Over en milliard mennesker lever i fjellområder, og over halvparten av verdens befolkning er avhengige av fjell for vann, mat og ren energi. Imidlertid er fjell truet av klimaendringer, landødeleggelse, overutnytting og naturkatastrofer. Dette kan få ødeleggende konsekvenser - både for folk som bor i fjellene, og for resten av verden.

Fjellfakta:

  • Fjell dekker rundt 27 prosent av jordens landoverflate.
  • Fjellområdene i verden huser 1,1 milliard mennesker.
  • Fjellturisme står for rundt 15–20 prosent av den globale reiselivsnæringen.
  • Fjell har en nøkkelrolle i å levere fornybar energi, spesielt gjennom vannkraft, solkraft, vindkraft og biogass.
  • 1 av 2 av de som bor i fjellområder i utviklingsland er lever i matusikkerhet.

Fjell og bærekraftsmålene

Fjell er en viktig del av bærekraftsmålene, både som et verktøy for å oppnå målene og som en ressurs som må ivaretas.

Bærekraftsmål 2 handler om å stoppe sult. For å forhindre sult må vi sikre mat til alle mennesker. Fjell bidrar til matsikkerhet ved å være areal for avlinger, beite for husdyr og vassdrag for innlandsfiske.

Fjell står også for opptil 60-80 prosent av verdens ferskvann. Ferskvannet er nødvendig for å oppnå global matsikkerhet, siden det brukes av bønder til å vanne avlinger i mange landbruksregioner i lavlandet.

Bærekraftsmål 15 handler om å ivareta livet på land. Fjell er hjemsted til mange truede arter. Delmål 15.4 sikter på å "Innen 2030 bevare økosystemer i fjellområder, inkludert det biologiske mangfoldet der, slik at de skal bli bedre i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling".

I tillegg må vi stanse klimaendringene, slik bærekraftsmål 13 sikter på, for å ivareta fjellene og de som bor der.

Fjell må flyttes til sentrum av vår oppmerksomhet – og det er på tide å flytte fjell for å sikre endringene vi trenger for å redde planeten vår og for å bygge en bærekraftig fremtid for alle.

FNs generalsekretær António Guterres under markeringen i 2020

Historie

FNs generalforsamling utpekte 11. desember til "International Mountain Day" gjennom vedtak A/res/57/245 i januar 2003. Den internasjonale fjelldagen ble markert for første gang i desember samme år.

FNs organisasjon for ernærig og landbruk (FAO) har ansvaret for å planlegge markeringen av dagen.

Hvert år har et eget tema som er knyttet til bærekraftig utvikling i fjellområder. På FAOs nettsider kan du lese mer om temaet for hvert år.

Lær mer