Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Noukachott
Befolkning: Harattin 40 %, bidan 30 %, folkegrupper fra sør for Sahara (inkludert tukolor, halpulaar, soninke, wolof) 30 %
Språk: Arabisk (offisielt), fulani, soninke, wolof, fransk
Religion: Muslimer (offisielt) 100 %
Innbyggertall: 4 862 989 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 1 030 700 km²
Myntenhet: Ouguiya à 5 khoum
BNI pr innbygger: 6 424 PPP$
Nasjonaldag: 28. november

Geografi

Mauritania er et tørt land med svært mye ørken og få fjellområder. To tredjedeler av landet dekkes av Saharaørkenen, hvor det nesten aldri regner og hvor bare spredte buskvekster kan overleve. Dette området er svært tynt befolket, og kan oppleve ekstreme temperatursvingninger, fra 0 grader om natten til 50 varmegrader på dagtid. Lenger sør i landet ligger Sahelørkenen og Senegalelven, områder som er litt mer fruktbare enn den enorme ørkenen i nord. I vest har Mauritania en kyst mot Atlanterhavet der klimaet er mer temperert, men også der er det svært lite nedbør og lite befolkning.

Mauritanias største miljøproblem har siden tørkeperiodene på 1960- og 70-tallet vært ørkenspredningen. Manglende kontroll over skoghogst fører til at jordsmonnet svekkes, og jorda blåser vekk. Dette har også ført til at flere dyrearter er utrydningstruet. Landet sliter også med manglende tilgang på rent vann, både på grunn av lite nedbør og på grunn av manglende rensing av kloakk og utslipp fra industrien.

Historie

I flere tusen år levde jegere og fiskere i området som i dag heter Mauritania. Rundt år 300 begynte berbere fra Nord-Afrika å slå seg ned i det vestlige området, og fordrev den opprinnelige befolkningen. Arabere begynte å bosette seg i de nordlige delene av landet rundt år 700 og fordrev berberne og den afrikanske befolkningen sørover i landet. Rundt år tusen ble området dominert av det Ghanesiske imperiet, før de arabiske Almoravidi-krigerne beseiret det Ghanesiske imperiet og tok over makten i området. Da Almoraviddynastiet falt i år 1100 fikk araberne større innflytelse i landet.

I løpet av 1400- og 1500-tallet begynte europeiske stormakter å etablere midlertidige handelsstasjoner langs hele den vestafrikanske kyststripen. Franske styrker begynte å ta kontroll over området fra midten av 1800-tallet og gjorde landet til en del av det franske Vest-Afrika. Mauritania var underlagt Frankrike fram til 1960.

Etter en mislykket krig i Vest-Sahara og et militærkupp i 1978 gikk landet inn i en periode med skiftende udemokratiske regjeringer. Først i 1991 ble flere partier tillatt og grunnloven reformert. Likevel er valgene fortsatt omstridte og det var statskupp både i 2005 og 2008.

Økologiske fotavtrykk

9 5

1,5

jordkloder i Mauritania

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mauritania ville vi trenge 1,5 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Mauritania er en republikk med semipresidentstyre. Dette betyr at landet både har en direkte valgt president og en indirekte valgt statsminister som deler på den utøvende makten, men presidenten holder fortsatt det embete som har størst makt. Presidenten velges for fem år av gangen og kan kun sitte i to perioder. Statsministeren velges av presidenten. Den lovgivende forsamlingen var frem til 2017 delt i to, men presidenten avskaffet senatet. I 2019 ble tidligere utenriksminister Mohamed Oudl Ghazouani valgt til president.

Politikken i Mauritania inneholder en rekke partier, men istedenfor å være samlet av ideologiske årsaker er partiene i Mauritania samlet av etniske og religiøse årsaker. Det aller største og dominerende partiet er Unionen for republikken (UPR). Militæret har også en stor innflytelse i politikken. Det mauritanske samfunnet er splittet mellom de arabiske folkeslagene i nord og de afrikanske i sør. Tradisjonelt har araberne undertrykket folkeslagene i sør, og i flere århundrer holdt dem som slaver. Slaveri er fortsatt vanlig i flere områder, selv om regjeringen forbød denne praksisen i 1981.

Mauritania er et lite utviklet land, med et dårlig utbygd helsesystem, lavt utdanningsnivå, lite tilgang på rent vann og sosiale tjenester. Flere internasjonale organisasjoner har også kritisert landet for grove brudd på menneskerettighetene og for diskriminering av kvinner, gjennom den islamske sharialoven. Mauritania er også utsatt for voldelige islamistiske grupper, brudd på politiske rettigheter, korrupsjon og sensur av medier og journalister.

Menneskelig utvikling

11

155 / 188

Human Develompent Index for Mauritania

Mauritania er nummer 155 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Mauritania er rikt på naturressurser, men likevel et svært fattig land. Utover 2000-tallet har Mauritanias økonomi gradvis vokst seg sterkere, takket være eksport av olje, gull, jernmalm og kopper, fiske og økonomiske reformer. Økonomien er likevel sårbar, fordi svingninger på verdensmarkedet påvirker inntekten for eksport. Mauritania er også i stor grad avhengig av bistand fra verdenssamfunnet. Flertallet av befolkningen er fortsatt svært fattige, og livnærer seg på enkelt jordbruk og dyrehold.

Militærkuppet i 2008 førte til at Det internasjonale pengefondet og flere andre internasjonale donorer, som EU, Verdensbanken, USA og Frankrike, kuttet pengestøtten til landet. På samme tid ble Mauritania rammet av den internasjonale finanskrisen og spesielt fiskeri-, gruve- og byggenæringen ble hardt rammet, noe som fikk alvorlige konsekvenser for økonomien i landet. Nå har økonomien stabilisert seg, og begynt å vokse igjen. Det internasjonale pengefondet og andre internasjonale donorer har gjenopptatt pengestøtten.

I 2018 var Mauritania med på å skrive under på African Continental Free Trade Area (AfCFTA) -avtalen for å styrke samarbeidet mellom afrikanske land og øke handel i Afrika.

Statistikk

Statistikk for Mauritania på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

0 9 10 10 10 10 10 10 10 10

1,1

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Mauritania

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

4 862 989

mennesker i Mauritania

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 10 10 3

4,3

barn per kvinne i Mauritania

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

41

barn dør per 1000 levendefødte i Mauritania

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

6 424

BNP per innbygger i PPP-dollar i Mauritania

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

11

155 / 188

Human Develompent Index for Mauritania

Mauritania er nummer 155 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,9

av 10 personer er underernærte i Mauritania

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 3 0 0 0

6,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Mauritania

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 5

1,5

jordkloder i Mauritania

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mauritania ville vi trenge 1,5 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

9

0,86

tonn CO2-utslipp per person i Mauritania

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,632

GII-indeksen i Mauritania

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8

8

er forventet antall år i skolen i Mauritania

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 7 0 0 0

6,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Mauritania

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Mauritania