Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Panama City
Befolkning: Mestiser (blanding av europeere og urbefolkning) 65 %, urbefolkning 12,3 % (Ngabe 7,6 %, Kuna 2,4 %, Embera 0,9 %, Bugle 0,8 %, andre 0,4 %, uspesifisert 0,2 %), afrikansk opprinnelse 9,2 % Blanding av afrikansk og europeisk opprinnelse 6,8 %, europeisk opprinnelse 6,7 % (2010)
Språk: Spansk (offisielt), urspråk, Panama-engelskkreol, engelsk, Kinesisk (Yue og Hakka), arabisk, fransk-kreol, andre (jiddisch, hebraisk, koreansk og koreansk)
Religion: Romersk-katolske 48,6 %, evangelisk 30,2 %, andre 4,7 %, agnostikere 0,2 %, ateister 0,2 %, ingen 12,3 %, uspesifisert 3,7 % (2018)
Innbyggertall: 4 468 087 (2023)
Styreform: Parlamentarisk demokrati
Areal: 75 420 km2
Myntenhet: Panamansk balboa
BNI pr innbygger: 39 280 PPP$
Nasjonaldag: 3. november

Geografi

Panama ligger i overgangen mellom Nord- og Sør-Amerika, og kobler disse to kontinentene sammen. Det er et såkalt transkontinentalt land, siden det strekker seg over flere kontinenter. Landskapet preges av jungel langs kystene og fjellkjeder i øst og vest. I de tørre områdene er det savanner. Klimaet er tropisk, med høy luftfuktighet og høye temperaturer hele året. Langs Stillehavskysten er temperaturene noe lavere. Nesten all nedbøren faller i regntiden fra mai til desember.

Panama sliter med flere miljøutfordringer knyttet til avskoging og jordbruk. Avskogingen har ført til forørkning i de tørre områdene, tap av dyrelivshabitater og ødeleggelse av våtmarker. I tillegg har hogsten av regnskogen gjort at jord og gjørme blir skylt vekk av regn og vind. Dette har ført til at Panamakanalen blir tettet igjen, og at havområdene har høye nivåer av sprøytemidler, kunstgjødsel og forurensning fra den utskylte jorden. Sprøytemidler og kunstgjødsel fra jordbruket har også ført til mye forurensning i elver, bekker og drikkevann.

Historie

Panamas plassering mellom Nord- og Sør-Amerika har gjort det til et viktig gjennomfartsland for forskjellige folk og sivilisasjoner. Spanjolene krysset den smale tungen som skiller Atlanterhavet fra Stillehavet på begynnelsen av 1500-tallet, som de første europeerne. På denne tiden var området tynt befolket. Det strategisk viktige krysningspunktet mellom verdenshavene gjorde området til det spanske imperiets knutepunkt i Mellom-Amerika i over 300 år. Flesteparten av urinnbyggerne ble utryddet etter europeernes ankomst, hovedsakelig på grunn av slaveri og nye innbrakte sykdommer. I 1821 ble Panama innlemmet i republikken Stor-Colombia, før det oppnådde selvstendighet i 1903.

Fra 1870-tallet og utover ble det gjort gjentatte forsøk på å bygge en kanal for skipstrafikk fra Atlanterhavet til Stillehavet gjennom Panama. Landets tette regnskog og sump gjorde at tropiske sykdommer som malaria krevde titusentalls av arbeideres liv. Først i 1914, da USA kjøpte landområdet mellom havene, ble kanalen realisert. Siden den gang har landet slitt med ustabile politiske forhold. Mellom 1968 til 1989 ble Panama styrt av ulike militærdiktaturer. USA invaderte landet i 1989 og veltet den sittende diktatoren, Manuel Noriega. FNs generalforsamling var tydelige på at invasjonen var et klart brudd på folkeretten. USA har hatt stor innflytelse på Panamas politikk siden selvstendigheten, og eide og kontrollerte Panamakanalen frem til 1999.

Økologiske fotavtrykk

9 7

1,7

jordkloder i Panama

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Panama ville vi trenge 1,7 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Panama er en republikk og et parlamentarisk demokrati. Presidenten er både statsoverhode og regjeringssjef, og blir valgt hvert femte år. Nasjonalforsamlingen (parlamentet) velges også for fem år, fra lokale distrikter. Landet sliter med omfattende korrupsjon, noe som har ført til utbredt politikerforakt. Militæret har historisk sett hatt en svært sterk rolle i samfunnet og politikken, og presidenten er fremdeles avhengig av militær støtte for å kunne regjere.

De viktigste politiske sakene er knyttet til korrupsjon og landets rykte som et skatteparadis, som betyr at de tilbyr lav skatt og lite regulering for utenlandske selskaper og privatpersoner. Til tross for ønske om å minske korrupsjonen, er problemet fortsatt utbredt. Landets rykte som skatteparadis har også blitt stående til tross for politisk innsats for å stramme inn reglene i den finansielle sektoren.

Samfunnet er preget av store ulikheter mellom fattige og rike. Velferdsgoder som helseforsikring og pensjon gjelder hovedsakelig de som er offisielt ansatt, noe som betyr at nesten én av tre panamanere ikke er dekket. Helsesystemet er godt utbygd i de større byene, men har store mangler på landsbygda. Vold mot kvinner i hjemmet og sexhandel er vanlige forbrytelser som sjelden blir straffeforfulgt.

Menneskelig utvikling

16

59 / 188

Human Develompent Index for Panama

Panama er nummer 59 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Panama har lite industri, og rundt 80 prosent av landets inntekter kommer fra tjenesteytende næringer. Størstedelen av inntektene kommer fra næringer knyttet til Panamakanalen, som avgift for å kjøre gjennom, personavgifter, varetransport, hoteller og forsyninger til skip. Liberale etablerings- og skatteordninger har gitt landet en betydelig internasjonal bank- og forsikringsvirksomhet. Av denne grunn har mange utenlandske selskaper sitt hovedkontor i Panama, noe som har gitt landet et rykte for å være et skatteparadis. Rundt en av fem panamanere jobber i jordbruket, der produksjonen er liten og inntektene små. Hovedsakelig dyrkes bananer, som også utgjør rundt en tredjedel av eksporten. Landet har et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer).

Til tross for omfattende sosiale reformer de siste tiårene lever over 15 prosent av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen. Inntekten per innbygger er høyere enn mange andre land i regionen, men ulikheten mellom fattig og rik er blant de største i verden. Fattigdommen er mest utbredt på landsbygda der urbefolkningen utgjør majoriteten, og blant befolkningen som er etterkommere av slaver fra Afrika. Panama var ett av landene med sterkest økonomisk vekst i Latin-Amerika og Karibia før koronapandemien inntraff, men pandemien har hindret økonomiske utvikling og ført til at fattigdommen har økt i landet.

Statistikk

Statistikk for Panama på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,9

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Panama

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

4 468 087

mennesker i Panama

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 3

2,3

barn per kvinne i Panama

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14

barn dør per 1000 levendefødte i Panama

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

10

39 280

BNP per innbygger i PPP-dollar i Panama

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

16

59 / 188

Human Develompent Index for Panama

Panama er nummer 59 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

2 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,8

av 10 personer er underernærte i Panama

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Panama

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 7

1,7

jordkloder i Panama

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Panama ville vi trenge 1,7 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 2

2,23

tonn CO2-utslipp per person i Panama

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,392

GII-indeksen i Panama

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11

er forventet antall år i skolen i Panama

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 10 10 6

9,6

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Panama

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Panama