I dag puster så mange som ni av ti mennesker inn forurenset luft. Dette fører til rundt 7 millioner for tidlige dødsfall hvert år, hvorav 600 000 er barn.

Dette tallet kan potensielt doble seg innen 2050.

Den internasjonale dagen for ren luft og blå himmel setter søkelys på hvor viktig god luftkvalitet er for livet på jorda. Den skal også bidra til at arbeidet for å bedre luftkvaliteten intensiveres.

Luft og vår helse

Når vi puster inn forurenset luft risikerer vi sykdom. Små, usynlige forurensningspartikler som vi puster inn, trenger dypt inn i lungene, blodstrømmen og kroppene våre.

Disse partiklene står bak omtrent en tredjedel av dødsfallene fra hjerneslag, kroniske luftveissykdommer og lungekreft, og en fjerdedel av dødsfallene fra hjerteinfarkt.

Bakkenær ozon – produsert av ulike forurensninger som reagerer med hverandre under påvirkning av sollys og varme – er også en årsak til astma og kroniske luftveissykdommer.

WHO: Hvordan luftforurensing påvirker kroppen 

Luft og miljøet

Alle store luftforurensninger har en innvirkning på klimaet. Men mens klimagassen CO2 fortsetter å varme opp jorda i mange hundre år etter utslipp, lever kortlevde klimaforurensere bare fra et par dager til to tiår.

Kortlevde klimaforurensere er gasser og partikler som har sterk påvirkning på klimaet, men som lever relativt kort tid i atmosfæren før de brytes ned. Eksempler på disse er metan, hydrofluorkarboner, og svart karbon/sot.

Disse er blant forurensningene som er mest knyttet til både negative helseeffekter og kortsiktig oppvarming av planeten. De virker også skadelige på avlinger, og truer dermed matsikkerhet.

Ved å redusere disse forurenserne kan man oppnå en nesten umiddelbar helse- og klimagevinst, for de menneskene som bor på stedene der nivåene reduseres. Ved å redusere forurenserne over tid kan vi redusere hastigheten i den globale oppvarmingen.

Ren luft og bærekraftsmålene

Sunn luftkvalitet er viktig for å nå bærekraftsmålene.

Luftforurensning er en trussel mot bærekraftig utvikling, ettersom det har sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvenser.

Med dårlig luftkvalitet følger dårligere helse (bærekraftsmål 3) og mindre matsikkerhet (bærekraftsmål 2), som nevnt ovenfor.

Dårlig luftkvalitet går også utover biologisk mangfold (bærekraftsmål 15) og plantevekst. Redusert plantevekst som følge av forurensing, gjør at plantene har mindre potensiale til å absorbere karbondioksid og dermed mindre evne til å regulere klimaendringene (bærekraftsmål 13).

I tillegg bidrar det til større ulikhet (bærekraftsmål 10) og mindre fattigdomsbekjempelse (bærekraftsmål 1). Lav og mellominntektsland har dårligere luftkvalitet enn høyinntekstland. Hele 87 % av dødsfallene fra utendørs luftforurensning skjer i lav- og mellominntektsland.

Kvinner, barn og eldre i utviklingsland er spesielt utsatte. Dette er fordi de er utsatt for høyere innendørs luftforurensing ettersom husstandene er avhengige av vedbrensel og parafin for oppvarming, matlagning og belysning.

For å sikre bedre luftforhold i disse landene, trenger vi ren energi til alle (bærekraftsmål 7).

Delmål 11.6 handler om å bedre luftkvaliteten i byer og lokalsamfunn.

Historie

FNs generalforsamling vedtok at den 7. september hvert år skal markeres som internasjonal dag for ren luft og blå himmel, gjennom resolusjon A/RES/74/212 den 19. desember 2019.

På denne dagen understreker FN budskapet om at forbedring av luftkvaliteten kan bidra til å bremse klimaendringene, og at tiltak for å redusere klimaendringene kan forbedre luftkvaliteten.

Lær mer:

Tema: Klimaendringer

Verdens helsedag

Verdens miljødag