Menneskehetens produksjons- og forbrukspraksis driver planeten mot ødeleggelse. Husholdninger, bedrifter og offentlige tjenesteleverandører genererer mellom 2,1 og 2,3 milliarder tonn kommunalt fast avfall hvert år – fra emballasje og elektronikk til plast og mat. 

De globale avfallshåndteringssystemene er dårlig rustet til å håndtere dette. 2,7 milliarder mennesker mangler tilgang til innsamling av fast avfall, og bare 61–62 prosent av kommunalt fast avfall blir håndtert i kontrollerte anlegg. Menneskeheten må handle raskt for å håndtere denne krisen. 

Den internasjonale dagen for null avfall fremhever både det kritiske behovet for å styrke avfallshåndteringen globalt, og viktigheten av bærekraftig produksjon og forbruk. Dagen feirer også alle null-avfall-initiativer som bidrar til å fremme 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.

Hva betyr null avfall?

Null avfall, eller Zero Waste, er en strategi og metode som handler om å redusere og fase ut bruken av ressurser som ikke kan gå tilbake til jorda eller produksjonssirkelen på en bærekraftig måte.

Handling trengs!

Bedre innsamling, resirkulering og andre former for forsvarlig avfallshåndtering er fortsatt en presserende prioritet. Men for å løse avfallskrisen må menneskeheten behandle avfall som en ressurs. Dette innebærer å redusere avfallsproduksjonen og følge en sirkulærøkonomisk tilnærming.

Ressurser bør gjenbrukes eller gjenvinnes så mye som mulig, og produkter bør utformes til å være holdbare og kreve færre materialer med kort levetid. Slike løsninger kan minimere forurensningen av luft, land og vann, og redusere utvinningen av dyrebare og begrensede naturressurser.

Å oppnå et «null-avfall-samfunn» krever handling på alle nivåer. Forbrukere kan endre forbruksvaner og gjenbruke og reparere produkter så mye som mulig før de kastes. Regjeringer, lokalsamfunn, industrier og andre interessenter, må forbedre finansieringen og politikken for dette, spesielt siden avfallskrisen påvirker de marginaliserte, fattige, kvinner og ungdom uforholdsmessig.

Se filmen «Wasted: 50 million tonnes of e-waste every year» av FNs miljøprogram:

Visste du at?

  • Pakket inn i standard forsendelsescontainere, og plassert ende-til-ende, ville kommunalt fast avfall generert i løpet av ett år kunne pakkes rundt kloden 25 ganger. 
  • Økende ressursbruk er hovedårsaken til klimakrisen, tap av natur og biologisk mangfold og forurensning.
  • Uten hastetiltak vil produksjonen av kommunalt fast avfall øke til 3,8 milliarder tonn årlig innen 2050.
  • Menneskeheten produserer 430 millioner tonn plast i året, hvorav to tredjedeler er produkter med kort levetid som raskt blir til avfall.

Kilde: FNs miljøprogram (UNEP) og FNs bosetningsprogram (UN-Habitat)

Bakgrunn

Den 14. desember 2022 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon om å utnevne 30. mars som Den internasjonale dagen for null avfall. Dagen markeres årlig. 

Den følger andre resolusjoner fokusert på avfall, inkludert End plastic pollution: into an internationally legally binding instrument, vedtatt på FNs miljøforsamling 2. mars 2022. 

På dagen inviteres FNs medlemsland, organisasjoner i FN-systemet, myndigheter, sivilsamfunnet, privat sektor, akademia, ungdom og andre interessenter til å delta i aktiviteter som tar sikte på å øke bevisstheten om nasjonale, regionale og lokale null-avfall-initiativer og deres bidrag til å oppnå bærekraftig utvikling. 

FNs miljøprogram og FNs bosetningsprogram har felles ansvar for å markere dagen. Dagen skal bidra til å fremme alle FNs bærekraftsmål, inkludert mål 11 og mål 12. Disse målene tar for seg alle former for avfall, inkludert matavfall og matsvinn, naturressursutvinning og elektronisk avfall.

Lær mer

FNs egne sider om dagen (Engelsk)

FNs miljøprogram (UN Environment)

FNs bosetningsprogram (UN-Habitat)

Temasider om klima og miljø

Verdens ryddedag