I dag foregår 90 prosent av all internasjonal transport til sjøs. Sjøfartsindustrien er en unnværlig ressurs for verdens felles velstand og industrien sysselsetter over 1,5 millioner mennesker.

Den internasjonale sjøfartsdagen setter fokus på viktigheten av trygg, sikker og effektiv skipsfart. I tillegg er dagen ment til å hedre industriarbeidernes utrettelige arbeid.

Sikkerhet på havet reguleres gjennom avtaler

Da passasjerbåten Titanic traff et isberg i Atlanterhavet 15. april 1912 og forliste, omkom rundt 1400 personer. Ulykken er en av de største og mest kjente maritime katastrofer i fredstid. Hendelsen fikk stor betydning for internasjonal sikkerhet på havet.

Den første internasjonale konferansen om sikkerhet for mennesker til sjøs ble holdt i London i januar 1914. Utfallet var Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS). Dette var den første konvensjonen om sikkerhet på havet.

Senere har viktige avtaler som Havrettskonvensjonen blitt vedtatt.

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen regulerer sjøfarten

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) er i dag FNs organ for regulering av internasjonal sjøfart. Organisasjonen arbeider for å skape trygg, sikker og effektiv skipsfart på rene hav.

Organisasjonen ble opprettet i 1948 og størstedelen av arbeidet gikk på den tiden ut på å utvikle internasjonale traktater og annen lovgivning om sikkerhet.

Mandatet til IMO har siden den gang gått fra kun å ta seg av saker om sikkerhet til også å omfatte juridiske forhold, teknisk samarbeid og miljøvern på havet, i tillegg til sikkerhet mot ran av skip (piratvirksomhet).

Sjøfart er en del av bærekraftsmålene

Miljøvern på havet har i de senere årene fått en større rolle i internasjonal sjøfartspolitikk. Dette reflekteres blant annet i FNs bærekraftsmål 14, som handler om liv under vann.

Mål 14 sikter på å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Skipsfarten står for 2,89 % av klimagassutslippene i verden, ifølge IMO. Derfor arbeider IMO også for å minske miljøavtrykket til skipsfarten slik at vi kan nå bærekraftsmål nummer 13, som handler om å stoppe klimaendringene.

Historie

FN, via Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), opprettet den internasjonale sjøfartsdagen for å feire den sjøfartsindustriens bidrag til verdens økonomi.

Den internasjonale sjøfartsdagen markeres på den siste torsdagen i september hvert år, men den nøyaktige datoen varierer. Klikk på lenken på toppen av denne siden for å se hvilken dato sjøfartsdagen faller på i år.

Les mer