Norge

Sist oppdatert: 08.02.2021

Norge er et europeisk land som utgjør den vestlige og nordlige delen av den Skandinaviske halvøya, samt noen øygrupper og biland. Visste du at Lærdalstunellen, som er 24,5 kilometer lang, er verdens lengste veitunnel? På denne siden finner du alt du bør vite om Norge.

Foto: Mikita Karasiou

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Oslo
Befolkning: Nordmenn (inkludert rundt 60 000 samer) 83,2 %, andre europeere 8,3 %, andre 8,5 % (2017)
Språk: Norsk, samisk
Religion: Protestanter 70,6 %, muslimer 3,2 %, romersk-katolske 3 %, andre/uspesifisert 19,5 % (2016)
Innbyggertall: 5 474 360 (2023)
Styreform: Konstitusjonelt monarki
Areal: 385 178 km2
Myntenhet: Norsk krone
BNI pr innbygger: 114 899 PPP$
Nasjonaldag: 17. mai

Geografi

Norge er et langstrakt land. Det har verden nest lengste kystlinje på rundt 100 000 km, og er mindre enn 6 km bredt på det smaleste. Kysten preges av dype fjorder som ble dannet under siste istid. I innlandet er det flere mindre fjellkjeder og skogsområder, med lavtliggende sletteområder midt i landet. Klimaet er varmere enn den nordlige beliggenheten skulle tilsi, på grunn av den varme Golfstrømmen som går langs kysten. Det er variasjoner mellom landsdelene, med et tørt, kaldt innenlandsklima i landets østlige deler, et våtere og mer temperert kystklima i vest, og arktisk, kaldt klima i nord.

Deler av landet ble rammet av de radioaktive utslippene etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, og enkelte områder sliter fortsatt med ettervirkningene. Norge er blant landene i verden som slipper ut mest CO2 i forhold til innbyggertall. Miljøgrupper har kritisert Norge for manglende begrensinger på utvinning og produksjon av olje og gass. I 2016 ble staten saksøkt av miljøorganisasjoner for brudd på løftet i grunnloven om å beskytte naturen og miljøet på vegne av fremtidige generasjoner, men en norsk høyesterett avviste saken i 2020.

Historie

Norge var i mange hundre år styrt av vikinghøvdinger og konger som hersket over mindre områder. På 900-tallet samlet Harald Hårfagre landet til ett rike. I løpet av de neste 400 årene erobret vikingene Island og Grønland, og dro på plyndringstokter over store deler av Europa. Norge var på denne tiden en stor handelsmakt.

Landet ble hardt rammet av svartedauden på midten av 1300-tallet, og nærmere halvparten av befolkningen omkom. Fra slutten av 1300-tallet og frem til 1814 var Norge i union med Danmark, og deretter i union med Sverige. Landet ble først selvstendig i 1905.

Norge var i utgangspunktet nøytralt under begge verdenskrigene, men ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Gjenoppbyggingen av landet og utviklingen av en sterk velferdsstat preget etterkrigstiden. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt.

22.juli 2011 ble Norge rammet av et terrorangrep. En bombe i regjeringskvartalet i Oslo drepte 8 mennesker, og 69 mennesker ble skutt på Arbeiderpartiets ungdomspartis sommerleir på Utøya. Høyreekstreme Anders Behring Breivik ble dømt for angrepene.

Samfunn og politikk

Norge er et konstitusjonelt monarki, der kongen har symbolske plikter og rettigheter. Den reelle makten ligger hos den lovgivende forsamling, Stortinget, som velges for fire år av gangen. Flertallet i Stortinget danner regjering. Norge har som de andre skandinaviske landene en sterk sosialdemokratisk tradisjon, men de siste tiårene har partier på høyresiden fått større og større oppslutning.

Levestandarden i Norge er blant de høyeste i verden, med svært høye levekostnader og et omfattende skatte- og avgiftssystem. Landet har et velutviklet velferdssystem, med gratis utdanning, et godt helsevesen og gode sosial- og trygdeordninger. Hvordan dette systemet skal finansieres når oljen tar slutt, har vokst frem som et av de viktigste stridstemaene i norsk politikk. Skattepolitikk, økende innvandring og statens rolle i næringslivet er andre sentrale spørsmål.

Norge er blant de fremste i verden når det gjelder likestilling og menneskerettigheter. Sametinget ligger i Karasjok og ble opprettet i 1989. Tinget skal sikre de ca 60 000 samene som bor i landet politisk representasjon og medvirkning.

Økonomi og handel

Før det ble oppdaget olje i Norskehavet på 1960-tallet var Norge en skips-, landbruks- og fiskerinasjon. Størstedelen av befolkningen arbeidet innenfor disse bransjene.

Siden 1970 tallet har olje og naturgassutvinning vært svært viktig for norsk økonomi. Den økonomiske utviklingen har svingt i takt med oljeprisene på verdensmarkedet. På 80-tallet ble Norge rammet av en økonomisk krise, med innstramminger og høy arbeidsledighet. For å motvirke effekten av disse svingningene opprettet staten i 1995 et eget fond, hvor størstedelen av overskuddet fra oljeindustrien skulle investeres utenlands. Oljeinntektene og utvikling i tjenesteytende deler av økonomien har gjort Norge til et av landene med høyest bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i verden.

Norge har gode forutsetninger for fiske og oppdrett av fisk og skalldyr. Fisk er en av landets viktigste eksportartikler - etter olje/gass. Staten har fortsatt store eierinteresser i næringslivet, men det har vært en gradvis privatisering innenfor næringer som blant annet telekommunikasjon og samferdsel. Norsk økonomi ble berørt av den globale finanskrisen i 2008, men konsekvensene var mindre dramatiske enn i de fleste andre land.

Kart over Norge