Fremtidens jobber vil være drevet av teknologi og innovasjon. Størstedelen av barna som begynner på grunnskolen i dag kommer til å ha jobber som ikke eksisterer ennå. Teknologi kommer til å spille en enda større rolle i alle typer karrierer, enten det er som advokat, lærer eller direkte innen IKT.

Læring av tekniske ferdigheter fra ung alder av gjør at jenter får bedre forutsetninger for å for være økonomisk uavhengige. I tillegg trenger IKT-sektoren flere jenter og kvinner. Den internasjonale dagen for jenter i IKT, tar sikte på å inspirere jenter til å gå inn i IKT-feltet.

Jenter er underrepresentert i IKT

Informasjonskommunikasjonsteknologifeltet er dominert av menn. Kvinner utgjør nesten halvparten av verdens arbeidsstyrke, men når det kommer til teknologi, har kvinner bare 25 prosent av jobbene. Der kvinner er tilstede, er det ofte i lavkvalifiserte jobber.

En av grunnene til dette er at det er flere gutter enn jenter som studerer fag som naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM). Slik er det både på videregående og universitetsnivå. Dette på tross av at jenter har en tendens til å overgå gutter når det gjelder lese- og skriveferdigheter.

Mange jenter unngår STEM-fag fordi de ikke tror de kommer til å bruke teknologien. En grunn til at de ikke tenker på å satse på en teknologikarriere, er at de ikke kjenner til noen kvinnelige forbilder i bransjen.

Teknologisektoren har behov for et bredt spekter av IKT-talenter. Teknologiselskaper med større mangfold har bedre prestasjoner, mer engasjerte ansatte og beholder arbeidere bedre enn ikke-inkluderende teknologiselskaper. Derfor er det en fordel for teknologiselskapene med flere kvinnelige ansatte.

Kvinner i IKT og bærekraftsmålene

Å støtte utdanning av kvinner og jenter i IKT er også i tråd med FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmål 4 handler om å sikre god utdanning til alle. Delmål 4.3 sikter på å innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk opplæring og høyere utdanning til en overkommelig pris. I tillegg sikter delmål 4.4 på å øke antall unge og voksne som har kompetanse i tekniske fag som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.

Bærekraftsmål 5 handler om å oppnå likestilling, og styrke alle kvinner og jenters stilling i samfunnet. Teknologikunnskap og jobber innenfor teknologisektoren løfter kvinner ut av fattigdom.

Kvinnelige teknologer lever livene sine som kvinner, med de sosiale og kulturelle utfordringene kvinner møter, og kan bringe disse levde erfaringene til teknologiutviklingen. Dermed kan flere kvinner i IKT-feltet være positivt ikke bare for den enkelte kvinne, men for alle kvinner og jenter.

Historie

FNs internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU) er FNs organisasjon for informasjons- og kommunikasjonsteknologier. ITU etablerte Internasjonal dag for jenter i IKT gjennom en resolusjon i 2010, med mål om å inspirere jenter til å vurdere en fremtid innen teknologi.

8. april 2011 ble dagen markert for første gang, og den har siden den gang blitt feiret hvert år på den fjerde torsdagen i april.

Lær mer

Tema: Kvinner og likestilling

Den internasjonale kvinnedagen