Den internasjonale likelønnsdagen markerer den langvarige innsatsen for å oppnå lik lønn for arbeid av lik verdi.

Hva er likelønn?

Likelønn innebærer at kvinner og menn har rett til lik godtgjørelse for arbeid av lik verdi.

Dette innebærer å sikre at kvinner og menn som jobber i like eller lignende jobber får samme lønn. Det betyr også at kvinner og menn skal ha lik lønn når de utfører arbeid som er helt forskjellig, men som kan påvises å ha lik verdi.

Visste du at?

  • Globalt tjener kvinner kun 77 cent for hver dollar menn tjener, for arbeid av lik verdi. Lønnsgapet er enda større for kvinner med barn.
  • Med dagens tempo vil det ta 257 år å lukke det globale lønnsgapet.
  • Kvinner er overrepresentert i lavtlønnede yrker, hvor det kreves lavere kompetanse og det er større jobbusikkerhet. Kvinner er underrepresentert i beslutningstakende roller.

(Kilde: FN)

Hvorfor tjener kvinner mindre?

Det er mange faktorer som står bak ulikhetene i inntekt og karrieremuligheter.

Sosiale normer og diskriminering i lovverket gjør at kvinner ofte har dårligere råd, færre muligheter på arbeidsmarkedet og mindre kontroll over sin egen og familiens økonomi enn menn.

Når kvinner diskrimineres på arbeidsmarkedet, går samfunnet glipp av nytenkning, arbeidskraft, inntekter og viktige kvinnelige rollemodeller.

Kvinner bruker også mer tid enn menn på omsorgsarbeid og husarbeid. Når det er forventet at dette ulønnede arbeidet er kvinners ansvar, så lider kapasiteten til å utføre lønnet arbeid som konsekvens.

Kvinner i arbeidslivet jobber derfor oftere deltid. Lite fleksibel arbeidstid og begrenset foreldrepermisjon er med på å hindre kvinners mobilitet i arbeidsstyrken og tvinge dem inn i deltidsarbeid.

Lønnsforskjellene er spesielt store for kvinner med barn. I Afrika sør for Sahara og Sør-Asia er lønnsforskjellen mellom kjønnene henholdsvis 31 prosent og 35 prosent for kvinner med barn, mot 4 prosent og 14 prosent for kvinner uten barn.

Å føre en mer inkluderende arbeidspolitikk kan balansere forholdet bedre og bidra til å minke gapet.

I fattige land jobber kvinner også oftere i uformell sektor. Uformell sektor er arbeid som ikke er regulert av myndighetene. Derfor er lønnen mer usikker og det finnes ikke sosiale rettigheter som overtid, sykepenger, pensjon eller arbeidsledighetstrygd.

I tillegg velger kvinner oftere lavere betalte yrker enn menn.

Likelønn og bærekraftsmålene

Bærekraftsmål 5 handler om å oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Dette innebærer å få slutt på alle former for diskriminering av kvinner og gi kvinner like muligheter som menn, også innen arbeidslivet.

Som en del av mål 5, finner vi delmål 5.4 som sikter på å "Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land". Gjennom bedre fordeling og tilrettelegging vil dette føre til at flere kvinner kan utføre lønnet arbeid og jakte en karriere.

Bærekraftsmål 8 sikter på å sikre anstendig arbeid for alle. Delmål 8.5 krever lik lønn for arbeid av lik verdi innen 2030.

Å få flere kvinner inn i arbeidslivet bidrar til å redusere fattigdom, ulikhet, fremme likestilling, helse og matsikkerhet som alle er viktige elementer i bærekraftsmålene.

Likestilling mellom kjønnene er derfor mer enn kvinners rettigheter. Det skaper positiv utvikling på mange plan og kommer hele samfunnet til gode.

Hva gjør FN?

FNs likelønnskoalisjon EPIC (Equal Pay International Coalition) ledes av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) og partnere.

Koalisjonens mål er å oppnå lik lønn for kvinner og menn overalt. Ved å bringe sammen et mangfoldig sett av aktører med ulike fokusområder og ulik ekspertise støtter EPIC regjeringer, arbeidsgivere, arbeidstakere og deres organisasjoner for å gjøre konkrete og koordinerte fremskritt mot dette målet.

EPIC: Å oppnå likelønn innen 2030

Å oppnå likelønn er en viktig milepæl for menneskerettigheter og likestilling. Det krever innsats fra hele verdenssamfunnet og mer arbeid gjenstår.

Historie

Den internasjonale likelønnsdagen ble markert for første gang i 2020.

Dagen ble etablert i 2019 av FNs generalforsamling, som uttrykte bekymring over langsom progresjon i kvinners økonomiske myndiggjøring og mangel på likelønn.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Kvinner og likestilling

Tema: Arbeidsliv

Tema: Menneskerettigheter