Verdens våtmarksdag feires 2. februar hvert år for å øke bevisstheten om viktigheten av våtmarker. Våtmark omfatter områder som elvedeltaer, sumpområde, grunne bukter og viker, dammer, tjern og myrområder.

Våtmarker er viktige økosystemer som bidrar til biologisk mangfold, lagrer karbon, demper flom, sikrer vanntilgang, bidrar til renser vann og bidrar til matsikkerhet.

Nesten 90 % av verdens våtmarker har blitt forringet siden 1700-tallet, og vi mister våtmarker tre ganger raskere enn skog. Derfor må verden samles for å reversere tapet og styrke arbeidet for å bevare våtmarksområder.

Våtmark og bærekraftsmålene

Våtmarker er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. I tillegg er vern av våtmark et delmål i seg selv.

Mennesker over hele verden er avhengige av våtmarker for mat, vann, byggematerialer og lignende nødvendigheter. Våtmarker utgjør også det økonomiske grunnlaget for over en milliard mennesker. I tillegg er nesten hele verdens forbruk av ferskvann hentet enten direkte eller indirekte fra våtmarker. Våtmarker der derfor sentrale i å oppnå bærekraftsmål 1, 2 og 6 – som handler om å utrydde fattigdom, utrydde sult og sikre rent vann.

Tilgang til rent vann er også essensielt for å sikre god helse, som utgjør bærekraftsmål 3.

Våtmark lagrer over 30 prosent av alt landbasert karbon. Dette er karbon som ellers ville ha bidratt til global oppvarming. Verning og gjenoppretting av våtmark er derfor svært viktig for å oppnå bærekraftsmål 13, som handler om å stanse klimaendringene.

Bærekraftsmål 15 handler om å ta vare på livet på land og beskytte økosystemer. Hele 40 % av verdens planter og dyr er avhengige av våtmark for å overleve.

Verning av våtmarksområder er også mål i seg selv innenfor bærekraftsmål 6. Delmål 6.6 handler om å verne og gjenopprette våtmarksområder.

Historie

30. august 2021 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 75/317, som etablerte Verdens våtmarksdag den 2. februar som en offisiell FN-dag. Verdens våtmarksdag har riktignok blitt feiret siden 1997, men dagen har ikke blitt markert som en offisiell FN-dag før i 2022.

Denne dagen markerer også årsdagen for våtmarkskonvensjonen, også kalt Ramsarkonvensjonen, som ble vedtatt som en internasjonal traktat i 1971. Konvensjonen er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker.

Lær mer