Feiring av det engelske språket i FN

Engelsk er ett av de seks offisielle språkene i FN (arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk) – som hvert har sin egen språkdag. Engelsk, sammen med fransk, er FN-sekretariatets arbeidsspråk.

FNs engelske språkdag feires 23. april – datoen som markerer både fødselsdagen og dødsdatoen til William Shakespeare. I tillegg til å være det engelske språkets mest kjente dramatiker, hadde Shakespeare en betydelig innvirkning på det engelske språket i seg selv. 

Shakespeares kreativitet med språk bidro til hundrevis av nye ord og uttrykk; gossip (sladder), fashionable (fasjonabel) og lonely (ensom) ble alle først brukt av Shakespeare. Han fant også opp uttrykk som break the ice, faint-hearted og love is blind.

Om engelsk språk

Engelsk er blitt et nøkkelspråk for internasjonal kommunikasjon. Folk fra ulike land og kulturer er i økende grad i stand til å kommunisere med hverandre på engelsk, selv om det ikke er førstespråket deres. Dette gjør engelsk til et viktig verktøy for globalt samarbeid og diplomati.

Engelsk er et språk som hører til den germanske språkgrenen i den indoeuropeiske språkfamilien. Innen de germanske språkene utgjør engelsk sammen med tysk, nederlandsk og frisisk den vestgermanske språkgruppen.

Engelsk er morsmål og hovedspråk for omkring 350 millioner mennesker i Storbritannia, Irland, USA, Canada, Australia, New Zealand og Sør-Afrika. Videre er engelsk offisielt språk, undervisnings- og administrativt språk i mange land i Afrika, Asia, Oseania og Karibia.

Engelsk er også det viktigste fremmedspråket i skolen i de øvrige landene i verden, og det spiller en helt sentral rolle som internasjonalt hjelpespråk.

Kilde: Store norske leksikon

Bakgrunn

Engelsk språkdag er et resultat av et initiativ fra 2010, der FNs avdeling for global kommunikasjon etablerte språkdager for hvert av FNs seks offisielle språk.

Formålet med FNs språkdager er å feire flerspråklighet og kulturelt mangfold, og fremme lik bruk av alle de seks offisielle språkene i hele organisasjonen.

Under initiativet feirer FNs avdelinger og programmer rundt om i verden seks separate dager, hver dedikert til ett av organisasjonens seks offisielle språk. Dagene skal øke bevisstheten og respekten for historien, kulturen og prestasjonene til språkene i FN-systemet, og underholde så vel som informere.

Språkdagene for FNs seks offisielle språk:

Flerspråklighet og FN

Flerspråklighet er en viktig faktor for harmonisk kommunikasjon mellom mennesker, og er av spesiell betydning for FN. Flerspråkligheten i FN fremmer toleranse, sikrer effektivitet og økt deltakelse i organisasjonens arbeid og gir bedre resultater og mer involvering.

Balansen mellom de seks offisielle språkene i FN har vært en viktig prioritering for FNs generalsekretær. Fra 1946 til i dag har det blitt gjennomført en rekke aktiviteter for å fremme bruken av de offisielle språkene, og for å sikre at FNs mål og handlinger blir forstått av et bredest mulig publikum.

I 1999 ba FNs generalforsamling om en utnevnelse av en senior sekretariatstjenestemann som skal fungere som en koordinator for spørsmål knyttet til flerspråklighet. Dette for å forme strategier som kan fremme bruken av ulike språk, og utvide organisasjonsidealene.

Siden 2003 har denne funksjonen vært ansvaret til undergeneralsekretæren ved FNs avdeling for global kommunikasjon, som har som mål å fremme større kunnskap og forståelse av FNs arbeid gjennom nye multimediaplattformer (tv, radio, skriftlig presse, videokonferanser, nettsider osv.) og allianser med interessegrupper.

I 2010 tok FN enda et skritt mot sin flerspråklige forpliktelse: De bestemte seg for å feire sitt kulturelle mangfold gjennom etableringen av egne språkdager for sine seks offisielle språk. Datoene ble valgt for deres symbolikk eller historiske betydning for hvert av språkene.

Ressurser

Coordination of multilingualism (un.org)

Official Languages (un.org)

Language Learning at the United Nations (un.org)

Online language learning at the UN (un.org)