Fag: KRLE / Religion og etikk, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 5-7 trinn
Tema: Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø, Menneskerettigheter
Tidsbruk: Varierende
Forberedelser: Tverrfaglig

«Berekraft» er eit tverrfagleg undervisningsopplegg for mellomtrinnet med ei heilheitleg tilnærming til berekraftig utvikling. Opplegget inneheld animasjonsfilmar og læringsaktivitetar tilpassa kompetansemål i KRLE, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Opplegget er utvikla av FN-Sambandet og UNICEF Norge i samarbeid med lærarar og elevar på mellomtrinnet i barneskulen.

Mål med oppgåvene

Undervisningsopplegget «Berekraft» inneheld sju tverrfaglege læringsaktivitetar. Aktivitetane kan bli brukt samla eller enkeltvis. Oppgåvene inneber mellom anna:

  • Begrepsinnlæring og kontekstuell forståing.
  • Øvingar i å formulere eigne tankar, innlæring av nye ord og begrep er ein sentral del. Elevene får mogelegheit til å ta ordet, lytte til kvarandre, byggje vidare på det andre seier, stille spørsmål og bringe diskusjonane vidare. Difor inneheld fleire av læringsaktivitetane kun forslag til fasit.
  • Læringsaktivitater som aktiviserar elevene og utfordrar fantasi og skaperevne og oppmuntrar til tverrfagleg samarbeid.
  • Eigne lærarveiledningar med forklaringar, metodetips, instruksjonar og forslag til tilpassing og differensiering.
  • Ei eiga ordliste med nøkkelbegrep knytta til berekraftig utvikling som kan vere nyttig å bruke gjennom heile opplegget.

Oppgaver

Ei introduksjonsøkt til berekraftig utvikling og FNs berekraftsmål.

Fag: Norsk, Samfunnsfag, Klassetrinn: 5.-7. trinn, Tid: 2 skoletimer, Aktivitet: Film, klassesamtale, oppgaver og kviss

Les meir

Ei aktiv og morosam biletoppgåve om utdanning og berekraft.

Fag: Naturfag, Norsk, Samfunnsfag, Klassetrinn: 5.-7. trinn, Tid: 2 x 45 minutter, Aktivitet: Gruppeøvelse med bilder, klassesamtale

Les meir

Dette er ei aktivitet som byggjer på verkelege døme på berekraftig utvikling i Brasil. Målet er at elevane gjennom bilete skal utforske og drøfte døme på berekraftig utvikling.

Fag: Naturfag, Norsk, Samfunnsfag Tid: 2 x 45 minutt Aktivitet: Gruppeøving med bilete, klassediskusjon

Les meir

Matematikkoppgåver om befolkningsvekst, klima, levesett og berekraftig utvikling.

Fag: Matematikk, Samfunnsfag, Klassetrinn: 5.-7. trinn, Tid: Fleksibelt, Aktivitet: Oppgaver innen å lese og forstå statistikk, regne med tid, geometri og måleenheter.

Les meir

Loop er eit enkelt, morosamt og aktiviserande kortspel for å trene på omgrep knytte til berekraft.

Fag: Naturfag, Samfunnsfag, Norsk, Tid: 45 minutt, Aktivitet: Spel og kortspel for å lære omgrep, klasseaktivitet

Les meir

Dette opplegget går ut på å utvikle eit felles ordforråd om berekraftig utvikling gjennom ei øving som går ut på å finne det biletet som skil seg ut.

Fag: Naturfag, Samfunnsfag, Norsk Tid: 45 minutt Aktivitet: Spel og kortstokk for å lære omgrep, klasseaktivitet

Les meir

Forbodne ord gjev elevane god trening i å øve på faglege omgrep på ein kjekk og morosam måte.

Fag: Naturfag, Norsk, Samfunnsfag, Tid: 2 x 45 minutter, Aktivitet: Gruppeøving med bilete, klassesamtale

Les meir