FNs internasjonale dag mot all diskriminering setter søkelyset på de millionene av mennesker som lever med stigma og diskriminering. Dagen skal feire mangfold og slå ned på diskriminering i alle former. Dagen ble markert for første gang i 2014, og det er FNs aidsprogram (UNAIDS) som har ansvaret for markeringen.

Hva er diskriminering?

Diskriminering er negativ behandling av enkeltmennesker eller grupper på bakgrunn av blant annet kjønn, rase, nasjonal tilhørighet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell legning, sosial klasse, alder og sivilstatus. Dersom noen blir fratatt sine muligheter på bakgrunn av slike forskjeller, er det diskriminering.

Diskriminering på jobb, skole, i helsevesenet eller på andre områder reduserer menneskers mulighet til å delta for fullt i samfunnet. De siste årene har UNAIDS fokusert på å endre lover som er diskriminerende og implementere lover som beskytter mot diskriminering. For eksempel lover som stopper barneekteskap og som beskytter kvinner fra vold.

Et samfunn uten diskriminering er et bærekraftig samfunn

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

For å løse disse utfordringene er arbeidet med å stoppe diskriminering sentralt. Dette arbeidet berører mange av målene, blant annet mål 4 som sier vi må sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Utdanning er nøkkelen til utvikling, og åpner en verden av muligheter som gjør at hver enkelt av oss kan bidra til et bærekraftig samfunn.

Å beskytte mot diskriminering i samfunnet berører også mål 10, mindre ulikhet, direkte. Delmål 10.2 sier følgende; "Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status". Ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksiser, og heller fremme inkluderende lovgivning og og politikk kan vi nå målet om mindre ulikhet i og mellom land.

Andre bærekraftsmål arbeidet mot diskriminering berører direkte er blant annet mål 3: God helse og livskvalitet, mål 5: Likestilling mellom kjønnene, mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende funksjoner.

Noen tall om diskriminering

  • 67 land har lover som kriminaliserer forhold mellom to av samme kjønn (UNAIDS)
  • Over 130 millioner jenter mellom 6 og 17 år får ikke skolegang (UNICEF)
  • Over 2.7 milliarder kvinner globalt er juridisk begrenset fra å ha samme valg av jobber som menn (UNWOMEN)
  • På verdensbasis opplever nesten 30% av alle kvinner fysisk eller seksuell vold fra en partner i løpet av livet (UNWOMEN)

Alle må bidra for å få slutt på diskriminering. Delta i debatten ved å bruke emneknaggen #zerodiscrimination

Lær mer

Les mer om alle FNs bærekraftsmål her

Ler mer om FNs aidsprogram her

Se UNAIDS sine nettsider for mer informasjon om deres arbeid

Menneskerettighetserklæringen