Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: London
Befolkning: Engelskmenn 84 %, skotter 8 %, walisere 5 %, nord-irske 3 %. Samlet fordeler disse seg på følgende etniske grupper: hvite 87,2 %, afrikansk/karibisk opprinnelse 3 %, indisk opprinnelse 2,3%, pakistansk opprinnelse 1,9%, andre 5,7 % (2011)
Språk: Engelsk, skotsk, walisisk, gælisk, skotsk gælisk og cornisk (2012)
Religion: Kristne 59,5 %, muslimer 4,4 %, hinduer 1,3 %, andre/uspesifisert 9,2 %, ingen 25,7 % (2011)
Innbyggertall: 67 736 802 (2023)
Styreform: Konstitusjonelt monarki
Areal: 243 610 km²
Myntenhet: Britisk pund
BNI pr innbygger: 54 603 PPP$

Geografi

Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland er en union som består av England, Wales, Nord-Irland og Skottland. Mesteparten av Wales og Skottland er høyland med dalsøkk, innsjøer og trange fjorder. England og Nord-Irland består av slettelandskap med langstrakte åser. De britiske øyene ligger på den europeiske kontinentalsokkelen, med grunt vann som er gunstig for fiske.

Klimaet er temperert, som betyr at det er preget av variasjon og fire markerte årstider, med mye nedbør gjennom hele året. Temperaturene stabiliseres av den varme Golfstrømmen fra Mexico, som strømmer langs øyenes vestkyst. Det er varmest og tørrest i de sydøstlige delene, hvor klimaet er påvirket av nærheten til kontinentet. Det er kaldest og fuktigst klima i nord.

Luftkvaliteten i flere britiske byer er svært dårlig. Plantevernmidler og tungmetaller har forårsaket jordforurensning. Det har også skjedd en nedgang i marine og kystnære leveområder for plante- og dyrearter på grunn av utbygging av boliger, turisme og industri.

Historie

Områdene som i dag er Storbritannia har i tidlige århundrer blitt plyndret og erobret av både romere, normannere, vikinger og saksere. Før dette var øyene bebodd av keltere og andre folkeslag. Rundt år 1100 ble kongedømmene England og Skottland grunnlagt. De utkjempet mange slag inntil de forente seg til ett samlet kongerike i 1707. Wales hadde allerede vært i union med England siden 1536. Kongedømmet ble en ledende stormakt, og fortsatte den imperialismen som England hadde bedrevet i over hundre år allerede.

De neste to århundrene erobret britene enorme landområder over hele verden, og bygget det største imperiet som noensinne har eksistert. Det britiske imperiet hersket lenge over en firedel av jordoverflaten. Noe av grunnen til den langvarige suksessen var det teknologiske fortrinnet britene fikk gjennom den industrielle revolusjonen på 1700- og 1800-tallet.

Irland ble en del av unionen i 1801. I 1921 godtok Storbritannia selvstyre for Irland, som lenge hadde ønsket selvstendighet. Dette resulterte i at Irland ble delt i to, der Nord-Irland ble værende i unionen. Under første og andre verdenskrig kjempet Storbritannia mot Tyskland, og de fleste delene av imperiet ble i ettertid omgjort til selvstendige stater. Storbritannia ble av økonomiske grunner medlem av EU i 1973, men forlot unionen i 2020, etter en folkeavstemning om saken i 2016.

Økologiske fotavtrykk

9 9 5

2,5

jordkloder i Storbritannia

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Storbritannia ville vi trenge 2,5 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Storbritannia er et monarki med parlamentarisk styreform. Dette betyr at den britiske monarken formelt er statsoverhode, men at det er statsministeren og regjeringen som sitter med den utøvende makten. Den britiske monarken er også statsoverhode i mange tidligere britiske kolonier. Den lovgivende makten, parlamentet, består av et underhus og et overhus. Der sitter det representanter fra ulike partier, hovedsakelig fra det konservative partiet og arbeiderpartiet, som er de to dominerende partiene i landet. Partilederen i det partiet som har flertall i underhuset er den som blir statsminister og kan danne regjering.

Storbritannia har stor innflytelse på den internasjonale arenaen, og har lange tradisjoner for samarbeid med USA og sine tidligere kolonier (samveldet). Landet har et svært flerkulturelt samfunn, og er ett av de mest folkerike landene i Europa. Det er store sosiale forskjeller i befolkningen, men velferdsstaten bidrar til gratis helsetjenester for alle. Storbritannia ble medlem av FN i 1945, og er ett av de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd.

Menneskelig utvikling

18

17 / 188

Human Develompent Index for Storbritannia

Storbritannia er nummer 17 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Fra den industrielle revolusjonen til etterkrigstiden, var Storbritannia en av verdens ledende industrinasjoner. Storbritannia er fortsatt blant verdens ti største økonomier. De siste tiårene har industrien veket plass for finansbedrifter, forsikringsselskaper, investeringsselskaper og turisme. Landet har en omfattende oljeindustri, men er avhengig av å importere olje for å dekke behovet.

Maskiner, transportutrustning, kjemikalier, legemidler, olje og andre brensler, og medisinsk og teknisk utstyr, er de viktigste eksportvarene til Storbritannia. Mesteparten av handelen skjer med andre europeiske land, særlig EU-medlemmer som Tyskland og Nederland. USA er også en viktig handelspartner.

På grunn av utmeldingen av EU måtte Storbritannia inngå nye handelsavtaler med EU og andre land som de tidligere hadde avtaler med gjennom EU. Det økonomiske samarbeidet med EU er betraktelig mindre nå enn da Storbritannia var et medlemsland.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2023/24 et rollespill der elevene skal simulere Sikkerhetsrådet for å forsøke å løse en konflikt (konflikten i Mali). Storbritannia er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. 

