Kreativitet kommer i alle former. Det kan være å uttrykke seg i form av kunst, dans og sang, eller det kan være å løse økonomiske, sosiale og politiske problemer i samfunnet. Uansett så berører kreativitet alle aspekter av menneskelig utvikling. Dermed er dette et viktig tema som FN har valgt å gi oppmerksomhet.

27. april 2017 vedtok FNs generalforsamling resolusjon A/RES/71/284, som fastslår at 21. april hvert år dedikeres til å markere verdensdagen for kreativitet og innovasjon. Mer enn 80 land stilte seg bak forslaget til resolusjonen.

Kreativ økonomi – FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For å klare dette er man nødt til å se på tvers av sektorer, jobbe sammen og dele kunnskap. Kreativitet og innovasjon er derfor nøkkelbegreper for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

I resolusjonen fra 2017 påpekes det hvor viktig innovasjon og kreativitet er for å stimulere til bærekraftig økonomisk vekst. Audiovisuelle produkter, design, nye medier og scenekunst, er alle eksempler på områder som er med på å forandre økonomien. Å støtte entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, setter fart på den økonomiske veksten, skaper flere arbeidsplasser og inkluderer kvinner og unge i markedet.

Kultur er en viktig del av bærekraftig utvikling, da det er en kilde til identitet, innovasjon og kreativitet. Det bidrar til en inkluderende sosial utvikling, og åpner opp for dialog og forståelse mellom mennesker.

I sin rapport om kultur og bærekraftig utvikling påpeker UNESCO at kulturelle og kreative næringer derfor bør være en del av den økonomiske vekststrategien.

Disse næringene er blant de mest dynamiske sektorene i verdensøkonomien, og genererer 2,25 milliarder dollar i inntekter og 29,5 millioner jobber over hele verden. Kultur spiller derfor en viktig rolle i mange lands arbeid med økonomisk vekst og fattigdomsbekjempelse. Arbeidet med økonomisk vekst og fattigdomsbekjempelse er helt essensielt for å nå FNs bærekraftsmål.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon)

Re|Shaping Policies for Creativity (UNESCO-rapport, engelsk)