«Moder Jord» er en vanlig betegnelse på jordkloden i en rekke land og regioner. Den internasjonale Moder Jord-dagen ble opprettet for å anerkjenne at jordkloden og dens økosystemer sørger for liv og næring til klodens beboere.

Klima i endring

Alle jordens arter er avhengige av jordkloden og dens økosystemer for overlevelse. Hvis vi ikke tar vare på planeten vår, vil det heller ikke være mulig for oss å leve her. Vi er dermed nødt til å ta vare på kloden for å sikre liv og helse.

De seneste årene har verden stått overfor ulike klimautfordringer som skogbranner, varmerekorder, gresshoppe-invasjon og flom. Påminnelsen om å handle for og sammen med Moder Jord er derfor mer relevant enn noen gang.

Klimaet er i endring fordi det slippes ut mer drivhusgass i atmosfæren enn det som er naturlig. Disse økte utslippene skyldes oss mennesker.

Klimaendringer fører til at temperaturen på kloden stiger, havet stiger og blir surere, isen smelter og det blir mer ekstremvær. For mennesker vil dette føre til dårligere tilgang på vann og mat, mer helseproblemer, større økonomisk ulikhet, stadig flere konflikter og flyktninger, skader på naturen og tap av naturmangfold.

Når vi tømmer naturen for dens ressurser, fører dette blant annet til tap av biologisk mangfold. Tap av biologisk mangfold kan ha store konsekvenser for vår helse.

Det påvirker ernæring i den forstand at vi mister tilgangen på viktige matvarer, mister ressursene som kreves for tradisjonell medisin, og det kan gi oss flere smittsomme sykdommer. Det er derfor viktig at vi arbeider for å opprettholde det biologiske mangfoldet i verden.

Du går ikke gjennom en eneste dag uten å påvirke verden rundt deg. Det du gjør, gjør en forskjell, og du må bestemme hva slags forskjell du vil gjøre.

Jane Goodall, Antropolog og FNs budbringer for fred

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alle målene er tett knyttet til klodens tilstand, og derfor må man arbeide i harmoni med naturen for å oppnå disse målene. Moder Jord-dagen markeres for å fremme denne harmonien, for å oppnå et rettferdig, bærekraftig og velstående samfunn.

Bærekraftsmål 15 handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. Bærekraftsmål 13 handler om å stanse klimaendringene, et mål vi er nødt til å nå dersom alle mennesker, dyr og planter skal overleve på jordkloden. Disse bærekraftsmålene er derfor spesielt knyttet til Moder Jord-dagen.

Hva er bærekraftig utvikling?

Historie

I 2009 besluttet FNs generalforsamling at den 22. april hvert år skal markeres som Moder Jord-dagen.

De opprinnelige røttene til dagen går helt tilbake til 1970-tallet. På den tiden var ikke miljøvern prioritert på verdens dagsorden.

FNs konferanse om det menneskelige miljøet fant sted i Stockholm i 1972. Denne konferansen markerte starten på en global bevissthet om den gjensidige avhengigheten mellom mennesker, andre levende arter og planeten vår. Under konferansen ble også Verdens miljødag (5. juni) etablert og organisasjonen FNs miljøprogram opprettet.

På 80-tallet vokste bekymringen over forurensing og klimaendringer som et globalt problem. Under FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 ble FNs klimakonvensjon, Konvensjonen om biologisk mangfold og FNs konvensjon mot ørkenspredning vedtatt. Rio-konferansen var den første store konferansen der bærekraftig utvikling stod som hovedspørsmål.

I tillegg til konvensjonene, resulterte konferansen i dokumentet Agenda 21 – en omfattende arbeidsplan for regjeringer, organisasjoner og FN for å oppnå bærekraftig utvikling verden over. Siden den gang har fokuset og innsatsen for å oppnå bærekraftig utvikling kun økt i FN.

Denne innsatsen har ført til opprettelsen av konferanser og avtaler som videre forplikter verdenssamfunnet til å ta grep om klimaendringene, oppnå bærekraftig utvikling og sikre planetens helse. Blant disse finner vi Parisavtalen, Bærekraftsmålene og klimatoppmøtene.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Temaside om klimaendringer

Temaside om naturmangfold

FNs temaside om klimaendringer (Engelsk)