Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Budapest
Befolkning: Ungarere 85,6 %, romanifolk 3,2 %, tyskere 1,9 %, andre eller ukjent 16,7 % (dette tilsvarer mer enn 100 % i og med at noen oppgir at de tilhører mer enn en gruppe) (2011)
Språk: Ungarsk (offisielt) 99,6 %, (engelsk 16 %, tysk 11,2 %, russisk 1,6 %, rumensk 1,3 % fransk 1,2 % annet 4,2 % (dette tilsvarer mer enn 100 % i og med at noen oppgir at de prater flere språk) (2011)
Religion: Katolikker 37,2 %, kalvinister 11,6 %, lutheranere 2,2 %, gresk katolske 1,8 %, andre/uspesifisert 29,1 %, ikke-religiøse 18,2% (2011)
Innbyggertall: 10 156 239 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 93 030 km2
Myntenhet: Ungarsk forint
BNI pr innbygger: 41 907 PPP$
Nasjonaldag: 15. mars (revolusjonen i 1848), 20. august (St. Stefansdag) og 23. oktober (frihetskampen i 1956)

Geografi

Ungarn er et land midt i Sentral-Europa som er preget av lavland og slettelandskap. Bare to prosent av landarealet når over 400 m.o.h. Landet deles i to av elven Donau som renner fra nord mot sør. Øst for Donau ligger et stort slettelandskap med fruktbar jord, og vest for Donau ligger det åslandskaper. Her finnes også Sentral-Europas største innsjø, Balatonsjøen. Ungarn ligger i skjæringspunktet mellom tre forskjellige klimasoner. Dette medfører svært ustabilt og varierende vær. Landet har som oftest kalde vintre og varme somre, men dette varierer også fra år til år.

I europeisk sammenheng har landet et rikt plante- og dyreliv, men med tiden har flere arter hatt behov for å bli vernet. Klimamessig er landet spesielt utsatt for tørke på grunn den den topografiske plasseringen. De største miljøutfordringene i Ungarn er forurensning både av luft, vann og jord som følge av dårlig avfallshåndtering. Landet møter for øyeblikket ikke EUs krav til miljømessig håndtering av menneskeskapt avfall.

Historie

Ungarns historie er preget av den sentrale beliggenheten i Europa. Mennesker har i flere tusen år oppholdt seg på steppelandet rundt Donaus elvebredder. På 800-tallet slo den nomadiske folkegruppen madjarene seg ned på steppene langs Donaus bredder, og dannet opphavet til dagens Ungarn. I år 1001 ble landets første konge kronet, og landet ble i den anledningen erklært som et selvstendig kristent kongedømme. På denne tiden var Ungarn en middelaldersk stormakt.

I 1526 ble landet invadert av Det osmanske riket. Det osmanske riket styrte lenge landet, helt til Habsburgerne arvet det ungarske kongehuset på 1600-tallet. Ungarn forble i union med Østerrike frem til 1918, da landet igjen ble en selvstendig stat. Under andre verdenskrig støttet landet Nazi-Tyskland. Etter krigen ble landet presset inn i et kommunistisk regime kontrollert av Sovjetunionen. I 1989 ble Ungarn det første landet som frigjorde seg fra Sovjetunionen, og innførte frie demokratiske valg. Landet ble medlem av NATO i 1999 og EU i 2004.

Økologiske fotavtrykk

9 9 3

2,3

jordkloder i Ungarn

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ungarn ville vi trenge 2,3 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

I Ungarn er parlamentet den lovgivende makt og regjeringen er den utøvende makt. Regjeringen utgår fra parlamentet, og blir styrt av statsministeren. Presidenten har i hovedsak en seremoniell rolle. Nasjonalkonservative politikere kom til makten ved valget i 2010. Siden dette har Ungarns politiske utvikling blitt kritisert kraftig, på bakgrunn av lovendringer og lovforslag som utfordrer demokratiet.

Flere argumenterer for at Ungarn ikke lenger kan kategoriseres som et demokrati, og mener at landet grenser mot et autoritært system. Bakgrunnen for dette er blant annet undergravingen av maktfordelingen, og ytrings- og pressefriheten. Regjeringen har fått mer makt ovenfor domstolene, ved å redusere deres uavhengighet. Regjeringen har også økt kontrollen over frie medier og over utdanningssystemet. Det er ventet spenning til om statsministeren opphever kriseloven i forbindelse med koronapandemien. Kriseloven svekket maktfordelingen ytterligere ved at statsministeren kan styre uten å være avhengig av parlamentet.

Landet blir sterkt kritisert for brudd på menneskerettighetene til asylsøkere, flyktninger og minoriteter. De homofiles rettigheter er også kritikkverdig. Fra juni 2021 ble det forbudt å «fremme homofili» ovenfor mindreårige. I praksis er dette en innskrenkes av ytringsfriheten og forbud om opplæringsprogrammer fra LHBT-grupper.

Menneskelig utvikling

16

44 / 188

Human Develompent Index for Ungarn

Ungarn er nummer 44 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Ungarn gikk på 1990-tallet gjennom en rask overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi. Myndighetene overførte statlige foretak til privat sektor og betalte ned statsgjelden. Reformene medførte en sterk økonomisk vekst og en rask forbedring av levestandarden.

Tradisjonelt har Ungarns økonomi vært basert på jordbruk. Etter landet ble med i EU, har industri og tjenesteytende næringer blitt utviklet, og utgjør i dag grunnlaget for størstedelen av landets bruttonasjonalprodukt. Landet har blant annet investert i bilproduksjon, fornybar energi, turisme og informasjonsteknologi. Ungarn har med tiden blitt et populært reisemål og turismen er blitt en viktig inntektskilde. Mesteparten av handelen går innad i EU, med Tyskland som den største handelspartneren.

Finanskrisen i 2008 rammet Ungarn hardt. Landet måtte ta opp store lån fra Den europeiske sentralbanken, Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken for å unngå økonomisk kollaps. Lånene fikk fart på økonomien igjen, men regjeringen fulgte ikke rådene fra Det internasjonale pengefondet. Dette gikk hardt utover folket, som merket lite til landets økonomiske fremgang.

Statistikk

Statistikk for Ungarn på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

7 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Ungarn

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

10 156 239

mennesker i Ungarn

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 6

1,6

barn per kvinne i Ungarn

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4

4

barn dør per 1000 levendefødte i Ungarn

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

11

41 907

BNP per innbygger i PPP-dollar i Ungarn

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

16

44 / 188

Human Develompent Index for Ungarn

Ungarn er nummer 44 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Ungarn

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 10 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Ungarn

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 9 3

2,3

jordkloder i Ungarn

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ungarn ville vi trenge 2,3 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 10 10 6

4,59

tonn CO2-utslipp per person i Ungarn

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

2

0,221

GII-indeksen i Ungarn

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Ungarn

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 10 10 9

9,9

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Ungarn

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Ungarn