Les mer om FN-rollespillet her.

Utenrikspolitikk og forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Storbritannia har trukket seg ut av EU, så båndene til andre EU-land er kanskje ikke like sterke som før. De europeiske landene står likevel fremdeles sammen i viktige spørsmål som gjelder fred og sikkerhet.

Storbritannia er også et sentralt medlem i både FN og NATO.  Storbritannia har et nært forhold til USA, som også er NATO-medlem. Landene har et utstrakt militært samarbeid, og Storbritannia deltar ofte i internasjonale operasjoner der USA har en lederrolle.   

Forholdet til Russland har vært dårlig de siste årene. Dette er både på grunn av Ukraina-konflikten, og sakene som gjelder angrep på russiske dissidenter på britisk jord der britene mener russiske myndigheter er involvert. Storbritannia anklager Russland for å spille en negativ rolle i fredsarbeid rundt om i verden for å få oppmerksomheten vekk fra det som skjer i Ukraina.

Forholdet til Kina er heller ikke det aller beste, men kan likevel beskrives som velfungerende. I og med at Storbritannia ofte spiller på lag med de andre vestlige faste medlemmene i Sikkerhetsrådet (USA og Frankrike), står landet ofte i opposisjon til Kina i ulike avstemninger.   

Tips

Dere som spiller Storbritannias delegasjon er bekymret for sikkerheten til befolkningen i Mali, og ønsker at lov og orden gjenopprettes så snart som mulig.

Dere støtter et valg i Mali slik at de som styrer i dag og som tok makten ved kupp kan skiftes ut. Det er nå vedtatt at valg skal avholdes i 2024, men dere som spiller Storbritannia kan gjerne si tydelig at dere vil følge dette tett, for å sikre at valget virkelig holdes. Dere kan også legge vekt på at alle grupper i samfunnet må sikres mulighet til deltakelse i valget, og at et demokratisk valg er en rettighet befolkningen i Mali har krav på. Gjør gjerne Sikkerhetsrådet oppmerksom på at lederne i dagens regjering i Mali ikke kan stille til et nytt valg, og at dere er bekymret for at valget derfor har blitt utsatt flere ganger.  

FN har publisert en rapport om at det hadde foregått en massakre mot sivilbefolkningen i Moura (en by i Mali). Det har vært tvil om hvem som stod bak massakren hvor hundrevis av mennesker mistet livet, men FNs rapport peker i retning av Malis hær og utenlandske soldater. Dere som Storbritannia er derimot ikke i tvil. Dere mener bevisene er klare for at det er Malis hær med hjelp av Wagner-gruppen som stod bak. Dere må gjerne si i møtet at Mali gjerne må få velge hvem de samarbeider med selv. Men, dere må være tydelige på at dere ikke mener at Wagner er noen god løsning verken i Mali eller noe annet sted.

Storbritannia mener at både Malis hær og Wagner-gruppen utgjør en trussel mot befolkningens menneskerettigheter, ved at de fører en hensynsløs kamp mot mulige terrorister som ofte går utover uskyldige sivile. Dere som spiller Storbritannia, kan legge vekt på at veien til fred ikke kan gå gjennom massive menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser. 

Deres delegasjon er bekymret for økende vold fra terrorgrupper, og synes det er synd at Mali valgte å avslutte samarbeidet med FNs fredsoperasjon MINUSMA.

Mange land i FN har foreslått at FN skal samarbeide mer med regionale organisasjoner, slik som Den afrikanske union (AU), om fredsbevarende operasjoner. Nå som MINUSMA har avsluttet operasjonen i Mali, er det mulig at et samarbeid med AU blir foreslått, og at Sikkerhetsrådet må ta stilling til om de vil støtte et slikt samarbeid med penger.

Regionale organisasjoner og deres soldater har lettere for å vinne lokalbefolknings tillit, de har bedre kunnskap om lokale forhold og løsninger. FN kunne utnyttet denne kunnskapen gjennom å gi finansiering, men overlate det praktiske arbeidet til de regionale organisasjonene. Dere som Storbritannias delegasjon er i stor grad enige i at dette kunne fungert. Men dere er ikke sikre på om det er mulig i praksis. For at dere som Storbritannia skal gå med på å overføre penger til andre organisasjoner, må dere være helt sikre på at det er systemer og kontrollmekanismer på plass til at pengene ikke misbrukes eller faller i feil hender.

Disse tipsene er ment som en starthjelp til å forstå landet dere skal representere. Men det er viktig at dere ikke føler dere bundet av det som står her. Når dere gjennomfører FN-rollespillet er det dere som er landet, og dere står fritt til å argumentere slik som dere ønsker.

Statistikk

Statistikk for Storbritannia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

6 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Storbritannia

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

67 736 802

mennesker i Storbritannia

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 6

1,6

barn per kvinne i Storbritannia

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4

4

barn dør per 1000 levendefødte i Storbritannia

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

14

54 603

BNP per innbygger i PPP-dollar i Storbritannia

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

18

17 / 188

Human Develompent Index for Storbritannia

Storbritannia er nummer 17 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Storbritannia

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

9,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Storbritannia

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 9 5

2,5

jordkloder i Storbritannia

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Storbritannia ville vi trenge 2,5 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 10 10 6

4,60

tonn CO2-utslipp per person i Storbritannia

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,098

GII-indeksen i Storbritannia

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Storbritannia

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Storbritannia