Fag: KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: VGS, 8-10 trinn, 5-7 trinn
Tema: Befolkning og flyktninger, Demokrati og medborgerskap, FN, Menneskerettigheter
Tidsbruk: Valgfritt, fra timer til uker

FN-avis er en nettavis der elevene skriver reportasjer, nyheter, blogg, dikt, noveller eller lager andre kreative og faglige innslag i andre formater. De kan gjøre intervjuer, publisere tegninger, ta bilder, lage filmer, lage podcast og ikke minst jobbe med kilder og redaksjonelt ansvar. Bare kreativiteten setter grenser!

LØFT BLIKKET
Skjermdump av skoleavisen LØFT BLIKKET fra Tastaveden skole skoleåret 2022-2023.

Tema for FN-avis

FN-sambandet er opptatt av viktigheten av å kjenne til hva som skjer i verden. Derfor skal tekstene i FN-avisene være innenfor et internasjonalt tema. 

Forslag til temaer:

Krig og fred:

Menneskerettigheter

Bærekraftig utvikling

Praktisk informasjon

Hvor mye tid og arbeid man ønsker å legge ned i arbeidet med FN-avis, bestemmer man selv. Klassen kan bruke en intensiv arbeidsuke, eller man kan bruke et helt skoleår. Klassen kan lage én avis eller dele seg i flere redaksjoner. Arbeidet kan gjennomføres i ett fag, men vil i særlig stor grad egne seg som et tverrfaglig prosjekt innenfor de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Ved å jobbe sammen vil elevene kunne se hverandres arbeid og lære av hverandre, og de kan, på enkelte plattformer, også samskrive og gi tilbakemeldinger til hverandres tekster og innlegg. På denne måten står samarbeidslæring og dybdelæring i fokus.

Forslag til plattformer

Det finnes flere gode alternativer for hvor klassen kan lage offentlige nettaviser. Noen av disse er:

Dersom dere heller vil lage en intern FN-avis som ikke er åpen for allmennheten kan OneNote være et alternativ. Følg denne oppskriften for å lage en FN-avis i OneNote. 

Helgen flyktning-avis
Skjermdump av skoleavisen Helgen flyktning-avis fra Helgen Montessoriskole skoleåret 2022-2023.

Lær mer av FN-sambandet

FN-sambandet kommer gjerne til din skole med engasjerende undervisningstilbud innen internasjonale spørsmål, for eksempel rollespill, foredrag (45-60 min.) og eller en elevaktiv undervisningsøkt (90 min.)

Les mer om våre tilbud her. FN-sambandet dekker hele landet. Ta kontakt med ditt lokale kontor for å avtale tidspunkt og aktivitet.

Kompetansemål

Kompetansemål 5.-7. trinn

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling

Norsk:

Kjerneelementer: tekst i kontekst, skriftlig tekstskaping, kritisk tilnærming til tekst

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster
 • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen
 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur

Samfunnsfag:

Kjerneelementer: undring og utforsking, samfunnskritisk tenking og samanhengar, berekraftige samfunn, identitetsutveksling og fellesskap

 • presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og 
 • utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land

Kompetansemål

Kompetansemål 8.-10. trinn

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling

Norsk:

Kjerneelementer: tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, skriftlig tekstskaping

 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

Samfunnsfag:

Kjerneelementer: undring og utforsking, samfunnskritisk tenking og samanhengar, demokratiforståing og deltaking, identitetsutvikling og fellesskap

 • Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
 • Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
 • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
 • Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar

Kompetansemål

Kompetansemål videregående skole

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling

Norsk:

Kjerneelementer: tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, skriftlig tekstskaping

Vg1

 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer

Vg2

 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst

Vg3

 • Orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner

Politikk og menneskerettigheter:

Tema: Politiske prosesser og institusjoner

 • drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger
 • gjøre rede for valgmanntall, valgordninger og kanaler for politisk innflytelse
 • drøfte massemedienes rolle som politisk aktør

Tema: demokrati og medborgerskap

 • gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling
 • finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer
 • drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer
 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 • drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge

Tema: Menneskerettighetene i politisk praksis

 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene
 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk

Spørsmål eller innspill til oppgavene? Vi vil høre fra deg! Ta kontakt med:

Siri Nikolaisen

Rådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

siri.nikolaisen@fn.no

+47 992 37 491