Fag: Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Samfunnsgeografi
Klassetrinn: VGS
Tema: Demokrati og medborgerskap, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk: 1 t og 45 min (innledning + filmvisning). 45 min +/- etterarbeid

Om filmen

I And Still I Sing blir vi kjent med venninnene Zahra og Sadiqa som er med i den populære sangkonkurransen Afghan Star. Aryana Sayeed, superstjerne og menneskerettighetsaktivist, er mentor for de to unge kvinnene som begge drømmer om å bli den første kvinnen som vinner talentshowet. Aryana, som aktivt jobber for kvinners rettigheter i Afghanistan har flere fatwaer hengende over seg, men også Zahra og Sadiqa betaler etter hvert en høy pris for å være synlige.

I bakgrunnen av filmen lurer en skjør fredsprosess, internasjonal tilbaketrekking og et Taliban som stadig får sterkere fotfeste. Fazila Amiris And Still I Sing er en sterk skildring av en kamp for grunnleggende rettigheter og kvinner i Afghanistan som trenger og fortjener vår oppmerksomhet.

Film fra Sør - And I still sing

Lærerveiledning

Innhold

 • Filmvisning: 15 minutters faglig innledning av FN-sambandet + 90 min film. Filmen har dari og engelsk tale med norske undertekster.
 • Etterarbeid som gjennomføres av lærer, enten som enkeltoppgaver eller som et helhetlig etterarbeid som inkluderer
  • Oppsummering av filmen
  • Kafédialog
  • Evt. videre arbeid om Afghanistan og/eller konflikt og menneskerettigheter

Bestill FN-film fra Sør til din skole

Slik bestiller du oss

Kontakt FN-sambandet i din region for å bestille filmvisning på din FN-skole:

Etterarbeid

Etterarbeidet baserer seg på det elevene har sett i And Still I Sing og bygger videre på elevenes forståelse og refleksjoner rundt tematikken menneskerettigheter.

Før dere går i gang med aktiviteten under kan det være greit å plukke opp tråden etter filmen i fellesskap. Skriv f.eks. setningene under på tavla, og la elevene tenke/skrive setningene ferdige ut fra slik de opplevde filmen. Vurder om du ønsker at noen skal dele det de har skrevet med læringspartner eller med klassen:

 • Jeg likte godt at/da…
 • Jeg likte ikke at/da…. 
 • Det gjorde inntrykk på meg da… 
And Still I Sing

Kafédialog med faktakort og refleksjonsspørsmål

Forberedelser:

Del klassen i omtrent like grupper på minimum tre elever og fordel gruppene på de 6 gruppebordene. Del ut ett kort pr. gruppebord slik at hver gruppe har ulike fakta- og refleksjonskort. Be elevene lese teksten og diskutere spørsmålene i gruppa. Etter 5 minutter, eller når du merker at samtalene stilner, ber du elevene notere ned tre ord fra samtalen på faktakortet. Deretter rullerer gruppene til neste bord og neste samtaletema. Fortsett slik til alle har vært innom alle 6 bordene eller så langt tiden rekker.

Bruk de siste 10 minuttene av timen til at gruppene får presentere stikkordene og noe av innholdet i samtalene de har hatt fra bordet de nå sitter ved. Kommenter gjerne på det elevene sier og inviter de andre gruppene til å komme med sine tanker.

I oppsummeringen kan du gjerne også utfordre elevene på å knytte temaene i faktakortene fra kafedialogen til norske forhold. Hvilke menneskerettighetskamper kan enkeltmennesker eller grupper i Norge stå i?

And Still I Sing

Vil dere lære mer om Afghanistan?

 1. Les om konflikten som har preget Afghanistan i mange tiår.
 2. Lag en tidslinje fra slutten av 70-tallet og fram til i dag. Hvilke av punktene på tidslinjen tenker du har spilt størst rolle for det Afghanistan vi kjenner i dag og hvorfor? Diskuter gjerne med læringspartner.
FN-film fra Sør

Vil dere jobbe mer med konflikt og menneskerettigheter?

Konflikt og menneskerettigheter er et allerede eksisterende undervisningsopplegg du som lærer kan benytte dersom dere ønsker å jobbe videre med tematikken, men med en annen konflikt enn Afghanistan som utgangspunkt.

FN-film fra Sør

Kompetansemål for videregående skole - And Still I Sing

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

Kjerneelementer: Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Eleven skal kunne:

 • Reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Geografi Vg1/Vg2

Kjerneelementer: Berekraftig utvikling og globalisering

 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda

Norsk:

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Skriftlig tekstskaping, Muntlig kommunikasjon

 • reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig

Samfunnsgeografi

Kjerneelementer: Befolkning og geografisk mobilitet, Globalisering og bærekraftig utvikling

Eleven skal kunne:

 • gjøre rede for årsaker og endringer i bosetting og flyttemønstre nasjonalt og internasjonalt og drøfte muligheter, utfordringer og konsekvenser av migrasjon
 • reflektere over hvordan lokale og globale forskjeller i levekår oppstår, og bruke utviklingsteorier til å drøfte ulike handlingsalternativer for utvikling av samfunn

Politikk og menneskerettigheter

Kjerneelementer: Politisk teori og demokratiforståelse, Makt, påvirkning og medborgerskap, Menneskerettigheter og den internasjonale rettsorden

Eleven skal kunne:

 • vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
 • vurdere menneskerettighetenes betydning for demokratiet og velferdsstaten

For spørsmål eller bestilling, kontakt:

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark)

kine.olsen@fn.no

+47 959 21 685

Atle Alemie

Rådgiver (Rogaland)

atle.alemie@fn.no

+47 925 47 526

Mari Eggen Sager

Seniorrådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal)

mari.eggen.sager@fn.no

+47 470 19 645

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland)

kai.grieg@fn.no

+47 456 54 132

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark)

knut.straume@fn.no

+47 959 17 468

Insaaf Ali Ismail

Rådgiver (Vestland)

insaaf.ali.ismail@fn.no

+47 454 48 642