Den 19. september 2016 var FN vert for verdens første globale toppmøte for å diskutere spørsmål knyttet til migrasjon og flyktninger.

Dette møtet endte i FNs migrasjonsplattform. Migrasjonsplattformen heter Global Compact for Migration og samler prinsipper, rettigheter og forpliktelser, som følger menneskerettighetene, for å sikre trygg og ordnet migrasjon.

Lær mer